Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2018

Názov projektu: Hlohovec, rekonštrukcia vodovodov na ulici R. Dilonga a na Fraštackej ulici

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: január 2018
Celkový rozpočet:     251 751,06 €
Spolufinancovanie:     12 587,55 €
Požadovaná dotácia: 239 163,51 €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na rekonštrukciu vodovodov na uliciach R. Dilonga a Fraštackej ulici pre riadne zabezpečenie kvalitného zásobovania pitnou vodou obyvateľov uvedených lokalít a efektívne nakladanie so zdrojmi pitnej vody.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Rekonštrukcia vodovodov na uliciach Hurbanova, Radlinského, Rázusova a Komenského

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: január 2018
Celkový rozpočet:     900 734,82 €
Spolufinancovanie:     45 036,08 €
Požadovaná dotácia: 855 698,08 €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na rekonštrukciu vodovodov na uliciach Hurbanova, Radlinského, Rázusova a Komenského pre riadne zabezpečenie kvalitného zásobovania pitnou vodou obyvateľov uvedených lokalít a efektívne nakladanie so zdrojmi pitnej vody.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Hlohovec – ekologicky zodpovedné mesto
Poskytovateľ:
Ministerstvo životného prostredia SR

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: január 2018
Celkový rozpočet:       41 010,00 €
Spolufinancovanie:       2 050,50 €
Požadovaná dotácia:   38 959,50 €
Získaná dotácia:           38 542,07 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora  nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu a zhodnocovania odpadov.

Projekt bol podporený.

Logá Ministerstvo ŽP SR, OP KŽP, Európska únia


 

Prihlásený objekt do súťaže: Ubytovňa Hlohovec

Vyhlasovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Názov súťaže: 20. ročník súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania prihlášky: január 2018
Zhrnutie: Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Mesto Hlohovec nebolo ocenené.


 

Názov projektu: NOMINÁCIA skupiny DOZOR Hc na ocenenie Ekologický čin roka

Poskytovateľ grantu: VÚC Trnava
Názov programu: Ekologický čin roka 2017

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: február 2018
Zhrnutie projektu: Na ekologický čin roka mesto Hlohovec nominovalo DOZOR Hc – „Dobrovoľný Občasný Zber Odpadkov Rukami Hlohovec“, neformálnu skupinu nadšencov, ktorí sa rozhodli tráviť viac času v prírode a prispievať k čisteniu Hlohovca a jeho okolia.

Boli ocenení a získali 2. miesto - Ekologický čin roka 2017. S touto cenou je spojená finančná odmena vo výške 800 Eur.


 

Názov projektu: Umenie a víno: Festival umenia inšpirovaný vínom a krajinou

Poskytovateľ: Region Bílé Karpaty – Fond malých projektov
Názov programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: február 2018
Celkový rozpočet:       19 940,00 €
Spolufinancovanie:          997,00 €
Požadovaná dotácia:    18 943,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je pripraviť a zrealizovať 1. ročník špecificky zameraného festivalu v meste Hlohovec, s cieľom podporiť miestnu vinársku tradíciu ako aj činnosť a aktivity miestnych i cezhraničných umelcov.

Projekt nebol podporený.

logá


 

Názov projektu: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ Koperníkova

Poskytovateľ: Úrad vlády SR
Názov programu: Podpora rozvoja športu na rok 2018

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:     18 332,00 €
Spolufinancovanie:     3 332,00 €
Požadovaná dotácia: 15 000,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je komplexná obnova zničeného povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Koperníkova 24 v Hlohovci.

Projekt nebol podporený.

