Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2017

Názov projektu: Dotácia na návrh územného plánu mesta Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Názov programu: Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: február 2017
Celkový rozpočet:    12 120,- €
Spolufinancovanie:    2 424,- €
Požadovaná dotácia: 9 696,- €
Získaná dotácia:         8 484,- €

Zhrnutie projektu: Žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Návrh územného plánu mesta Hlohovec.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: NOMINÁCIA skupiny DOZOR Hcna ocenenie Ekologický čin roka

Poskytovateľ grantu: VÚC Trnava

Názov programu: Ekologický čin roka

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: február 2017

Zhrnutie projektu: Na ekologický čin roka mesto Hlohovec nominovalo DOZOR Hc – „Dobrovoľný Občasný Zber Odpadkov Rukami Hlohovec“, neformálnu skupinu nadšencov, ktorí sa rozhodli tráviť viac času v prírode a prispievať k čisteniu Hlohovca a jeho okolia.

Boli ocenení a získali 1. miesto - Ekologický čin roka 2016. S touto cenou je spojená finančná odmena vo výške 1.200 Eur.


 

Názov projektu: Žiadosť o vybudovanie športovej haly v obci

Poskytovateľ grantu: Slovenský zväz ľadového hokeja

Názov programu: Podpora a rozvoj športovej infraštruktúry

Predkladateľ: Odbor stratégie rozvoja, mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: február 2017

Zhrnutie projektu: Žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly v areáli základnej školy na Koperníkovej 24 v Hlohovci.

Žiadosť je v hodnotiacom procese.


 

Názov projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Environmentálny fond
Názov programu: C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2017
Celkový rozpočet:    54 722,96,- €
Spolufinancovanie:    4 722,96,- €
Požadovaná dotácia: 50 000,00,- €


Zhrnutie projektu: Navrhovaná sanácia a odstránenie nezákonne uloženého odpadu sa vykoná v katastrálnom území mesta Hlohovec a v mestskej časti Šulekovo. Predmetom projektu je revitalizácia štyroch miest, kde v rámci projektu budú realizované zozbieranie a vytriedenie odpadu, nakladanie a odvoz odpadu na skládku, konečná úprava terénu.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Zateplenie ubytovacej a šatňovej časti SPORTAcademy
Poskytovateľ grantu:
Environmentálny fond
Názov programu: L3 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2017
Celkový rozpočet:    222 260,58  €
Spolufinancovanie:     22 260,58 €
Požadovaná dotácia: 200 000,00 €

Zhrnutie projektu: Žiadosť na zateplenie ubytovacej a šatňovej časti športovej haly na Zábraní v Hlohovci.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektového zámeru: Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M.R.Štefánika, Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania: marec 2017
Celkový rozpočet:     134 776,39 €
Spolufinancovanie:       6 738,82 €
Požadovaná dotácia: 128 037,57 €

Zhrnutie projektu: Projekt je tvorený štyrmi aktivitami zameranými na obstaranie biologickej/chemickej učebne, obstaranie vybavenia jazykovej učebne, obstaranie polytechnickej učebne, stavebno-technické úpravy učební.

Pozitívna hodnotiaca správa Sprostredkovateľského orgánu pre IROP.


 

Názov projektového zámeru: Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania: marec 2017
Celkový rozpočet:     118 968,00 €
Spolufinancovanie:       5 948,40 €
Požadovaná dotácia: 113 019,60 €

Zhrnutie projektu: Projekt je tvorený štyrmi aktivitami zameranými na obstaranie jazykovej učebne, obstaranie IKT učebne, obstaranie polytechnickej učebne, stavebno-technické úpravy učební.

Pozitívna hodnotiaca správa Sprostredkovateľského orgánu pre IROP. 


 

Názov projektového zámeru: Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania: marec 2017
Celkový rozpočet:     168 721,68 €
Spolufinancovanie:       8 436,08 €
Požadovaná dotácia: 160 285,60 €

Zhrnutie projektu: Projekt je tvorený štyrmi aktivitami zameranými na obstaranie biologickej učebne, obstaranie chemickej učebne, obstaranie IKT učebne, stavebno-technické úpravy učební.

