Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

a) Spôsob zriadenia mesta
 

Mesto Hlohovec bolo zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a to dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí - t. j. 23. - 24.11. 1990.

Mesto Hlohovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno mestu ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR.

 

b) Právomoci a kompetencie mesta


Kompetencie mesta (t. j. právomoc a pôsobnosť) sú dané predovšetkým:
­

 •  Ústavou SR (najmä čl. 64 - 71)
   
 • ­ Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
   
 • ­ Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy a obce a samosprávne kraje
   
 • ­ platnou právnou úpravou SR
   
 • ­ Štatútom mesta Hlohovec
   
 • ­ VZN mesta na úseku samosprávnych činností
   

c) Organizačná štruktúra mesta
 

Orgánmi mesta Hlohovec sú:
Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec je zastupiteľský zbor mesta zložený z 23 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Ich funkčné obdobie skončí zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ. MsZ rozhoduje o základných otázkach života mesta, osobitne vyhradených zákonom o obecnom zriadení (§11 ods. 4).

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.

Primátor

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

MsZ v Hlohovci zriadilo pre súčasné volebné obdobie nasledovné orgány:
1. Mestská rada (6 členov)
2. Komisie MsZ (stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ):
 

 • Komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb
 • Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia
 • Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry
 • Komisia športu
 • Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Mestský úrad v Hlohovci (zabezpečuje organizačné a administratívne veci MsZ a primátora, ako aj orgánov zriadených MsZ)

MsÚ má 9 odborov, ktoré sa ďalej členia na referáty:

 • Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
   
 • Odbor výstavby

Referát stavebného poriadku a ŠFRB

Referát investícií

Referát dopravy a technickej infraštruktúry
 

 • Odbor životného prostredia

Referát odpadového hospodárstva

Referát zelene a ochrany prírody a krajiny

Referát ostatných zložiek životného prostredia
 

 • Odbor majetku mesta

Referát prevádzky, údržby, správy a evidencie majetku

Referát verejnoprospešných služieb
 

 • Odbor spoločenských služieb

Referát sociálnych vecí

Referát kultúry a športu

Referát podnikania
 

 • Odbor školstva

Referát – školský úrad

Referát originálnych kompetencií

Referát financovania školstva
 

 • Odbor ekonomický

Referát financií

Referát daní a poplatkov
 

 • Odbor právny a klientskych služieb

Referát právny

Referát klientskych služieb
 

 • Odbor organizačný a informatiky

Referát organizačný

Referát informatiky

a

Kancelária primátora

Kancelária prednostu

 

Mestská polícia v Hlohovci (poriadkový útvar)
Mestský hasičský zbor
Hlavný kontrolór

Mestské organizácie:
a) príspevkové:
- Mestské kultúrne centrum

b) obchodné spoločnosti:
­ Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o.
­ Mestská ČOV, spol. s r. o.
­ Hlohovská televízia, s.r.o.
­ Vodárenské a technické služby, s. r. o.
 Mestská zeleň Hlohovec, s. r. o.
 ­FCC. Hlohovec, s. r. o.
­ Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o.
 

c) rozpočtové organizácie :

- Základná škola M.R. Štefánika Hlohovec
- Základná škola Koperníkova Hlohovec
- Základná škola A. Felcána Hlohovec
- Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec
- Základná škola Podzámska Hlohovec
- Základná umelecká škola Hlohovec
- Centrum voľného času Dúha Hlohovec
- Materská škola Hollého č. 3, Hlohovec
- Materská škola Vinohradská s elokovaným pracoviskom na ul. Pribinova
- Materská škola Fraštacká
- Materská škola, Podjavorinskej 8, m. č. Šulekovo
- Materská škola Nábrežie s elokovaným pracoviskom na ul. A. Felcána
- Materská škola Kalinčiakova s elok. pracoviskom na ul. Koperníkovej
- HARMONIA - Zariadenie pre seniorov 
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9722711

Úvodná stránka