Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2015

Názov projektu: Empírové divadlo v Hlohovci - oprava strechy
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Program 1 - Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: december 2014
Celkový rozpočet:       79 724,- €
Spolufinancovanie:       3 990,- €
Požadovaná dotácia:  75 734,- €
Zhrnutie projektu: havarijný stav strechy
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Podpora rozvoja sociálnych služieb
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2015
Celkový rozpočet:       15 000,- €
Spolufinancovanie:       1 500,- €
Požadovaná dotácia:  13 500,- €
Zhrnutie projektu: rekonštrukcia kúpelní a toaliet s odstránením architektonických bariér
a vytvorenie bezbariérového vstupu prijímateľom sociálnej pomoci klientom zariadenia pre senirov Harmonia Hlohovec
Projekt nebol podporený.
 


 

Názov projektu: Podpora aktivít seniorov
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          3 500,- €
Spolufinancovanie:        1 750,- €
Požadovaná dotácia:     1 750,- €
Získaná dotácia :             200,- €
Zhrnutie projektu: podpora aktívneho života seniorov mesta Hlohovec.
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

                              Logo TTSK


 

Názov projektu: Rozšírenie kapacít materských škôl
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Názov programu: Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách v  roku 2015
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:           161 000,- €
Spolufinancovanie:             8 050,- €
Požadovaná dotácia:      152 950,- €
Získaná dotácia:            105 000,- €
Zhrnutie projektu: rozšírenie kpacít materských škôl v meste Hlohovec.
Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


 

Názov projektu: Ubytovňa Hlohovec - zmena účelu využitia, prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Názov programu: Dotácia na obstaranie nájomného bytu na účely sociálneho bývania
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:                               1 799 920,- €
Požadovaná dotácia (MDVaRR SR):    719 960,- €
Úver (ŠFRB)                                       1 079 950,- €
Zhrnutie projektu: podpora  nájomného bývania
Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Výmena strešných žľabov a zvodov na kultúrnej pamiatke - Jazdiareň
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          12 280,- €
Spolufinancovanie:          1 228,- €
Požadovaná dotácia:     11 052,- €
Zhrnutie projektu: výmena žľabov a zvodov - havarijný stav kultúrnej pamiatky
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Kurz prvej pomoci pre pedagógov materských škôl
Poskytovateľ grantu: Nadácia pre deti Slovenska
Názov programu: grantový program Dôvera
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2015
Celkový rozpočet:          1 000,- €
Spolufinancovanie:               0,- €
Požadovaná dotácia:     1 000,- €
Zhrnutie projektu: vyškolenie pedagógov materských škôl v poskytovaní prvej pomoci
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Kvalitné podmienky pre prípravu domácich úloh
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti:  apríl 2015
Celkový rozpočet:              2 940,- €
Spolufinancovanie:               147,- €
Požadovaná dotácia:         2 793,- €
Zhrnutie projektu: zabezpečenie kvalitných podmienok pre prípravu školských úloh pre sociálne znevýhodnených žiakov ZŠ V. Šuleka, Šulekovo a ZŠ Podzámska 35, Hlohovec
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Mariánsky stĺp
Poskytovateľ grantu: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Názov programu: Obce bližšie k vám 2015
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:        9 375,- €
Spolufinancovanie:      1 875,- €
Požadovaná dotácia:   7 500,- €
Zhrnutie projektu: komplexné reštaurovanie Mariánskeho stĺpa v Hlohovci s podstavcom, troma sochami a reliéfmi
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Čistá zóna – zóna bez drog
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov programu: Podpora protidrogových aktivít pre rok 2015
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:         7 679,- €  
Spolufinancovanie:          375,- €
Požadovaná dotácia:    7 304,- €
Zhrnutie projektu: podpora aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Zelený relax pre komunitu seniorov
Poskytovateľ grantu: Centrum pre filantropiu, n.o.
Názov programu: Tu sa nám páči, tu chceme žiť
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          800,- €
Spolufinancovanie:            0,- €
Požadovaná dotácia:     800,- €
Zhrnutie projektu: vybudovanie relaxačnej zelenej oázy pre klientov Zariadenia pre seniorov Harmonia Hlohovec
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Environmentálny fond
Názov programu: Poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:            38 251,08 €
Spolufinancovanie:            1 913,08 €
Požadovaná dotácia:       36 338,00 €
Zhrnutie projektu: odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v meste Hlohovec a v m.č. Šulekovo
Projekt nebol podporený.
 


 

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v meste Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov programu: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:                                            754 501,20 €
Spolufinancovanie:                                           37 725,06 €
Požadovaná dotácia:                                      749 989,43 €
Získaný nenávratný finančný príspevok: 704 236,14  €
Začiatok realizácie projektu:            5/2015
Koniec realizácie projektu:               12/2015
Zhrnutie projektu: výmena nevyhovujúcich svietidiel, rozvádzačov a doplnenie systému efektívneho riadenia verejného osvetlenia.
Logo Európskej únie, Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a MH SR


 

Názov projektu: SeniorFITPARK Hlohovec
Poskytovateľ grantu: SPP a Nadácia SPP
Názov programu: verejnoprospešný program SPPoločne
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:           10 000,- €
Spolufinancovanie:           4 000,- €
Požadovaná dotácia:        6 000,- €
Zhrnutie projektu: vybudovanie relaxačného FITPARKu pre miestnu komunitu seniorov v prírodnom prostredí
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Prvá pomoc pre materské školy
Poskytovateľ grantu: Nadácia Tesco
Názov programu: zamestnanecký grantový program Kolegovia pre dobrú vec
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:              2 000,- €
Spolufinancovanie:                   0,- €
Požadovaná dotácia:         2 000,- €
Zhrnutie projektu: zlepšenie teoretických vedomostí a praktických zručností pedagogických pracovníkov materských škôl v Hlohovci v oblasti poskytovania prvej pomoci
Projekt nebol podporený.
 


 

Názov projektu: SeniorFITPARK Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Nadácia VÚB
Názov programu: Komunitné granty
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:           10 000,- €
Spolufinancovanie:                  0,- €
Požadovaná dotácia:      10 000,- €
Zhrnutie projektu: vybudovanie relaxačného FITPARKu pre miestnu komunitu seniorov v prírodnom prostredí
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Mariánsky stĺp v Hlohovci
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom - Dotačný systém MK SR na rok 2016
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: november 2015
Celkový rozpočet:       22 042,- €
Spolufinancovanie:       1 103,- €
Požadovaná dotácia:  20 939,- €
Zhrnutie projektu: komplexné reštaurovanie Mariánskeho stĺpa v Hlohovci s podstavcom, troma sochami a reliéfmi
Projekt nebol podporený.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731175

Úvodná stránka