Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Rokovací poriadok Mestskej rady

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 8 Rokovacieho poriadku MsZ v Hlohovci
schvaľuje tento


Rokovací poriadok Mestskej rady v Hlohovci

Čl. 1
Zloženie MsR

 

1. Mestská rada (ďalej ako „MsR“) je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Počet členov rady tvorí najviac 1/3 počtu poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej ako „poslanec“). V jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Mestskú radu volí mestské zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať prípadne aj niektorého z jej členov.

2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.


Čl. 2
Rokovanie MsR


1. Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby najmenej raz za 3 mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, v jeho neprítomnosti zástupca primátora.
V prípade, že primátor nezvolá rokovanie MsR, jej zasadnutie zvoláva a vedie zástupca primátora.

2. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Mestská rada zasadá a rokuje v súlade so schváleným rokovacím poriadkom mestskej rady.

3. Program a materiály na rokovanie MsR predkladá jej členom primátor spravidla 7 dní pred jej zasadnutím na základe plánu práce MsR, uznesení MsZ, návrhov primátora a členov MsR, poslancov, predsedov komisií, vedúcich pracovníkov MsÚ a iniciatívnych návrhov komisií.

4. Zasadnutia MsR sú neverejné. S hlasom poradným sa ich pravidelne zúčastňuje hlavný kontrolór mesta a prednosta MsÚ. Podľa rozhodnutia primátora, ak to povaha veci vyžaduje, môžu byť k jednotlivým bodom prizvané i iné osoby (spracovateľ materiálu, odborníci, znalci).

5. O návrhu uznesenia dáva primátor hlasovať. Ak sa pri rokovaní MsR vyskytnú pripomienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu, rozhodne MsR o prepracovaní materiálu a prerokuje ho spravidla na nasledujúcom zasadnutí. Uznesenie je prijaté väčšinou hlasov všetkých členov MsR. MsR prijíma uznesenie k jednotlivým bodom programu ihneď po ich prerokovaní.

6. Primátor udeľuje slovo, ak je to potrebné, najskôr spracovateľovi (predkladateľovi) materiálu, ktorý ho spravidla v stručnosti uvedie, potom členom MsR a nakoniec ostatným prítomným. Členovia MsR majú právo vznášať dotazy a vecné pripomienky, prerokúvať návrhy riešenia, žiadať doplnenia alebo vysvetlenia a predkladať doplňujúce návrhy. Po skončení diskusie k materiálu udelí primátor spravidla slovo spracovateľovi (predkladateľovi). Potom uskutoční záver diskusie a sformuluje záverečný návrh uznesenia, v ktorom zohľadní stanovisko predkladateľa a výsledok diskusie. O návrhu uznesenia dáva primátor hlasovať. Hlasuje sa spravidla verejne viditeľným zdvihnutím ruky. MsR sa môže uzniesť, že sa bude hlasovať iným spôsobom, príp. o jednotlivých bodoch návrhu uznesenia samostatne.

7. Program rokovania MsR obsahuje najmä:

  • schválenie programu zasadnutia,
  • menovanie overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsR,
  • plánované, príp. iné významné materiály,
  • ostatné návrhy, oznámenia a informácie.


Čl. 3
Úlohy MsR

MsR najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu,
b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
e) predkladá MsZ vlastné návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom, svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií MsZ a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
ch) plní ďalšie úlohy podľa uznesení MsZ.


Čl. 4
Organizačno-technické zabezpečenie rokovania MsR

 

1. O rokovaní MsR sa vyhotovuje zápisnica. V zápisnici sa uvádza najmä:
a) kto zasadnutie viedol,
b) počet prítomných a ospravedlnených,
c) program rokovania,
d) kto hovoril v diskusii (najmä, ak predložil návrh na zmenu uznesenia),
e) prijaté závery a uznesenia.

Súčasťou zápisnice je prezenčná listina. Originál zápisnice podpisuje primátor, prednosta MsÚ, overovatelia a zapisovateľ. Zápisnica je uložená na sekretariáte prednostu a je archivovaná s prerokovanými materiálmi.

 


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje MsZ. Tento rokovací poriadok schválilo MsZ mesta Hlohovec dňa 24.06.2010 uznesením č. 46.

2. Ruší sa Rokovací poriadok mestskej rady v Hlohovci zo dňa 30.10.2008.

3. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.07.2010.


 

                                                                                                                                    PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                                 primátor mesta Hlohovec

 
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719605

Úvodná stránka