Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

24. Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2017 (obstarávanie - uzn. č. 21 zo dňa 27. 2. 2017

6. Schválenie ZaD 2017 a vyhlásenie záväznej časti


Dňa 21.9.2017  boli schválené ZaD 2017 Územného plánu mesta Hlohovec uznesením MsZ  č.84


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 196/2017 (dodatok č. 7 – Zmeny a doplnky 2017), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a VZN č. 154/2015 (dodatok č. 6)


Vyhlásenie záväznej časti vo väzbe na schválené ZaD 2017


 

5. Pripomienkovacie konanie návrhu VZN v zmysle čl. 8, ods. 4 Zásad tvorby a vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec

 

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 196/2017

(dodatok č. 7 – Zmeny a doplnky 2017),

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a VZN č. 154/2015 (dodatok č. 6)

 (pripomienkovacie konanie v termíne od 5.9.2017 do 2.12.2015, vrátane)

Navrh VZN dodatok 7 k VZN 113_2010 ZaD 2017

 

Predpokladaný termín je rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 21.9.2017.

Podklady MsZ 21.9.2017 nájdete tu. 


 

4.  Prerokovanie návrhu ZaD 2017 podľa ustanovení stavebného zákona,

v termíne od 28.6.2017 do 13.8.2017

 

Upravený návrh po prerokovaní

Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“, august 2017

Prerokovanie_sprava_uplne znenie.pdf, 1.5 MB

01_sirsie.pdf, 1.6 MB 

01_sv_legenda.jpg, 503.3 kB 

01_sirsie_nalozka.pdf, 4.3 MB 

02_komplex.pdf, 2.3 MB 

02_komplex_legenda.jpg, 1.1 MB 

02_komplex_nalozka.pdf, 4 MB 

03_krajina.pdf, 2.1 MB 

03_krajina_legenda.jpg, 481.8 kB 

03_krajina_naložka.pdf, 2.4 MB 

04_doprava.pdf, 3.5 MB 

04_doprava_legenda.jpg, 449.1 kB 

04_doprava_nalozka.pdf, 3 MB 

05_voda.pdf, 3.4 MB 

05_vh_legenda.jpg 459.9, kB 

05_voda_nalozka.pdf, 3 MB 

06_energie.pdf, 3.4 MB 

06_en_legenda.jpg, 465.3 kB 

06_energie_nalozka.pdf, 3.1 MB 

07_regulativy.pdf, 2.3 MB 

07_reg_legenda.jpg, 1.2 MB 

07_regulativy_nalozka.pdf, 3.1 MB 

08_okh.pdf, 2.2 MB 

08_okh_legenda.jpg, 432.5 kB 

08_okh_nalozka.pdf, 2.4 MB 

09_pp.pdf, 2.3 MB 

10_obv.pdf, 2.2 MB 

10_bv_legenda.jpg, 343.9 kB 

10_obv_nalozka.pdf, 2.9 MB 

11_etapa.pdf, 2.1 MB 

11_etapa_legenda.jpg, 320.7 kB 

11_etapa_nalozka.pdf, 3 MB 

12_vps.pdf, 2.8 MB 

12_zoznam_vps_legenda.jpg, 1,9 MB

12_vps_nalozka.pdf, 3.6 MB 

 

Na základe uplatnených stanovísk  bolo vypracované vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok, ktoré bude súčasťou podkladov na schválenie, predložených schvaľujúcemu orgánu.

Predpokladaný termín je rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 21.9.2017.

Vyhodnotenie je súčasťou podkladov na preskúmanie návrhu  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“ Okresným úradom Trnava, na základe žiadosti mesta Hlohovec zo dňa 22.8.2017 č. 41824/2017/1223, ktorá bola podaná dňa 25.8.2017.

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“

Vyhodnotenie pripomienkového konania – návrh ZaD 2017

 

Podrobnejšie informácie môžete získať na Odbore stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania,

Ing. arch. Vitková (č. t. 033/73 68 221).

 

Verejná vyhláška – prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“

Oznámenie o prerokovaní ZD 2017-verejná vyhláška (pdf, 151 kB)

 

3. Prerokovanie návrhu „ Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“

Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“, jún 2017

01_sirsie.pdf (1.6 MB)

01_sirsie_nalozka.pdf (2.5 MB)

01_sv_legenda.jpg (503.3 kB)

02_komplex.pdf (3.8 MB)

02_komplex_nalozka.pdf (2.5 MB)

02_komplex_legenda.jpg (1.1 MB)

03_krajina.pdf (2.1 MB)

03_krajina_nalozka.pdf (2.4 MB)

03_krajina_legenda.jpg (481.8 kB)

04_doprava.pdf (3.5 MB)

04_doprava_nalozka.pdf (1.4 MB)

04_doprava_legenda.jpg (449.1 kB)

05_voda.pdf (3.4 MB)

05_voda_náložka.pdf (1.2 MB)

05_vh_legenda.jpg (459.9 kB)

06_energie.pdf (3.4 MB)

06_energie_nalozka.pdf (1.2 MB)

06_en_legenda.jpg (465.3 kB)

07_regulativy.pdf (2.3 MB)

07_regulativy_nalozka.pdf (2 MB)

07_reg_legenda.jpg (1.2 MB)

08_okh.pdf (2.2 MB)

08_okh_nalozka.pdf (1.7 MB)

08_okh_legenda.jpg (440 kB)

10_obv.pdf (2.2 MB)

10_obv_nalozka.pdf (1.9 MB)

10_bv_legenda.jpg (343.9 kB)

11_etapa.pdf (2.1 MB)

11_etapa_nalozka.pdf (1.9 MB)

11_etapa_legenda.jpg (320.7 kB)

12_vps.pdf (2.8 MB)

12_vps_nalozka.pdf (2 MB)

12_zoznam_vps_legenda.jpg (1.9 MB)

textová časť - správa.pdf (1.4 MB)
 

 

2. Oznámenie o strategickom dokumente

02 komplex náložka pdf
02 komplex pdf
02_komplex_legenda jpg
oznamenie pdf

 

1. Spracovateľom ZaD 2017 ÚPN mesta Hlohovec je Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Poprad

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Vlasta Cukorová, Ateliér C, Liptovský Hrádok

Zmluvy o dielo č. 169/2017 a 170/2017 zo dňa 4.5.2017 nadobudli účinnosť 6.5.2017

 

Obstarávanie Zmien a doplnkov  2017 ÚPN mesta Hlohovec

Materiál zo zasadnutia MsZ dňa 27.2.2017 (bod programu č. 5)  

5_Navrh_na_obstaranie_Zmien_a_doplnkov_UP_mesta_Hlohovec_ na_zaklade_podnetu_Plastic_Omnium_Auto_Exteriors_s_r_o.pdf (3.3 MB)


Uznesenia z MsZ 27.2.2017.pdf (474 kB)


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9695006

Úvodná stránka