Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Mesto Hlohovec - MsÚ vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania (ďalej spoločne ako „podania“) vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu veci pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O podaniach rozhodujú príslušné orgány mesta (MsZ, primátor a ďalšie) podľa daných kompetencií v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (Štatút mesta, Zásady hospodárenia s majetkom, Organizačné a rokovacie poriadky a ďalšími).

Pri vybavovaní podaní sa postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú najmä postup a lehoty vybavovania toho-ktorého podania. V prípade, že osobitné právne predpisy neupravujú postup a lehoty na vybavenia daného podania, Mesto Hlohovec vybavuje podanie v súlade so základnými pravidlami správneho konania (§ 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), pričom sa primerane použijú ustanovenia zákona o správnom konaní.


Pravidlá a postup vybavovania:

1. O vybavovaní každého podania sa vedie samostatný administratívny spis.

2. Maximálna lehota na vybavenie je stanovená v osobitných predpisoch. V prípade, že osobitné právne predpisy neurčujú lehotu na vybavenie, mesto vybaví podanie v lehote 30 dní, v zložitých prípadoch v lehote 60 dní odo dňa doručenia podania.

3. O výsledku vybavenia je osoba, ktorá žiadosť, návrh, podnet podala, upovedomená v zákonom určenej lehote.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716874

Úvodná stránka