Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Archív kalendára primátora - rok 2015

Kalendár primátora - archív 2015

 

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

 

 

Február 2015

 

09. 02. - 15. 02. 2015

Pondelok 9. 2. 2015

Stretnutie s náčelníkom MsP a OO PZ SR

Stretnutie s konateľom A.S.A., s.r.o.

Stretnutie s riaditeľkou SOŠ Nerudova

Pracovná návšteva ZŠ M. R. Štefánika

Pracovná návšteva ZŠ Koperníkova

Stretnutie s konateľom VaTS, s.r.o

 

Utorok 10. 2. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada MÚ + riaditelia/konatelia mestských spoločností

Pracovná návšteva Centra voľného času

Pracovná návšteva ZŠ Podzámska

Zasadnutie výberovej komisie na miesto vedúceho Oddelenia spoločenských vecí

Pracovné stretnite – Únia miest Slovenska (Bratislava)

 

Streda 11. 2. 2015

Stretnutie s OZ Zámok Hlohovec

Pracovná návšteva MŠ Nábrežie

Zasadnutie Komisie územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia

 

Štvrtok 12. 2. 2015

Tlačová konferencia

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok 13. 2. 2015

Stretnutie s riaditeľom Spoločného obecného úradu

Stretnutie s konateľom M ČOV, s.r.o.

Pracovná návšteva MŠ Fraštacká

Pracovná návšteva ZŠ A. Felcána

Pracovná návšteva Gymnázia I. Kupca

späť>>

 

16. 02. - 22. 02. 2015

Pondelok 16. 2. 2015

Stretnutie s náčelníkom MsP a OO PZ SR

Stretnutie s konateľom M ČOV, s.r.o.

Stretnutie s konateľom VaTS, s.r.o.

Pracovná návšteva Obchodnej akadémie

Pracovná návšteva SOŠ technickej

Pracovná návšteva SOU internátneho

Zasadnutie výberovej komisie na miesto riaditeľa Harmónie – zariadenia pre seniorov Hlohovec

Stretnutie so zástupcami Západoslovenskej televízie

 

Utorok 17. 2. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada – hlavný kontrolór mesta

Pracovná návšteva ZUŠ

Pracovná návšteva MŠ Kalinčiakova

Pracovná návšteva ZUŠ

Stretnutia s občanmi

Diskusica Choices 38. – Ľudia a ich mestá (Berliner Dkp, Trnava)

 

Streda 18. 2. 2015

Stretnutie so zástupcami spoločnosti A.S.A., a.s.

Porada – stratégia rozvoja mesta

Porada – audit právnych sporov

 

Štvrtok 19. 2. 2015

Porada – Krajský pamiatkový úrad

Stretnutie so zástupcami spoločnosti Železnice SR, a.s.

Pracovná návšteva MŠ Hollého

Pracovná návšteva MŠ Vinohradská

Stretnutia s občanmi

 

Piatok 20. 2. 2015

Porada – vedúci Spoločného obecného úradu

Návšteva JE Jaslovské Bohunice – stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Enel, a.s.

Zasadnutie výberovej komisie na miesto vedúceho Oddelenia spoločenských vecí

späť>>

 

23. 02. - 01. 03. 2015

Pondelok 23. 2. 2015

Stretnutie s víťazom výberového konania na pozíciu vedúceho Oddelenia spoločenských vecí

Stretnutie s náčelníkom MsP a OO PZ SR

Stretnutie s verejným obstarávateľom – ubytovňa

Pracovná návšteva ZUŠ

Stretnutie so zástupcami Všeobecnej úverovej banky

Stretnutie so zástupcom Slovak Telekom, a.s. – rozširovanie optickej siete v Hlohovci

Stretnutie s konateľom VaTS, s.r.o.

 

Utorok 24. 2. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada – Mestský úrad + riaditelia a konatelia mestských organizácií

Stretnutie so spracovateľmi návrhu nového územného plánu

Zasadnutie výberovej komisie na miesto referenta pre Šulekovo

Pracovná návšteva MŠ Šulekovo

Pracovná návšteva ZŠ Šulekovo

 

Streda 25. 2. 2015

Okresný úrad – školenie krízových štábov

Odkaz pre starostu – stretnutie s administrátorom portálu

TV Krea Senica

VO výstavba parkoviska – otváranie obálok

 

Štvrtok 26. 2. 2015

Porada – vedúci Spoločného obecného úradu

Porada – riaditeľ MsKC

Stretnutie so zástupcom spoločnosti Cora Geo

ZUŠ – Rada školy

 