 


 

Názov projektu: Zelená oáza pre ZŠ Koperníkova v Hlohovci
Poskytovateľ: Nadácia pre deti Slovenska
Názov programu: Dieťa a jeho škola

Predkladateľ: Základná škola Koperníkova v spolupráci s Odborom stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:     5 944,00  €
Spolufinancovanie:      594,40 €
Požadovaný grant:    5 349,60 €
Zhrnutie projektu: Predkladaný projekt sa zameriava na vytvorenie „zelenej oázy pre základnú školu“, ktorá bude pozostávať zo 4 hlavných prvkov: vyvýšené záhony s výsadbou bylín, pergola so sedením, ovocné kry a stromy, kompostovisko.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: „Zníženie rizika dopravných nehôd v meste Hlohovec vybudovaním technických zariadení na troch rizikových úsekoch: Zábranie – Kláštor, Podzámska ul., Nábrežie A. Hlinku – Poliklinika“

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov programu: Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:         22 109,- €
Spolufinancovanie:        1 106,- €
Požadovaná dotácia:    21 003,- €
Získaná dotácia:            21 003,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je významne prispieť k zníženiu rizika vzniku dopravných nehôd na frekventovaných rizikových úsekoch v meste Hlohovec prostredníctvom dobudovania samostatného osvetlenia troch existujúcich priechodov pre chodcov: Zábranie – Kláštor, Podzámska ul., Nábrežie A. Hlinku – Poliklinika.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci

Poskytovateľ: Audiovizuálny fond
Názov programu: 4.1 Digitalizácia kín technológiou D-cinema podľa štandardov DCI
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:       88 414,00 €
Spolufinancovanie:      44 207,00 €
Požadovaná dotácia:    44 207,00 €
Získaná dotácia:           32 000,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je modernizácia technológie kina ÚSMEV v Hlohovci s prioritou zabezpečenia novej premietacej technológie zodpovedajúcej súčasným štandardom.

Logo Audiovizuálny fondDigitalizáciu kina Úsmev finančne podporil

www.avf.sk 


 

Názov projektu: Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci

Poskytovateľ: Audiovizuálny fond
Názov programu: 4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:       102 392,00 €
Spolufinancovanie:       51 196,00 €
Požadovaná dotácia:     51 196,00 €
Získaná dotácia.            35 000,00 €
Zhrnutie projektu: Primárnym účelom projektu je významná obnova interiérového vybavenia kina ÚSMEV v Hlohovci, a to výmena existujúcich sedačiek za moderné a pohodlné, zodpovedajúce súčasným štandardom a výmena projekčného plátna za audiopriepustné s reflexiou polarizovaného svetla pre 3D projekciu.

Logo Audiovizuálny fondModernizáciu kina Úsmev finančne podporil

www.avf.sk


 

Názov projektu: Zateplenie MŠ Nábrežie 23, Hlohovec

Poskytovateľ: Environmentálny fond
Názov programu: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:     151 298,95 €
Spolufinancovanie:       7 564,95 €
Požadovaná dotácia: 143 734,00 €
Zhrnutie projektu:  Cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť významné zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnej budovy - Materskej školy na Nábreží v Hlohovci, komplexným zateplením obvodového plášťa všetkých jej pavilónov ako aj výmeny okien a dverí.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Inovecké slávnosti – sviatok folklóru v Hlohovci

Poskytovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:     14 200,00 €
Spolufinancovanie:      4 260,00 €
Požadovaná dotácia:    9 940,00 €
Zhrnutie projektu:  Cieľom predkladaného projektu je získať finančnú podporu na realizáciu tradičného kultúrneho podujatia - Inoveckých folklórnych slávností v auguste 2018.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Podpora aktivít seniorov v meste Hlohovec

Poskytovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovaniaLogo Trnavského samosprávneho kraja
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:     2 905,00 €
Spolufinancovanie:      871,50 €
Požadovaná dotácia: 2 033,50 €
Získaná dotácia: 800,00 €
Zhrnutie projektu:  Predkladaný projekt zahŕňa rôzne aktivity, vyberané s dôrazom na fyzickú zdatnosť seniorov a rozdielnosť ich záujmov. Cieľovou skupinou sú seniori navštevujúci tri denné centrá mesta Hlohovec: Ruža, Peter, Bereksek.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Podpora športových aktivít žiakov dvoch ZŠ v Hlohovci

Poskytovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora športových aktivít a mládežeLogo Trnavského samosprávneho kraja
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2018
Celkový rozpočet:     5 175,00 €
Spolufinancovanie:   1 552,50 €
Požadovaná dotácia: 3 622,50 €
Získaná dotácia: 500,00 €
Zhrnutie projektu:  Cieľom projektu je podporiť edukačné  aktivity kúpou športových pomôcok pre dve základné školy v Hlohovci: ZŠ Koperníkova a ZŠ A. Felcána.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Cyklostojany pre Hlohovec

Poskytovateľ: COOP Jednota, spotrebné družstvo
Názov programu: Program podpory lokálnych komunít
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2018
Požadovaná dotácia: 6 000,00 €
Zhrnutie projektu:  Cieľom projektu je zabezpečiť nákup a osadenie cca 40 ks cyklostojanov, ako prvkov mestského mobiliáru, k dispozícii cyklistom na vhodných miestach vytipovaných mestom a odborníkmi na cyklodopravu.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Obnova historickej zvonice v Hlohovci – v mestskej časti Peter

Poskytovateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Názov programu: Obce bližšie k vám 2018

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2018
Celkový rozpočet:      10 000,00 €
Spolufinancovanie:      4 000,00 €
Požadovaná suma:       6 000,00 €
Zhrnutie projektu:  Cieľom predkladaného projektu je získať finančnú podporu na vybudovanie repliky historickej Zvonice v mestskej časti Peter, v Hlohovci.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Obnova zábradlí spoločnými silami

Poskytovateľ: Nadácia Pontis
Názov programu: Naše mesto

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2018
Požadovaná suma: 120,00 €
Zhrnutie projektu:  Dobrovoľnícka aktivita v Hlohovci zameraná na obnovu 3-5 kovových zábradlí rôznych dĺžok, ktoré lemujú schody na uliciach Michalská a Závalie.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Posilnenie kapacity zhodnocovania odpadov zberného dvora mesta Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2018
Celkový rozpočet:     444 798,74 €
Spolufinancovanie:      22 239,94 €
Požadovaná dotácia: 422 558,80 €
Zhrnutie projektu:  Ciele projektu sa zameriavajú na rekonštrukciou zberného dvora a obstaraním hnuteľných vecí  (nákup zberných nádob, váh,...) a tým zabezpečiť posilnenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov a zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu.

Projekt je v hodnotiacom procese.


 

Názov projektu: Elektromobil pre Mestskú políciu v Hlohovci

Poskytovateľ: Environmentálny fond
Názov programu: Podpora elektromobility

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: máj 2018
Celkový rozpočet:       32 800,- €
Spolufinancovanie:       2 800,- €
Požadovaná dotácia:   30 000,- €

Zhrnutie projektu:  Projekt má za cieľ významne podporiť, zefektívniť a uľahčiť prácu Mestskej polície v Hlohovci kúpou elektromobilu pre potreby mestskej polície.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Nominácia stromu – Moruša čierna

Poskytovateľ: Nadácia Ekopolis
Názov programu: Strom roka 2018

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2018
Vyhodnotené prvé tri miesta získajú 300,00 €.
Zhrnutie projektu: Cieľom ankety je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Nominovaný strom je Moruša čierna, ktorá sa nachádza na francúzskej terase v hornej časti zámockého parku.

Nominácia nebola úspešná v hlasovaní.


 

Názov projektu: Rekonštrukcia telocvične na ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: máj 2018
Celkový rozpočet:       106 958,- €
Spolufinancovanie:       21 392,- €
Požadovaná dotácia:    85 566,- €
Zhrnutie projektu:  Projekt je zameraný na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu elektroinštalácie, osvetlenia cvičebného priestoru, sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Zámok Hlohovec – obnova empírovej výmaľby v miestnosti č. 3.09

Poskytovateľ: Nadácia EPH
Názov programu: Spolupráca so samosprávami.

