Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

7. Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec - aktualizácia 2006

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

REGISTRAČNÝ LIST

 

Registračný list
  Registracny_ZaD_A2006.pdf (133.6 kB)

                                                                                                                      Zverejnené 22.10.2008
                                                                                                                      Aktualizované 21.4.2009

 

TEXTOVÁ ČASŤ - aktualizácia 2006, čistopis 08/2008

 

Kompletná textová časť na stiahnutie "RAR"
  ZaD_A2006_TEXTOVA.rar (5.9 MB)

 
Obálka
  01_OBALKA.pdf (276.1 kB)

 
Obálka
  01_OBALKA1.pdf (134.9 kB)

 
OBSAH
  02_OBSAH.pdf (148.3 kB)

 
Úvod
  A_UVOD.pdf (94 kB)

 
Demografické a hospodárske východiská
  B_DEMOGRAFIA.pdf (322.9 kB)

 
Širšie vzťahy sídelného útvaru
  C_SIRSIE VZTAHY.pdf (948.7 kB)

 
Urbanistická koncepcia mesta
  D_URBANIZMUS.pdf (304.4 kB)

 
Ochrana kultúrneho dedičstva
  E_PAMIATKY.pdf (250.8 kB)

 
Životné prostredie, biota a využitie územia
  F_ZP_BIOTA.pdf (538 kB)

 
Sociálna infraštruktúra
  G_SOC_INFRA.pdf (329.9 kB)

 
Rekreácia, turizmus a šport
  H_REKREACIA.pdf (151.4 kB)

 
Územie sídla a hospodársky rozvoj
  I_HOSP_ROZVOJ.pdf (387.6 kB)

 
Doprava
  J_DOPRAVA.pdf (581.1 kB)

 
Vodné hospodárstvo
  K_VOD_HOSP.pdf (370.1 kB)

 
Zásobovanie energiami
  L_ENERGIE.pdf (419 kB)

 
Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami
  M_OBRANA_PO_COO.pdf (175.2 kB)

 
Regulatívy a limity využitia územia SÚ
  N_REGULATIVY.pdf (500.3 kB)

 
Verejno-prospešné stavby
  O_VERPROSP.pdf (196.8 kB)

 
Orientačné vyhodnotenie investičných nákladov na rozhodujúce investičné akcie technickej infraštruktúry
  P_INVEST.pdf (174.5 kB)

 
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej a lesnej pôdy
  R_ZABERY.pdf (366.3 kB)

 
Orientačná etapizácia návrhu
  S_ETAPY.pdf (267.3 kB)

                                                                                                                         Zverejnené 21.10.2008
                                                                                                                         Aktualizované 21.4.2009

 

GRAFICKÁ ČASŤ - aktualizácia 2006, čistopis 08/2008

 

Výkres č. 1 - širšie vzťahy (M 1:25 000)
  01_SV.pdf (191.1 kB)

 
Výkres č. 1 - širšie vzťahy (M 1:25 000) legenda
  01_SV_leg.pdf (86 kB)

 
Výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh, oprava 12/2008 (M 1:5000)
  02_komplexny_o1208.pdf (2.9 MB)

 
Výkres č. 2 - Komplexný urbanistický návrh (M 1:5 000) legenda
  02_komplexny_leg.pdf (89.8 kB)

 
Výkres č. 3 MÚSES - Reálny stav a návrhy (M 1:10 000)
  03_MUSES.pdf (1.5 MB)

 
Výkres č. 3 MÚSES - Reálny stav a návrhy (M 1:10 000) legenda
  03_MUSES_leg.pdf (89.5 kB)

 
Výkres č. 4 - Návrh dopravy (M 1:5 000)
  04_doprava.pdf (1.7 MB)

 
Výkres č. 4 - Návrh dopravy (M 1:5 000) legenda
  04_doprava_leg.pdf (81.2 kB)

 
Výkres č. 5 - Návrh vodného hospodárstva (M 1:5 000)
  05_voda.pdf (1.6 MB)

 
Výkres č. 5 - Návrh vodného hospodárstva (M 1:5 000) legenda
  05_voda_leg.pdf (86.1 kB)

 
Výkres č. 6 - Návrh energetiky (M 1:5 000)
  06_energetika.pdf (1.6 MB)

 
Výkres č. 6 - Návrh energetiky (M 1:5 000) legenda
  06_energetika_leg.pdf (83.2 kB)

 
Výkres č. 7 – Regulatívy územného rozvoja, oprava 12/2008 (M 1:5000)
  07_regulativ_o1208.pdf (1.8 MB)

 
Výkres č. 7 – Regulatívy územného rozvoja (M 1:5000) legenda
  07_regulativ_leg_o1208.pdf (96.3 kB)

 
Výkres č. 8 - Návrh ochrany kultúrnych hodnôt (M 1:10 000)
  08_pamiatka.pdf (1.4 MB)

 
Výkres č. 8 - Návrh ochrany kultúrnych hodnôt (M 1:10 000) legenda
  08_pamiatka_leg.pdf (84.2 kB)

 
Výkres č. 9 - Vyhodnotenie záberov PPF (M 1:5 000)
  09_PPF.pdf (2.4 MB)

 
Výkres č. 9 - Vyhodnotenie záberov PPF (M 1:5 000) legenda
  09_PPF_leg.pdf (73.9 kB)

 
Výkres č. 10 - Organizácia bytovej výstavby (M 1:10 000)
  10_BV.pdf (1.2 MB)

 
Výkres č. 10 - Organizácia bytovej výstavby (M 1:10 000) legenda
  10_BV_leg.pdf (75.6 kB)

 
Výkres č. 11 - Návrh etapizácie (M 1:10 000)
  11_etapizacia.pdf (1.4 MB)

 
Výkres č. 11 - Návrh etapizácie (M 1:10 000) legenda
  11_etapizacia_leg.pdf (72.9 kB)

 
Výkres č. 12 - Verejno-prospešné stavby (M 1:10 000)
  12_VPS.pdf (1.2 MB)

 
Výkres č. 12 - Verejno-prospešné stavby (M 1:10 000) legenda 1
  12_VPS_leg1.pdf (102.6 kB)

 
Výkres č. 12 - Verejno-prospešné stavby (M 1:10 000) legenda 2
  12_VPS_leg2.pdf (100.3 kB) 
 

                                                                                                                      Zverejnené 21.10.2008
                                                                                                                      Aktualizované 21.4.2009


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9691932

Úvodná stránka