Piatok 27. 2. 2015

Zasadnutie výboru Prezídia Únie miest Slovenska (Bratislava)

Pracovné stretnutie tímu pre stratégiu rozvoja mestského regiónu Hlohovec

 

Sobota 28. 2. 2015

Výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru

späť>>

späť na vrch stránky>>

 

Marec 2015
 

02. 03. - 08. 03. 2015

Pondelok 2. 3. 2015

Stretnutie s náčelníkom MsP a OO PZ SR

Stretnutie s riaditeľom MsKC

Pohovory s kandidátkami na funkciu riaditeľa Harmónie – zariadenia pre seniorov

 

Utorok 3. 3. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Príprava návrhu zmien rozpočtu na rok 2015

 

Streda 4. 3. 2015

Pracovná návšteva MŠ Kalinčiakova

Pracovná návšteva MŠ Nábrežie

 

Štvrtok 5. 3. 2015

Stretnutie so zástupcami ČSOB

Stretnutie so zástupcami firmy Golguz

Stretnutia s občanmi

 

Piatok 6. 3. 2015

Porada – vedúci Spoločného obecného úradu

Stretnutie so zástupcami spoločnosti Železnice SR

Pracovné stretnutie tímu pre stratégiu rozvoja mestského regiónu Hlohovec

Výročná schôdza KD Ruža

späť>>

 

09. 03. - 15. 03. 2015

Pondelok 9. 3. 2015

Stretnutie s náčelníkom MsP a OO PZ SR

Porada k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2015

Pracovné stretnutie k čerpaniu prostriedkov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia

Pracovná návšteva MŠ Hollého

Stretnutie s pracovníčkami MsÚ – MDŽ

Združenie kresťanských seniorov – výročná schôdza


Utorok 10. 3. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada – Mestský úrad + riaditelia a konatelia mestských spoločností

Pracovné stretnutie k prebiehajúcim súdnym sporom

Zasadnutie – Komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb

Pracovná návšteva MŠ Podjavorinskej (Šulekovo)

Pracovná návšteva ZŠ Šulekovo


Streda 11. 3. 2015

Zasadnutie výberovej komisie na miesto referenta pre miestnu časť Šulekovo

Pracovná cesta – Bratislava (ÚMS)


Štvrtok 2. 3. 2015

Zasadnutie Mestskej rady

Pracovné stretnutie k čerpaniu prostriedkov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia

Pracovné stretnutie zástupcov Únie miest Slovenska s expertnou skupinou OECD (Ministerstvo vnútra, Bratislava)


Piatok 13. 3. 2015

Porada – jarná údržba mesta (konateľ VaTS)

Porada – vedúci Spoločného obecného úradu

Seminár k čerpaniu prostriedkov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (Ministrerstvo pôdohospodárstva SR + Trnavský VÚC)

Pracovné stretnutie tímu pre stratégiu rozvoja mestského regiónu Hlohovec

Stretnutia s občanmi

späť>>

 

16. 03. - 22. 03. 2015

Pondelok 16. 3. 2015

Stretnutie s náčelníkom MsP a OO PZ SR

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Stretnutie k stavu objektu menažérie v Zámockej záhrade

Porada – konateľ VaTS

Pracovné stretnutie – TAVOS (Trnava)

Zasadnutie Mestskej školskej rady

Pracovné stretnutie – Plastic People, s.r.o.

Stretnutie s občanmi (MÚ)


Utorok 17. 3. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Snem ZMO Jaslovské Bohunice (Madunice)

Pracovné stretnutie s audítorkou


Streda 18. 3. 2015

Pracovné stretnutie so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pracovné stretnutie – Saneca, a.s.

Pracovné stretnutie – zástupcovia J&T banky

Stretnutie s občanmi (MÚ)


Štvrtok 19. 3. 2015

Pracovné stretnutie – riaditeľ spoločnosti O.S.V.O. comp Prešov

Tlačová konferencia (MÚ)

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Piatok 20. 3. 2015

Porada – vedúci Spoločného obecného úradu

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska (Vráble)

späť>>

 

23. 03. - 29. 03. 2015

Pondelok 23. 3. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Pracovné stretnutie – MŠ

Pracovné stretnutie – kultúra

Pracovné stretnutie – HcTV

Stretnutie s občanmi (MÚ)


Utorok 24. 3. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada MÚ + riaditelia mestských spoločností

Porada – právna agenda

Stretnutie s občanmi – odpočet 100 dní (Šulekovo)


Streda 25. 3. 2015

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Pracovná návšteva MŠ Vinohradská

Stretnutie s občanmi (MÚ)