Pozitívna hodnotiaca správa Sprostredkovateľského orgánu pre IROP.


 

Názov projektu: Obnova Sochy Najsvätejšej trojice (tematického súsošia) v Hlohovci
Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Dotácia na individuálne potreby obcí
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2017
Celkový rozpočet:     8 000,- €
Spolufinancovanie:      800,- €
Požadovaná dotácia: 7 200,- €
Zhrnutie projektu: Komplexná obnova nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Sochy Najsvätejšej trojice na námestí sv. Michala pri kostole (ÚZPF 849/1, 849/2).

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Estetizácia plotu Zámockej záhrady v Hlohovci
Poskytovateľ: Nadácia Pontis
Názov programu: Naše mesto 2017
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2017
Celkový rozpočet: 201,60,- €
Spolufinancovanie: 1,60,- €
Požadovanýgrant:     200,- €

Získaný grant: 200, €
Zhrnutie projektu: Dobrovoľnícka aktivita v Hlohovci bude zameraná na obnovu kovových výplní murovaného plota z 19. storočia, ktorý ohradzuje spodnú časť Zámockej záhrady (od polikliniky po bránu - 231 m).

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Obnova sochy sv. Rocha
Poskytovateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Názov programu: Obce bližšie k Vám 2017
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2017
Celkový rozpočet:     4 864,80 €
Spolufinancovanie:     972,96 €
Požadovaná dotácia: 3 891,84 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je významná reštaurátorská obnova nehnuteľnej kultúrnej pamiatky -sochy sv. Rocha s príslušenstvom (podstavec, stĺp). V dôsledku toho sa významne prispeje kzákladnej ochrane pamiatky a k predchádzaniu jej ohrozenia, poškodenia čizničenia.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: ZŠ v Šulekove – dobrý štart pre všetkých
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Operačný program Ľudské zdroje
Predkladateľ: Základná škola V. Šuleka v spolupráci s Odborom stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania MsÚ v Hlohovci
Dátum podania žiadosti: apríl 2017
Celkový rozpočet:     114 120,- €
Spolufinancovanie:       5 706,- €
Požadovaná dotácia: 108 414,- €
Získaná dotácia:     108 414,- €
Zhrnutie projektu: Posilnenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom zabezpečenia mzdových prostriedkov na 1 špeciálneho pedagóga a 2 asistentov učiteľa.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci - Rekonštrukcia 1. etapa:Komplexná obnova 3. podlažia NKP Zámku v Hlohovci
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom na rok 2017, podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2017Logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Celkový rozpočet:     908 219,- €
Spolufinancovanie:     45 411,- €
Požadovaná dotácia: 862 808,- €
Získaná dotácia: 803 489,- €
Zhrnutie projektu: Komplexná obnova 3. nadzemného podlažia Zámku, národnejkultúrnej pamiatky, smerujúceho k prinavráteniu pôvodného využitia jednotlivých miestností a chodieb.

Projekt bol podporený.

 


 

Názov projektu: Nominácia stromu – Borovica lesná
Poskytovateľ: Nadácia Ekopolis
Názov programu: Strom roka 2017
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: máj 2017
Vyhodnotené prvé tri miesta získajú 300,00 €.
Zhrnutie projektu: Cieľom ankety je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Nominovaný strom je Borovica lesná, ktorá sa nachádza v spodnej časti Zámockého parku v blízkosti amfiteátra.

Borovica lesná získala v ankete Strom roka 2017 2. miesto a odmenu vo výške 300 Eur na dendrologický posudok a ošetrenie stromu. Okrem toho získalo mesto Hlohovec mimoriadnu odmenu vo výške 500 Eur na ošetrenie vybraných drevín.


 

Názov projektu: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ Koperníkova 24 v Hlohovci
Poskytovateľ: Úrad vlády SR
Názov programu: Podpora rozvoja športu na rok 2017
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: máj 2017
Celkový rozpočet:     14 960,- €
Spolufinancovanie:        748,- €
Požadovaná dotácia: 14 212,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je komplexná obnova zničeného povrchu multifunkčného ihriska vybudovaného v roku 2009 na ZŠ Koperníkova 24 v Hlohovci.

Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 25.8.2017 výzvu zrušil.


 

Názov projektu: ZŠ A. Felcána v Hlohovci – škola prístupná pre všetkých
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
Názov programu: Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: máj 2017
Celkový rozpočet:     8 242,99,- €
Spolufinancovanie:      412,15,- €
Požadovaná dotácia: 7 830,14,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom predkladaného projektu je zabezpečenie komplexného bezbariérového prístupu do objektu školy pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť s telesným znevýhodnením.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Zníženie rizika dopravných nehôd v meste Hlohovec vybudovaním technických zariadení na troch rizikových úsekoch: ul. Nitrianska, Hlohová a nábrežie A. Hlinku.

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov programu: Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2017
Celkový rozpočet:         23 997,- €
Spolufinancovanie:        1 200,- €
Požadovaná dotácia:  22 797,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je významne prispieť k zníženiu rizika vzniku dopravných nehôd na frekventovaných rizikových úsekoch v meste Hlohovec prostredníctvom dobudovania samostatného osvetlenia troch existujúcich priechodov pre chodcov.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2017
Celkový rozpočet:     134 776,37 €
Spolufinancovanie:       6 738,82 €
Požadovaná dotácia: 128 037,55 €
Získaná dotácia:         126 052,42 €
Zhrnutie projektu: Projekt je tvorený štyrmi aktivitami zameranými na obstaranie biologickej/chemickej učebne, obstaranie vybavenia jazykovej učebne, obstaranie polytechnickej učebne, stavebno-technické úpravy učební.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2017
Celkový rozpočet:    168 721,57 €
Spolufinancovanie:       8 436,08 €
Požadovaná dotácia: 160 285,49 €
Zhrnutie projektu: Projekt je tvorený štyrmi aktivitami zameranými na obstaranie biologickej učebne, obstaranie chemickej učebne, obstaranie IKT učebne, stavebno-technické úpravy učební.

Žiadosť je v hodnotiacom procese.


 

Názov projektu: Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2017
Celkový rozpočet:     118 968,03 €
Spolufinancovanie:       5 948,40 €
Požadovaná dotácia: 113 019,63 €
Získaná dotácia:         111 572,19 €

Zhrnutie projektu: Projekt je tvorený štyrmi aktivitami zameranými na obstaranie jazykovej učebne, obstaranie IKT učebne, obstaranie polytechnickej učebne, stavebno-technické úpravy učební.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2017
Celkový rozpočet:     507 431,36 €
Spolufinancovanie:    25 371,57 €
Požadovaná dotácia: 482 059,79 €
Schválená dotácia:  482 059,79 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je významne zregenerovať (výsadba zelene, osadenie lavičiek, rekonštrukcia detských ihrísk...) priestor vnútrobloku sídliska na ulici Podzámska a Michalská.

Projekt bol podporený.

Logá


 

Názov projektu: ZŠ A. Felcána v Hlohovci – dobrý štart pre všetkých

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Operačný program Ľudské zdroje

Predkladateľ: Základná škola A. Felcána v spolupráci s Odborom stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania MsÚ v Hlohovci
Dátum podania žiadosti: September 2017
Celkový rozpočet:     145 260,- €
Spolufinancovanie:        7 263,- €
Požadovaná dotácia:  137 997,- €
Zhrnutie projektu: Posilnenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom zabezpečenia mzdových prostriedkov na 1 špeciálneho pedagóga a 3 asistentov učiteľa.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: ZŠ Koperníkova v Hlohovci – dobrý štart pre všetkých

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Operačný program Ľudské zdroje

Predkladateľ: Základná škola Koperníkova v spolupráci s Odborom stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania MsÚ v Hlohovci
Dátum podania žiadosti: September 2017
Celkový rozpočet:     202 320,- €
Spolufinancovanie:     10 116,- €
Požadovaná dotácia: 192 204 ,- €
Získaná dotácia:        192 204,- €

