Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

17. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 (schválený uzn. MsZ č.21 zo dňa 25.4.2013)

„Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012 " bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 21, bodom 2. písm. c) dňa 25. 04.2013.     

                                       
Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 25.04.2012 (bod programu č.10)

 

Dňa 30.4.2013 bola vyhlásená záväzná časť dodatkom č. 3 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Dodatok č. 3 nadobudol  účinnosť 1.6.2013.

Registračný list

Dodatok č. 3 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a dodatku č.2

Znenie v členení na časti (vzhľadom na veľkosť):
dodatok_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_u01062013
dodatok_3_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_02_KN_10000_u01062013
dodatok_3_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_07_REG_10000_u01062013
dodatok_3_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_12_VPS_10000_u01062013

 

Čistopis smernej časti  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“
(dopracovaný podľa  uznesenia č. 21,  bodu  2. písm. c), zo dňa 25.4.2013)
UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2011_2012_textova_cast_cistopis052013 (pdf)
UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2011_2012_graficka_cast_cistopis052013_1cast (pdf)
UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2011_2012_graficka_cast_cistopis052013_2cast (pdf)
UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2011_2012_graficka_cast_cistopis052013_3cast (pdf)

Zverejnené 30. 4. 2013 -mm-
Aktualizované 13. 6. 2013 -mm-

 

ARCHÍV

(z procesu obstarávania, prerokovania a schvaľovania):

 

Mesto Hlohovec obstaráva na základe  uznesení Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č.100, bodu 3. písm. a) zo dňa 27.10.2011 (zmena uznesením č. 9 zo dňa 16.2.2012)  a  č.59 zo dňa 28.6.2012 Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Hlohovec (ZaD 2011/2012).
 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 27.10.2011(materiál č.7).
 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 16.2.2012 (materiál č.7).
 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 28.6.2012 (materiál č.17).
 

Predmetom spracovania ZaD 2011/2012  je:
podnet č.38 (plochy pri ČOV – zhodnocovanie odpadov)
podnet č.50 (riešenie FTVE)
podnet č. 54 a 79 (útulok pre psov)
podnet č.91 (IBV Timravy – riešenie regulatívu PZ 02 v susednom bloku) 
podnet č.95 (bytová výstavba Šumperky I – rozšírenie)
podnet TRANSENERGO (zmena funkčného využitia bývalého areálu OO PZ SR na Pribinovej ulici č.80)

Spracovateľom je AUREX spol. s r.o., Bratislava, na základe zmluvy o dielo (470/2012) zo dňa2.7.2012, v znení dodatku č.1 (551/2012)  zo dňa 13.8.2012.
 
Verejné prerokovanie sa predpokladá v priebehu  mesiacov október/november2012.   


Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu (č.t. 033/73 68 221).


 

1. Oznámenie o strategickom dokumente
návrh  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“, október 2012

 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, vydané Obvodným úradom životného prostredia dňa 12.11.2012

 

Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente

Verejna_vyhlaska_UPN_OSD_ZaD2011_2012_do02112012.PDF (308 kB)

 

    Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“, október 2012
   

OSD_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012.PDF (1,41 MB)   

 

     Strategický dokument - návrh  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“, október 2012


Záväzná časť

navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_nalozky_02_07_12.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_2012_02_KN_10000.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_2012_07_REG_10000.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_2012_12_VPS_10000.PDF
 

Smerná časť
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_textova_cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_graficka_cast_1cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_graficka_cast_2cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_graficka_cast_3cast oprava.PDF

 

2. Prerokovanie návrhu podľa ustanovení stavebného zákona, v termíne od 24.10.2012 do 23.11.2012 (vrátane)

 

Verejná vyhláška – Prerokovania návrhu Územného plánu mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012
Verejna_vyhlaska_UPN_ZaD2011_2012_od24102012_do23112012.PDF

 

Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“, október 2012


Záväzná časť

navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_nalozky_02_07_12.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_2012_02_KN_10000.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_2012_07_REG_10000.PDF
navrh_dodatok_3_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011_2012_12_VPS_10000.PDF


Smerná časť
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_textova_cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_graficka_cast_1cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_graficka_cast_2cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2011_2012_SC_graficka_cast_3cast oprava.PDF

                                                                              Aktualizované 22. 2. 2013 -mm-

 

3. Schvaľovanie návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“
 

Schvaľovanie sa predpokladá na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 25.4.2013.

Podklady zasadnutia MsZ  dňa 25.4.2013 (materiál č.10)

 

Stanovisko z preskúmania návrhu  v zmysle § 25 stavebného zákona bolo vydané Obvodným úradom Trnava dňa 11.3.2013.

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu (č.t. 033/73 68 221).

 

Pripomienkovacie konanie v zmysle čl. 8, ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec
č. 103/2008 o pravidlách vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec k návrhu dodatku  č. 3 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec,
v znení dodatku č.1 a dodatku č.2, v termíne od 8.4.2013 do 17.4.2013.
   
Kompletné znenie:

PK_navrh_dodatku_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_komplet (pdf, 14,5 MB)

 

Znenie v členení na časti (vzhľadom na veľkosť):

PK_navrh_dodatku_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_1cast (pdf, 4,8 MB)
PK_navrh_dodatku_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_2cast (pdf, 3,58 MB)
PK_navrh_dodatku_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_3cast (pdf, 2,43 MB)
PK_navrh_dodatku_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_4cast (pdf, 3,01 MB)

 

Pridané 20. 3. 2013 -mm-
Aktualizované 15. 4. 2013 -mm-

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716994

Úvodná stránka