Stretnutie s občanmi – odpočet 100 dní (DK Hlohovec)


Štvrtok 26. 3. 2015

Výberové konanie – referent pre Šulekovo

Pracovné stretnutie – kultúrne podujatia
 

Piatok 27. 3. 2015

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Deň učiteľov – stretnutie s ocenenými učiteľmi

Pracovné stretnutie – právna agenda

Pracovné stretnutie – TV Karpaty

Stretnutie s občanmi (MÚ)

späť>>

 

30. 03. - 31. 03. 2015

Pondelok 30. 3. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Pracovné stretnutie – mestský cintorín

Pracovné stretnutie – Harmónia (preberanie funkcie)

Pracovné stretnutie – ZŠ Koperníkova (havarijný stav)

Stretnutia s občanmi (MÚ)


Utorok 31. 3. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Dozorná rada Bytové hospodárstvo, s.r.o.

Rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR (návrh východísk rozpočtu verejnej správy 2016 – 2018)

Pracovné stretnutie – Faurecia

Porada – kultúra

späť>>

späť na vrch stránky

 

Apríl 2015

 

01. 04. - 05.04.

Streda 1. 4. 2015

Porada k projektom pre nové programovacie obdobie

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Kladenie vencov

Pracovné stretnutie – Západoslovenská TV

Pracovné stretnutie MČOV

Stretnutie s občanmi (MÚ)


Štvrtok 2. 4. 2015

Pracovné stretnutie – právna agenda

Stretnutie s občanmi (MÚ)

Aprílové piatkové zbery – likvidácia čiernych skládok

späť>>

 

06. 04. - 12. 04.

Utorok 7. 4. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada MÚ + riaditelia mestských spoločností

Pracovné stretnutie VaTS - Dilongova

Porada k projektom pre nové programovacie obdobie

Stretnutie s občanmi (MÚ)

 

Streda 8. 4. 2015

Pracovné stretnutie – TKO Ekopres II

Pracovné stretnutie – A.S.A., s.r.o

Zasadnutie komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb


Štvrtok 9. 4. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada organizačného štábu podujatia Michalský jarmok 2015

Pracovné stretnutie – riaditeľ spoločnosti O.S.V.O. comp Prešov

Zasadnutie komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej, vzdelávania a kultúry

Otvorenie klientskeho centra na OÚ Hlohovec


Piatok 10. 4. 2015

Stretnutie s riaditeľom Spoločného obecného úradu

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

spať>>

 

13. 04. - 19. 04.

Pondelok 13. 4. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – okresná prokuratúra

Porada k zámeru PHSR 2015 – 2022

Pracovné stretnutie – konateľ BH

Pracovné stretnutie – riaditeľ MsKC

Stretnutia s občanmi (MÚ)


Utorok 14. 4. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada – verejné obstarávanie (technické služby)

Výročné stretnutie Spoločného obecného úradu – starostovia


Streda 15. 4. 2015

Zasadnutie poroty – Novinárska cena 2015

Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR

Porada – Michalský jarmok

Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu

Stretnutia s občanmi (MÚ)


Štvrtok 16. 4. 2015

Zasadnutie Mestskej rady

Trend Business Afternoon (Jasná)


Piatok 17. 4. 2015

Pracovné stretnutie s vedúcim Spoločného obecného úradu

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR 2015 – 2022

späť>>

 

20. 04. - 26. 04.

Pondelok 20. 4. 2015

Odovzdávanie staveniska – parkovisko Podzámska

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – konateľ BH

Klub starostov

Stretnutia s občanmi (MÚ)

Príprava materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Utorok 21. 4. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie – predseda PD Hlohovec

Pracovné stretnutie – konateľ VaTS

Pracovné stretnutie – konateľ NsP

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR 2015 – 2022

Porada – verejné obstarávanie (technické služby)

Cech vinárov

Porada – MÚ a klientske centrum


Streda 22. 4. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Pracovné stretnutie – ASA, s.r.o.

Zasadnutie výberovej komisie – vedúci právneho oddelenia

Stretnutia s občanmi (MÚ)

Extraliga hádzaná HC Sporta Hlohovec – HK Topoľčany


Štvrtok 23. 4. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Tlačová konferencia

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Piatok 24. 4. 2015

Prehliadka aktuálneho stavu objektu garáže na Podzámskej ulici (p. Hutera)

Pracovné stretnutie s vedúcim Spoločného obecného úradu

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska

Pracovné stretnutie – riaditeľka Nadácie Pontis

Pracovné stretnutie – zástupca Rady vlády SR pre práva seniorov

späť>>

 

27. 04. - 03. 05.

