Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Projekt Spolupráca

PROJEKT SPOLUPRÁCA

 

Projekt "Spolupráca" je realizovaný Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec www.psioph.sk.

 

Projekt je zameraný na upevňovanie partnerstva v lokalite a komplexnú prípravu členov novovzniknutého Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec.

Cieľom projektu je vybudovať fungujúce partnerstvo medzi fyzickými a právnickými osobami, ktoré bude cielene podľa potrieb okresov Piešťany a Hlohovec, pripravené vyvíjať aktivity na posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce a na zlepšenie zamestnanteľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením a vytvoriť materiálne, organizačné a personálne predpoklady pre fungovanie Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec.

 

Projekt “Ruka v ruke”

Priestor na vašu príležitosť

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec (ďalej len „PSIOPH“) realizuje projekt “Ruka v ruke”. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v Trnavskom samosprávnom kraji v okresoch a mestách Piešťany a Hlohovec. Projektové aktivity sa začali 1. marca 2010 a budú ukončené 31.októbra 2011. Výška nenávratného finančného príspevku je 81 874,80 €.

Cieľom projektu je “Zlepšenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených do spoločnosti v okresoch Hlohovec a Piešťany so zreteľom na rómske komunity“. Špecifickými cieľmi projektu sú: „Podpora aktivít na zlepšenie povedomia verejnosti ale aj samosprávy, štátnej správy, MVO vo vzťahu k marginalizovaným skupinám obyvateľstva a vzbudiť záujem o riešenie ich problémov“, „Posilniť postavenie PSIOPH v regióne zaangažovaním rozhodujúcich orgánov a organizácií, MVO a verejnosti na spolupráci pri identifikácii problémov marginalizovaných skupín“, „Podporiť riešenia na ich opätovné začlenenie do spoločnosti“, „Plniť strategické a akčné plány na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a ich monitoring“, „Podporiť komunitný rozvoj, komunitné plánovanie s dôrazom na rómske komunity, komunitnú rehabilitáciu“, „Zvýšiť odbornosť personálu a členov PSIOPH v oblasti sociálnej inklúzie, „Zvýšiť informovanosť marginalizovaných skupín o trhu práce a sociálnych službách“.

Cieľovými skupinami sú zamestnanci verejného aj v neverejného sektoru, dlhodobo nezamestnaní, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom.

Partnermi PSIOPH je 26 právnických osôb. Z toho: samospráva: 15 (3 mestá, 11 obcí, VUC), štátna správa: 1- ÚPSVaR Piešťany, občianske združenia: 6, neziskové organizácie: 1, podnikateľské subjekty: 4 (1 akciová spoločnosť, 1 spoločnosť s ručením obmedzeným, 2 živnostníci) a 11 fyzických osôb.

Kontaktné údaje:
Tel. 0918 891 516, kissova.ludmila@psioph.sk

 

     logo Európskej únie     logo Európskeho sociálneho fondu
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721266

Úvodná stránka