Zhrnutie projektu: Posilnenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom zabezpečenia mzdových prostriedkov na 1,5 špeciálneho pedagóga a 4 asistentov učiteľa.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Discgolf na školách

Poskytovateľ: Nadácia pre deti Slovenska
Názov programu: Grantový program športujem rád a bezpečne 2017

Predkladateľ: Odborom stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: Október 2017
Celkový rozpočet:     2 880,- €
Spolufinancovanie:          0,- €
Požadovaný grant:    2 880,- €
Zhrnutie projektu: Projekt má ambíciu zabezpečiť špecifické športové discgolfové vybanenie pre všetky základné škôly v Hlohovci.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Rekonštrukcia telocvične na ZŠ M.R. Štefánika v Hlohovci

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.

Predkladateľ: Odborom stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania MsÚ v Hlohovci
Dátum podania žiadosti: September 2017
Celkový rozpočet:      106 958,- €
Spolufinancovanie:      10 696,- €
Požadovaná dotácia:    96 262 ,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu elektroinštalácie, osvetlenia cvičebného priestoru, sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, s dôrazom na zlepšenie kvality ovzdušia

Poskytovateľ: Environmentálny fond
Názov programu: Podpora projektov zameraných na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pri súčasnom zlepšení kvality ovzdušia – A3.

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: október 2017
Celkový rozpočet:     147 812,64 €
Spolufinancovanie:       7 390,64 €
Požadovaná dotácia: 140 422,00 €
Zhrnutie projektu: Daný projekt je zameraný na tri opatrenia, ktoré majú zlepšiť kvalitu ovzdušia podmienky na život obyvateľov mesta Hlohovec: 1. kúpa adekvátnej komunálnej techniky (zametacie a polievacie auto), 2. výsadba izolačnej zelene na Hlohovej ulici, 3. inštalácia hmlových brán na 3 frekventovaných miestach pre peších.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Revitalizácia jazierka v Zámockej záhrade v Hlohovci

Poskytovateľ: Environmentálny fond
Názov programu: Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES – D1

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: október 2017
Celkový rozpočet:     91 123,16 €
Spolufinancovanie:     4 556,16 €
Požadovaná dotácia: 86 567,00 €
Zhrnutie projektu: Projekt rieši opatrenia na revitalizáciu jazierka, jeho vodných zdrojov a prívodného kanála Zámockej záhrady v Hlohovci.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Inovecké slávnosti – 1. deň
Poskytovateľ: Fond na podporu umenia
Názov programu: Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: november 2017
Celkový rozpočet:     14 200,00  €
Spolufinancovanie:        735,00 €
Požadovaná dotácia: 13 465,00 €
Zhrnutie projektu: Zámerom žiadosti je podpora kultúrno-osvetových aktivít v rámci Inoveckých slávností pre široké spektrum návštevníkov.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Zelená oáza pre ZŠ Koperníkova v Hlohovci
Poskytovateľ: Nadácia Ekopolis
Názov programu: Zelené oázy 2018

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: november 2017
Celkový rozpočet:     4 964,00  €
Spolufinancovanie:       992,80 €
Požadovaná dotácia:  3 971,20 €
Zhrnutie projektu: Predkladaný projekt sa zameriava na vytvorenie „zelenej oázy pre základnú školu“, ktorá bude pozostávať zo 4 hlavných prvkov: vyvýšené záhony s výsadbou bylín, pergola so sedením, ovocné kry a stromy, kompostovisko.

Projekt nebol podporený.


 

 Názov projektu: Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: December 2017
Celkový rozpočet:     217 598,42 €
Spolufinancovanie:      10 879,92 €
Požadovaná dotácia:  206 718,50 €
Zhrnutie projektu: Cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v meste Hlohovec.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Harmónia – Zariadenie pre seniorov
Poskytovateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: december 2017
Celkový rozpočet:       10 000,- €
Spolufinancovanie:       1 000,- €
Požadovaná dotácia:     9 000,- €

Zhrnutie projektu: Cieľom tohto projektu je zakúpenie ôsmych elektrických polohovacích postelí s matracom a príslušenstvom.

Projekt nebol podporený.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731303

Úvodná stránka