Utorok 28. 4. 2015

Snem Združenie miest a obcí Slovenska


Streda 29. 4. 2015

Snem Združenie miest a obcí Slovenska

Stretnutia s občanmi


Štvrtok 30. 4. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Stretnutie s konateľom VaTS, s.r.o.

Výberové konanie na pozíciu „vedúci právneho oddelenia“

Stavanie mája

Rokovanie dozornej rady VaTS, s.r.o.

Stretnutie s mestskými poslancami za m.č. Šulekovo

Stretnutia s občanmi

späť>>

späť na vrch stránky

 

Máj 2015
 

04. 05. - 10. 05.

Pondelok 4. 5. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – hlavný kontrolór

Pracovné stretnutie – konatelia VaTS a BH

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR 2015 – 2022

Pracovné stretnutie – NsP Hlohovec


Utorok 5. 5. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Otvorenie kancelárie prvého kontaktu pre m. č. Šulekovo

Pracovné stretnutie – riaditeľka ZPS Harmónia

Pracovné stretnutie – MsKC

Pracovné stretnutie - UPSVaR


Streda 6. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Valné zhromaždenie – A.S.A., s.r.o.

Rokovanie Rady školy pri ZUŠ Hlohovec

Stretnutia s občanmi (MÚ)


Štvrtok 7. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Kladenie vencov

Pracovné stretnutie – riaditeľka ZŠ Podzámska

Valné zhromaždenie – Hlohovská televízia, s.r.o.


Piatok 8. 5. 2015

Otvorenie komunitného krízového centra OZ Esther

späť >>

 

11. 05. - 17. 05.

Pondelok 11. 5. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – konateľ M ČOV, s.r.o.

Pracovné stretnutie – riaditeľka ZŠ Koperníkova

Pracovné stretnutie – CAREX

Pracovné stretnutie – ECAV

 

Utorok 12. 5. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada - prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – Školský úrad

Valné zhromaždenie – Bytové hospodárstvo, s.r.o.

 

Streda 13. 5. 2015

DOVOLENKA

 

Štvrtok 14. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Príprava valných zhromaždení – Hlohovská televízia, Nemocnica s poliklinikou, M ČOV

Stretnutia s občanmi

 

Piatok 15. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Podujatie Mladý hasič – Zámocká záhrada

SPOZ

Stretnutia s občanmi

späť>>

 

18. 05. - 24. 05.

Pondelok 18. 5. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – Zámok

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR 2015 – 2022

Pracovné stretnutie – Detské centrum

Pracovné stretnutie – ECAV

Pracovné stretnutie – odpadové hospodárstvo


Utorok 19. 5. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie - Primabanka

Pracovné stretnutie – konateľ M ČOV, s.r.o.

Pracovné stretnutie – verejné obstarávanie

Stretnutia s občanmi


Streda 20. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – investičné zámery 2016

Pracovné stretnutie – konateľ BH

Pracovné stretnutie – predseda Národnej rady SR P. Pellegrini

Voľba členov Mestskej školskej rady

Otvorenie dobrovoľníckeho centra Samaria


Štvrtok 21. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovná porada – materské školy

Valné zhromaždenie - Mestská ČOV, s.r.o.


Piatok 22. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Rokovanie prezídia Únie miest Slovenska – Holíč

späť>>

 

25. 05. - 31. 05.

Pondelok 25. 5. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR 2015 – 2022


Utorok 26. 5. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Pracovné stretnutie – Šulekovo

Valné zhromaždenie - Hlohovská televízia, s.r.o.

Stretnutia s občanmi


Streda 27. 5. 2015

Pracovné stretnutie – konateľ VaTS, s.r.o.

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Valné zhromaždenie - VaTS, s.r.o.

Pracovné stretnutie – Marius Pedersen Šulekovo


Štvrtok 28. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva


Piatok 29. 5. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – Bekaert Hlohovec, a.s

Rokovanie Riadiaceho výboru PHSR

späť>>

 

späť na vrch stránky

 

Jún 2015

 

01. 06. - 07. 06.

Pondelok 1. 6. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Hlohovské hry mládeže

Návšteva – poslanec NR SR J. Viskupič + veľvyslanec Taiwanu

Pracovne stretnutie – Stavebný úrad

Pracovné stretnutie - hokejisti

Stretnutia s občanmi

Porada k návrhu zmien rozpočtu na rok 2015


Utorok 2. 6. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie – Železnice SR

Pracovné stretnutie – právne záležitosti


Streda 3. 6. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Otváranie obálok – výberové konanie na riaditeľa základnej školy A. Felcána

Pracovné stretnutie – VaTS, s.r.o. – právne spory

Zasadnutie Mestskej školskej rady

Rokovanie expertných komisií k návrhu PHSR 2015 – 2022

Stretnutie s občanmi


Štvrtok 4. 6. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Ocenenie víťazov súťaže o Najkrajšie maturitné tablo

Rokovanie expertných komisií k návrhu PHSR 2015 – 2022


Piatok 5. 6. 2015

26. snem Únie miest Slovenska – Bratislava

späť>>

 

08. 06. - 14. 06.

