Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Urbanistická štúdia bytovej výstavby IBV Lipiny III

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

Lipiny III

Úlohy územného plánovania (§ 2 ods.2  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  sa v záujmovom území  postupne zabezpečujú rozhodovaním v územnom konaní.

Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci vydal dňa 11.5.2015  pod č. 533/2013-AM vydal verejnou vyhláškou rozhodnutie, ktorým povolil využívanie územia a umiestnenie stavby IBV Lipiny III. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.6.2015.

Verejná vyhláška –  Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV LIPINY III

 

Nazeranie do dokumentácie upravuje §133 stavebného zákona, v nadväznosti na § 131 stavebného zákona.

 

Individuálna bytová výstavba – Lipiny III“, v k. ú. Hlohovec – posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti

 

Závery vyplývajúce z verejného prerokovania návrhu urbanistickej štúdie "Bytová výstavba IBV Lipiny III“ z 04/2012 boli predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 13.9.2012 (materiál č.11).

 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 13.9.2012.

 

Uznesenie MsZ č.71 k urbanistickej štúdii „Bytová výstavba IBV Lipiny III“

 

Čistopis urbanistickej štúdie „Bytová výstavba IBV Lipiny III“

 

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis textová časť (PDF, 5,68 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 01 širšie vzťahy (PDF, 9,8 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 02 situácia súčasného stavu výpis parciel (PDF, 6,76 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 03 komplexný urbanistický návrh (PDF, 11,34 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 04 doprava (PDF, 11,9 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 05 technická infrastruktúra (PDF, 14,6 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 06 priestorová a funkčná regulácia (PDF, 6,12 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 07 regulatív vymedzenie zastavovacich priestorov (PDF, 6,21 MB)

UŠ bytovej výstavby IBV Lipiny III čistopis 08 verejnoprospesné stavby (PDF, 21,83 MB)


 
Zverejnené 24.5.2012 -mg-
Aktualizované 30.10.2012 -mm-

 

Archív

 

Návrh urbanistickej štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III (z 04/12)

(verejné prerokovanie v termíne od 28.5.2012 do 26.6.2012, vrátane)

Oznámenie prerokovania návrhu urbanistickej štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III


 
Zverejnené 4.10.2012 -mm-


  VV_verejne prerokovanie_navrh urbanistickej studie bytovej vystavby Lipiny III.pdf (507.8 kB)

 
Zverejnené 24.5.2012 -mg-


Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III (pdf, 4,19 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV LipinyIII - výkres č. 01 Širšie vzťahy (pdf, 8,75 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV LipinyIII - výkres č. 02 Situácia súčasného stavu_ parciel (pdf, 7,18 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III - výkres č. 03 Komplexný urbanistický návrh (pdf, 11,20 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III - výkres č. 04 Doprava (pdf, 12,14 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III - výkres č. 05 Technická infraštruktúra (pdf, 13,96 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III - výkres č. 06 Priestorová a funkčná regulácia   (pdf, 6,5 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III - výkres č. 07 Regulatív - vymedzenie zastavovacích priestorov (pdf, 13,78 MB)

Urbanistická štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III - výkres č. 08 Verejnoprospešné stavby               (pdf, 21,45 MB)

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č.7 zo dňa 16.2.2012 bolo schválené zadanie urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia bytovej výstavby IBV Lipiny III, s podmienkou jeho dopracovania do čistopisu.

 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 16.2.2012.

 

Čistopis zadania Urbanistickej štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III, Hlohovec

 
Čistopis_zadanie_urbanistickej_štúdie_bytovej_výstavby_IBV_Lipiny III_Hlohovec.pdf (3.4 MB)

Čistopis_zadanie_urbanistickej_štúdie_bytovej_výstavby_IBV_Lipiny III_Hlohovec_priloha.pdf (3.3 MB)

 

Oznámenie prerokovania zadania urbanistickej štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III Hlohovec

Oznamenie_prerokovania_zadania_US_LipinyIII.pdf (147.8 kB)

 
Návrh zadania Urbanistickej štúdie bytovej výstavby IBV Lipiny III Hlohovec

Navrh_zadanie_urbanistickej_studie_bytovej_vystavby__ibv__lipiny__iii__hlohovec[1].pdf (6.2 MB)

 

Zverejnené 4.10.2011 -pp-
Aktualizované 4.10.2012 -mm-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721261

Úvodná stránka