Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

1. ZBIERKA ZÁKONOV SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade v miestnosti č. dverí 203 na druhom poschodí budovy MsÚ (Kancelária prednostu MsÚ).

 

2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA

Do VZN mesta možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade v miestnosti č. dverí 17 na prvom poschodí budovy MsÚ. Všeobecne záväzné nariadenia sú zverejňované na webovom sídle mesta Hlohovec: www.hlohovec.sk.

 

3. SŤAŽNOSTI

Písomné sťažnosti možno podávať poštou na adresu úradu alebo osobne v pracovné dni na podateľni úradu č. dverí 22 na prvom poschodí. Ústne možno sťažnosť podať priamo do zápisu hl. kontrolóra mesta v kancelárii č. dverí 13 na prvom poschodí.
 

4. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA

Tieto v písomnej forme možno podávať poštou na adresu úradu alebo osobne na podateľni úradu č. dverí 22 na prvom poschodí. Ústne takéto podanie možno nadiktovať priamo do zápisu na sekretariáte primátora č. dverí 6 na prvom poschodí budovy MsÚ.

žiadosť o sprístupnenie informácií PDF / DOC

 

5. UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Do uznesení MsZ možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom MsÚ, druhé poschodie, č. dverí 203 (Kancelária prednostu MsÚ). Uznesenia MsZ sú zverejňované na webovom sídle mesta Hlohovec: www.hlohovec.sk.

 

6. INFORMÁCIE O OBCI

Miesto, kde možno informácie získať:
Mestský úrad, M. R. Štefánika 1, 2. poschodie - č. dverí 203 (Kancelária prednostu MsÚ)
Čas: v úradné hodiny Mestského úradu
Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou
(msu@hlohovec.sk )
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9722679

Úvodná stránka