Pondelok 8. 6. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovná porada – odpadové hospodárstvo

Pracovná porada – úprava rozpočtu

Pracovná porada – HcTV, s.r.o.

Pracovná porada – agenda obchodných spoločností

Stretnutia s občanmi


Utorok 9. 6. 2015 - Piatok 12. 6. 2015

Zahraničná pracovná cesta Smart Cities - Švédsko

späť>>

 

15. 06. - 21. 06.

Pondelok 15. 6. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Valné zhromaždenie – A.S.A. Hlohovec, s.r.o.

Pracovne stretnutie – VaTS, s.r.o.


Utorok 16. 6. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie – Golguz

Porada – príprava návštevy delegácie z De Panne (Belgicko)

Výberové konanie na riaditeľa základnej školy A. Felcána


Streda 17. 6. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Valné zhromaždenie – Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Výberové konanie – náčelník Mestskej polície Hlohovec

Stretnutie s občanmi


Štvrtok 18. 6. 2015

Rokovanie Mestskej rady

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – Šulekovo


Piatok 19. 6. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – školstvo

Otvorenie podujatia Ľudové umelecké remeslá

späť>>

 

22. 06. - 28. 06.

Pondelok 22. 6. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – Samax – futbalové ihrisko

Pracovné stretnutie – Plastic people – odpadové hospodárstvo

Pracovná porada – III. ZŠ A. Felcána

Pracovná porada – MsP


Utorok 23. 6. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada – prednostka MÚ

Pracovné stretnutie - Privatbanka

Valné zhromaždenie – Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Rokovanie expertných komisií k návrhu PHSR 2015 – 2022


Streda 24. 6. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Stretnutia s občanmi

Rokovanie expertných komisií k návrhu PHSR 2015 – 2022


Štvrtok 25. 6. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Tlačová beseda

Prehliadka VaTS, s.r.o.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva


Piatok 26. 6. 2015

Rozhovor pre Hlohovskú televíziu, s.r.o.

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Únia miest Slovenska – Bratislava


Sobota 27. 6. 2015

Šulekovská harmonika

späť

späť na vrch stránky

 

Júl 2015


29. 06. - 05.07.

 

Pondelok 29. 6. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – cintorínske služby

Pracovné stretnutie – odpadové hospodárstvo

Výberové konanie – Riaditeľ kancelárie primátora


Utorok 30. 6. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Porada – Školský úrad

Pracovné stretnutie - Saneca Pharmaceuticals, a.s.,

Pracovné stretnutie – Eurovia SK, a.s.

Pracovné stretnutie – výsledky auditu školských zariadení


Streda 1. 7. 2015

Pracovné stretnutie – architekti

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – nová riaditeľka základnej školy A. Felcána

Stretnutia s občanmi


Štvrtok 2. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – právne záležitosti mesta

Porada – Šulekovo


Piatok 3. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Stretnutia s občanmi


Víkend 4. 7. - 5. 7. 2015

Stredoveké dni


späť >>

 

06. 07. - 12. 07.

Pondelok 6. 7. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Stretnutia s občanmi


Utorok 7. 7. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Pracovné stretnutie – audit MsKC

Pracovné stretnutie – Bytové hospodárstvo


Streda 8. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – rodinné centrum Piešťany

Stretnutia s občanmi


Štvrtok 9. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – územný plán mesta – kontrolný deň

Porada – Šulekovo


Piatok 10. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Prijatie delegácie z partnerského mesta De Panne

späť >>


13. 07. - 19. 07.

Pondelok 13. 7. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Stretnutia s občanmi


Utorok 14. 7. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie – životné prostredie

Prijatie zástupcov ÚMS u prezidenta SR (Bratislava)


Streda 15. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – Bytové hospodárstvo, s.r.o

Pracovné stretnutie – Bultman Prima Logistics

Verejné obstarávanie – rekonštrukcie strechy zámku

Porada – Michalský jarmok

Verejné obstarávanie – starostlivosť o zeleň a miestne komunikácie


Štvrtok 16. 7. 2015

Pracovná cesta – Trenčín

Pracovné stretnutie – Slovenské elektrárne

Porada – Šulekovo

Pracovné stretnutie – územný plán


Piatok 17. 7. 2015

Pracovná cesta – Bratislava

Porada – VaTS

späť >>

 

20. 07. - 26. 07.


