Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2011

Názov projektu: Zariadenie pre seniorov Harmonia
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2011
Celkový rozpočet:       4 380,- €
Spolufinancovanie:        438,- €
Požadovaná dotácia:  3 942,- €
Zhrnutie projektu: Nákup polohovacích a zdvíhacích lôžok s príslušenstvom
Projekt  nebol podporený.

    Zariadenie pre seniorov Harmonia 


 

Názov projektu: Empírové divadlo
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2011
Celkový rozpočet:       15 000,- €
Spolufinancovanie:       1 500,- €
Požadovaná dotácia:  13 500,- €
Zhrnutie projektu: Zabezpečovacie práce na empírovej výmaľbe a samotnom strope interiéru Empírového divadla.
Projekt  nebol podporený.

     Empírové divadlo v Hlohovci


 

Názov projektu: Dom kultúry Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2011
Celkový rozpočet:       18 000,- €
Spolufinancovanie:       1 800,- €
Požadovaná dotácia:  16 200,- €
Zhrnutie projektu: Časť rekonštrukčných prác zatekajúcej strechy domu kultúry
Projekt nebol podporený.

     Dom kultúry v Hlohovci


 

Názov projektu: Osvetlenie multifunkčného ihriska v m.č. Šulekovo
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Pontis
Názov programu: Pozitívna energia pre šport
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2011
Celkový rozpočet:      13 804,- €
Spolufinancovanie:      4 804,- €
Požadovaná dotácia:   9 000,- €
Zhrnutie projektu: Osvetlenie nového multifunkčného ihriska v Hlohovci, m.č. Šulekovo
Projekt nebol podporený.

     


 

Názov projektu: Empírové divadlo - reštaurovanie
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2011
Celkový rozpočet:         29 910,- €
Spolufinancovanie:         1 496,- €
Požadovaná dotácia:    28 414,- €
Získaná dotácia:         10 000,- € 

Projekt reštaurovania Empírového divadla bol podporený dotáciou Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom.
Zhrnutie projektu: Sanácia soklovej časti exteriéru a interiéru ako záverečnej etapy reštaurátorských prác na objekte národnej kultúrnej pamiatky.

      


 

Názov projektu: III. ZŠ Hlohovec – havarijný stav
Poskytovateľ grantu: Krajský školský úrad Trnava
Názov programu: Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2011
Celkový rozpočet:       75 000,- €
Spolufinancovanie:       3 750,- €
Požadovaná dotácia:  71 250,- €
Zhrnutie projektu: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov je zameraná na výmenu okien objektu základnej školy.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Aktivitami k dlhovekosti
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Orange
Názov programu: Zelená pre seniorov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2011
Celkový rozpočet:        2 550,- €
Spolufinancovanie:           50,- €
Požadovaná dotácia:   2 500,- €
Zhrnutie projektu: Podpora aktivít seniorov v m. č. Šulekovo a zvýšenie kvality ich života
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Rodinný futbal – rekonštrukcia dorasteneckej šatne FC Slovan
Poskytovateľ grantu:
Západoslovenské elektrárne
Názov programu: Rodinný futbal pre váš región
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2011
Celkový rozpočet:       8 000,- €
Spolufinancovanie:            -
Požadovaná dotácia:  8 000,- €
Zhrnutie projektu: Rekonštrukciou dorasteneckej šatne FC Slovan prispieť ku skvalitneniu hygienických podmienok dorasteneckej futbalovej reprezentácie.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Protipovodňové opatrenia „Šumperský jarok“
Poskytovateľ grantu:
Úrad vlády SR
Názov programu: Prvý realizačný projekt protipovodňových opatrení v SR
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2011
Celkový rozpočet:       120 000,- €
Spolufinancovanie:                 -
Požadovaná dotácia:  120 000,- €
Získaná dotácia:       120 000,- €
Zhrnutie projektu: Vybudovaním vodozádržných diel zamedziť povodňovým aktivitám v lokalite „Šumperský jarok“ Hlohovec.

        logo Úrad vlády SR


 

Názov projektu: Deti a mládež rodičom v r. 2011 – II. ročník
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2011
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2011
Celkový rozpočet:        2 430,- €
Spolufinancovanie:         450,- €
Požadovaná dotácia:   1 980,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je usporiadanie podujatí deťmi a mládežou, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Hlohovci čím zmysluplne vypĺňajú svoj voľný čas.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Deň študentov – II. ročník
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2011
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2011
Celkový rozpočet:       1 320,- €
Spolufinancovanie:        400,- €
Požadovaná dotácia:     920,- €
Zhrnutie projektu: Ide o podujatie, ktoré je pokračovaním úspešného I. ročníka pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a mládež mesta Hlohovec a širokého okolia si pripomenie zrodenie slobody a demokracie.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Fotoart 2011 – II. ročník
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2011
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2011
Celkový rozpočet:       2 550,- €
Spolufinancovanie:        470,- €
Požadovaná dotácia:  2 080,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na podporu tvorivosti poloprofesionálnych a neprofesionálnych fotografov.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Promenádne koncerty
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2011
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2011
Celkový rozpočet:       4 960,- €
Spolufinancovanie:     1 460,- €
Požadovaná dotácia:  3 500,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Hlohovec.
Projekt nebol podporený.

     Promenádne koncerty


 

Názov projektu: Za poznaním v každom veku
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2011
Celkový rozpočet:        3 550,- €
Spolufinancovanie:      1 775,- €
Požadovaná dotácia:   1 775,- €
Získaná dotácia:           637,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je určený na podporu aktívneho života seniorov, obohacovať ich každodenný život o nové skúsenosti, prispieť k ich fyzickému a duševnému zdraviu.

        logo TTSK


 

Názov projektu: Zóna oddychu v miestnej časti Šulekovo
Poskytovateľ grantu: Nadácia PONTIS
Názov programu: Zelené obce 2011
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2011
Celkový rozpočet:      1 940,-  €
Spolufinancovanie:       388,-  €
Požadovaná dotácia: 1 552,- €
Zhrnutie projektu: Vytvárať vhodné životné podmienky pre občanov a zapájať ich do aktivít pri odstraňovaní neželateľných stavov, akými sú znečistené časti mesta, skládky divokých odpadov.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Drogy očami detí
Poskytovateľ grantu: Úrad vlády SR
Názov programu: Verejná výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie účelovej dotácie poskytovateľom na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre r. 2011
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2011
Celkový rozpočet:       4 876,70 €
Spolufinancovanie:        243,80 €
Požadovaná dotácia:  4 632,90 €
Získaná dotácia:       4 251,70 €
Zhrnutie projektu: Využívať potenciál odborníkov a zdroje na podporu boja proti drogám a napomáhať prístupu k informáciám detí, rodičov a ostatnej verejnosti v oblasti prevencie drogových závislostí.

     výtvarné práce detí ZŠ na tému drogy   logo Úrad vlády SR


 

Názov projektu: Bereksecké tradície
Poskytovateľ grantu:
Nadácia SPP
Názov programu: „Dedičstvo regiónov“ pre obce a mestá 2011
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: september 2011
Celkový rozpočet:       1 500,-  €
Spolufinancovanie:           - 
Požadovaná dotácia:  1 500,-  €
Zhrnutie projektu: Podpora aktívneho života seniorov, prezentácia starej kultúry a tradičných hodnôt lokality Bereksek spojená s inštalovaním stálej expozície izby tradícií a vytvorením zbierky receptov starých mám.
Projekt nebol podporený.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731241

Úvodná stránka