Dovolenka

späť >>

 

27. 07. - 02. 08.

Pondelok 27. 7. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor, prednostka MÚ a riaditeľ kancelárie primátora

Pracovné stretnutie – VaTS, s.r.o.

Stretnutia s občanmi


Utorok 28. 7. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie – sociálne veci

Stretnutia s občanmi
 

Streda 29. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor, prednostka MÚ a riaditeľ kancelárie primátora

Porada - projekt rozširovania kapacít materských škôl

Účasť v diskusii POINT - Bratislava


Štvrtok 30. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor, prednostka MÚ a riaditeľ kancelárie primátora

Otváranie obálok – verejná súťaž na modernizáciu verejného osvetlenia

Pracovné stretnutie – starosta Ratkovce

Porada – Šulekovo


Piatok 31. 7. 2015

Porada – 1. viceprimátor, prednostka MÚ a riaditeľ kancelárie primátora

Pracovné stretnutie – Krajský pamiatkový úrad

späť >>

späť na vrch stránky


 

August 2015

03. 08. - 09. 08.

Pondelok 3. 8. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovne stretnutie – Marius Pedersen

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Výberové konanie – riaditeľ MsKC


Utorok 4. 8. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Porada – prednostka MÚ

Ocenenie policajta OO PZ Hlohovec za záchranu ľudského života

Pracovné stretnutie – Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity (Trnava)


Streda 5. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi


Štvrtok 6. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – Šulekovo


Piatok 7. 8. 2015

dovolenka

späť >>

 

10. 08. - 16. 08.

Pondelok 10. 8. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

Pracovné stretnutie


Utorok 11. 8. 2015

Porada – 1. a 2. Viceprimátor, poslanci MsZ

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie s prezidentom Európskeho fóra vínnej kultúry

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 12. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Valné zhromaždenie – starostovia mestský región okresu Hlohovec

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Pracovné záležitosti na MsÚ

Pracovné stretnutie Fraštačania


Štvrtok 13. 8. 2015

Pracovná cesta MsÚ Trnava

Valné zhromaždenie lekárov – Nemocnica s poliklinikou v Hlohovci

Pracovné záležitosti na MsÚ

Pracovné stretnutie k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR


Piatok 14. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

Pracovné stretnutie – pozvanie na Dopravný prápor kasární Hlohovec

späť >>

 

17. 08 - 23. 08.

Pondelok 17. 8. 2015

Dovolenka


Utorok 18. 8. 2015

Porada – viceprimátori a prednostka MÚ

Rokovanie Mestskej rady

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 19. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

JAVYS – prezentácia výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi


Štvrtok 20. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Tlačová beseda

Rokovanie mestského zastupiteľstva


Piatok 21. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

späť >>

 

24. 08. - 30. 08.

Pondelok 24. 8. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Preberanie parkoviska na Nitrianskej ulici

Porada - školstvo

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

Návrh stratégie rozvoja mesta


Utorok 25. 8. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Pracovné stretnutie – Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 26. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – materské školy

Porada – CVČ + šport

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi


Štvrtok 27. 8. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – základné školy

Rada ZMO

Pracovné stretnutie – detský domov Pastuchov

Porada – Šulekovo


Piatok 28. 8. 2015

dovolenka

 

späť >>

späť na vrch stránky

 

September 2015

 

31. 08. - 06. 09.

Pondelok 31. 8. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Pracovne stretnutie – Rudbeckia

Porada – konateľ Hlohovská televízia, s.r.o.

Pracovné záležitosti na MsÚ


Utorok 1. 9. 2015

Štátny sviatok


Streda 2. 9. 2015

Otvorenie školského roku 2015/2016 – ZŠ A. Felcána

Otvorenie školského roku 2015/2016 – SOŠ Nerudova (Dom kultúry)

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Pracovné záležitosti na MsÚ


Štvrtok 3. 9. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

Pracovné stretnutie – konateľ VaTS, s.r.o.

Porada – Šulekovo


Piatok 4. 9. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

späť >>

 

07. 09. - 13. 09.

Pondelok 7. 9. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada - organizačný štáb Michalského jarmoku 2015

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta a PHSR

Pracovné záležitosti na MsÚ


Utorok 8. 9. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Harmónia - športové dni

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 9. 9. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Právne záležitosti mesta

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 10. 9. 2015

Trojstretnutie miest Hlohovec - Topoľčany - Levice (Topoľčany)


Piatok 11. 9. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – Cora Geo

Pracovné záležitosti na MsÚ

späť >>

 

14. 09. - 20. 09.

Pondelok 14. 9. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Rokovanie Mestskej rady

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – MsČOV, s.r.o.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva

Obhliadka nebytových priestorov v správe Bytového hospodárstva, s.r.o.


Utorok 15. 9. 2015

Štátny sviatok


Streda 16. 9. 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – modernizácia verejného osvetlenia

Porada – zeleň a údržba komunikácií, VaTS, s.r.o

Porada – Michalský jarmok 2015

Pracovné stretnutie – Bytové hospodárstvo, s.r.o.

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi


Štvrtok 17. 9. 2015

Porada – vianočné trhy 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Tlačová beseda

Rokovanie Mestského zastupiteľstva


Piatok 18. 9. 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Rokovanie Prezídia ÚMS (Martin)

späť >>

 

21. 09. - 27. 09.

Pondelok 21. 9. 2015

Dovolenka


Utorok 22. 9. 2015

Dovolenka


Streda 23. 9. 2015

Dovolenka


Štvrtok 24. 9. 2015

Trend konferencia (Bratislava)


Piatok 25. 9. 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – environmentálne záležitosti

Michalský jarmok – oficiálny program – zahraniční hostia

Michalský jarmok – otvorenie


Sobota – Nedeľa 26. – 27. 9. 2015

Michalský jarmok – 22. ročník

späť >>

späť na vrch stránky>>

 

Október 2015

 

28. 09. - 04. 10.

Pondelok 28. 9. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada k návrhu stratégie rozvoja mesta

Pracovné záležitosti na MsÚ


Utorok 29. 9.  2015

Porada –  1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – mestské spoločnosti

Porada – Základná umelecká škola

Porada – vianočné trhy 2015

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 30. 9. 2015

Konferencia (Zvolen)

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi


Štvrtok 1. 10. 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

Diskusia pracovných skupín – Program rozvoja mesta (Hotel Jeleň)

Otvorenie výstavy Ex Libris


Piatok 2. 10. 2015

Pracovné stretnutie – modernizácia verejného osvetlenia

Vyhlásenie študentskej súťaže – SOŠ Nerudova

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy Ex Libris


Nedeľa 4. 10. 2015

Výstava ovocia a zeleniny - Šulekovo

 

05. 10. - 11. 10.

Pondelok 5. 10. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – Bytové hospodárstvo, s.r.o.

Pracovné stretnutie – OZ Zámok Hlohovec

Pracovné stretnutie – VaTS, s.r.o.

Pracovné stretnutie – MsKC, s.r.o.

Porada – návrh rozpočtu

 

Utorok 6. 10. 2015

Právne záležitosti Mesta Hlohovec

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Pracovné stretnutie – cintorínske a pohrebné služby

Seminár - Slovenská komora architektov

 

Streda 7. 10. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovná porada – MsKC, s.r.o.

Deň úcty k starším – Empírové divadlo

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

 

Štvrtok 8. 10. 2015

Školenie krízového štábu

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Sympózium - Dom kultúry Hlohovec

Pracovné stretnutie – MŠ Nábrežie

 

Piatok 9. 10. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – projekt Zelená škola (Elektrárňa Piešťany)

Obhliadka – Dilongova ulica

Október - mesiac úcty k starším – Klub dôchodcov Ruža

 

späť >>

 

12. 10. - 18. 10.

 

19. 10. - 25. 10.

Pondelok 19. 10. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada - MsKC

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada - ZUŠ

Porada k programu rozvoja mesta

 

Utorok 20. 10.. 2015

Porada HcTV, s.r.o.

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Spoločná porada – Mestský úrad a mestské spoločnosti

Porada - ZUŠ

Porada – VaTS, s.r.o.

Pracovné stretnutie – médiá

Pracovné stretnutie – technické služby

Stretnutie primátora a poslancov V. obvodu s občanmi

 

Streda 21. 10. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie – Staveko

Právne záležitosti mesta

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Večer jubilujúcich seniorov (Dom kultúry)

 

Štvrtok 22. 10. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Prezentácia – web Galileo

Prezentácia - smartmap

Porada k programu rozvoja mesta

 

Piatok 23. 10. 2015

Pracovná cesta Bratislava


Nedeľa 25. 10. 2015

Šulekovské hody – 80. výročie vysviacky kostola Krista kráľa v Šulekove

späť >>

 

26. 10. - 1. 11.

 

späť >>

späť na vrch stránky

 

November 2015

 

02. 11. - 08. 11.

Pondelok 2. 11. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Príprava rozpočtu na rok 2016

Hodnotenie riaditeľov ZŠ a CVČ

Porada k návrhu Programu rozvoja mesta

Pracovné záležitosti na MsÚ


Utorok 3. 11. 2015

Porada –  viceprimátori a prednostka MÚ

Porada – MsKC

Porada – ČOV

Prezentácia – smartmap

Porada – Bytové hospodárstvo

Výberové konanie na riaditeľa MsKC – otváranie obálok

Zámer obnovy zámku - prezentácia OZ Zámok Hlohovec

Pracovné stretnutie – architektonická súťaž


Streda 4. 11. 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ – otváranie obálok

Zámer obnovy zámku - prezentácia OZ Zámok Hlohovec

Príprava rozpočtu na rok 2016

Porada k návrhu Programu rozvoja mesta

Pracovné záležitosti na MsÚ


Štvrtok 5. 11. 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné záležitosti na MsÚ

Rokovanie mestského zastupiteľstva


Piatok 6. 11. 2015

Porada –  1. viceprimátor a prednostka MÚ

Hodnotenie riaditeliek MŠ

Porada – Život v Hlohovci

Obhliadka – Dom kultúry

Pracovné záležitosti na MsÚ                                                 

späť>>

 

09. 11. - 15. 11.

Pondelok 9. 11. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada MsKC

Porada k návrhu Programu rozvoja mesta

Pracovné stretnutie – Okresný úrad HC, životné prostredie

Valné zhromaždenie – Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Pracovné záležitosti na MsÚ


Utorok 10. 11. 2015

Porada – 1. a 2. viceprimátor

Rozhovor – Hlohovská televízia

Príprava rozpočtu na rok 2016

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 11. 11. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – cintorínske služby

Deň otvorených dverí – Obchodná akadémia

Príprava rozpočtu na rok 2016

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Pracovné záležitosti na MsÚ


Štvrtok 12. 11. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Prijatie študentov Gymnázia I. Kupca - exkurzia

Príprava rozpočtu na rok 2016

Pracovné záležitosti na MsÚ

Stretnutie s občanmi


Piatok 13. 11. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Príprava rozpočtu na rok 2016

Pracovné záležitosti na MsÚ

Stretnutie poslancami a obyvateľmi 6. obvodu

 

späť>>

 

16. 11. - 22. 11.

 

späť>>

 

23. 11. - 29. 11.

Pondelok 23. 11. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – MsKC

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie - Avastav

Porada k návrhom projektov – Program rozvoja mesta


Utorok 24. 11. 2015

Porada – viceprimátori a prednostka MÚ

Rada ZMO Trnava

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 25. 11. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Porada – cintorínske služby

Obhliadka areálu VaTS

Pracovné stretnutie – I.ZŠ

Rozhovor pre médiá

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi


Štvrtok 26. 11. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Vyhodnotenie študentskej súťaže – SOŠ Nerudova

Stretnutie starostov okresu Hlohovec – Program rozvoja mesta/regiónu

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ


Piatok 27. 11. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovné stretnutie - Program rozvoja mesta

Pracovné záležitosti na MsÚ

späť>>

späť na vrch stránky

 

December 2015

 

30. 11. - 06. 12.

Pondelok 30. 11. 2015

Porada – náčelník MsP a OO PZ SR

Porada – MsKC

Porada – Život v Hlohovci

Pracovné záležitosti na MsÚ

Program rozvoja mesta


Utorok 1. 12. 2015

Porada – viceprimátori a prednostka MÚ

Porada – VaTS a MČOV

Porada – vedenie mesta a mestské spoločnosti

Porada – MsKC

Prijatie zástupcov VÚ 4444

Pracovné záležitosti na MsÚ


Streda 2. 12. 2015

Pracovná cesta Bratislava

Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi v Šulekove

Pracovné záležitosti na MsÚ


Štvrtok 3. 12. 2015

Rokovanie Mestskej rady

Deň otvorených dverí na Spojenej škole

Pracovné záležitosti na MsÚ


Piatok 4. 12. 2015

Porada – 1. viceprimátor a prednostka MÚ

Pracovná cesta Bratislava


Nedeľa 6. 12. 2015

Privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí. Sv. Michala

späť>>

 

07. 12. - 13. 12.

 

späť>>

 

14. 12. - 20. 12.

 

späť>>

 

21. 12. - 27. 12.

 

späť>>

 

28. 12. - 31. 12.

Dovolenka
 

späť>>

späť na vrch stránky


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9694092

Úvodná stránka