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti:  jún 2018
Celkový rozpočet:                  12 960,- €
Spolufinancovanie:                  2 960,- €Logo Nadácie EPH
Požadovaný príspevok:          10 000,- €

Získaný príspevok:               10 000,- €

Zhrnutie projektu:  Cieľom predkladanej žiadosti je zabezpečenie financovania komplexnej obnovy empírovej výmaľby historickej miestnosti č. 3.09 nachádzajúcej sa na 3. nadzemnom podlaží národnej kultúrnej pamiatky.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo – II. etapa

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2018
Celkový rozpočet:                  242 290,55 €
Spolufinancovanie:                  12 114,53€
Požadovaná dotácia:              230 176,02 €

Zhrnutie projektu: Základným cieľom projektu je obnova, rekonštrukcia a dobudovanie cyklistickej komunikácie v meste Hlohovec v celkovej dĺžke 1,9573 km.

Konanie o Žiadosti o NFP bolo pozastavené.


 

Názov projektového zámeru: Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2018
Celkový rozpočet:                  735 000,- €
Spolufinancovanie:                  35 000,- €
Požadovaná dotácia:              700 000,- €

Zhrnutie projektu: Zámerom navrhovaného projektu je rekonštrukcia budovy Polikliniky, jej vnútorných priestorov I. NP, realizácia opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a opatrenia na zabezpečenie bezbariérovosti.

Vydaná hodnotiaca správa Sprostredkovateľského orgánu pre IROP s pripomienkami.


 

Názov projektu: Komunitné centrum pre Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov programu: Operačný program Ľudské zdroje

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: júl 2018
Celkový rozpočet:                  237 864,24 €
Spolufinancovanie:                  11 893,22 €
Požadovaná dotácia:              225 971,20 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je výstavba komunitného centra a tým významná podpora integrácie marginalizovanej rómskej komunity v meste Hlohovec do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života spoločnosti.

Konanie o Žiadosti o NFP bolo zastavené.


 

Názov projektu: Kvalitná a dostupná opatrovateľská služba pre Hlohovec

Poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Operačný program Ľudské zdroje – dopytovo orientované projekty

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: august 2018
Celkový rozpočet:                  355 680,00 €
Spolufinancovanie:                           0,00 €
Požadovaná dotácia:              355 680,00 €
Získaná dotácie:                      355 680,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu v Hlohovci a to navýšením počtu opatrovateľov/opatrovateliek.

Projekt bol podporený.

logá MPSVaR SR, EÚ, OP ľudské zdroje


 

Názov projektového zámeru: Mestské jasle pre Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: september 2018
Celkový rozpočet:                  485 202,42 €
Spolufinancovanie:                  24 260,12 €
Požadovaná dotácia:              460 942,30 €

Zhrnutie projektu: Základným cieľom je zabezpečiť rekonštrukciu a vybavenie objektu pôvodných mestských jaslí (Dilongova ulica) za účelom obnovy jeho pôvodnej funkcie – zriadenie mestských jaslí dostupných pre obyvateľov mesta Hlohovec.

Pozitívna hodnotiaca správa Sprostredkovateľského orgánu pre IROP.


 

Názov projektu: Komunitné centrum pre Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov programu: Operačný program Ľudské zdroje

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: október 2018
Celkový rozpočet:                  217 350,60 €
Spolufinancovanie:                  10 867,53 €
Požadovaná dotácia:              206 483,07 €

Získaná dotácia:                   206 483,07 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je výstavba komunitného centra a tým významná podpora integrácie marginalizovanej rómskej komunity v meste Hlohovec do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života spoločnosti.

Projekt bol podporený.

logo MV SR, EÚ a OP Ľudské zdroje


 

Názov projektu: Harmónia – Zariadenie pre seniorov

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: december 2018
Celkový rozpočet:       26 431,93 €
Spolufinancovanie:       2 643,19 €
Požadovaná dotácia:   23 788,74 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je obstaranie a kúpa súpravy dorozumievacieho zariadenia sestra – pacient, ktoré umožňuje komfortné hovorové spojenie zdravotného personálu a imobilných klientov.

Projekt nebol podporený.


 

Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec

Názov projektu: Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: december 2018
Celkový rozpočet:                  700 000,- €
Spolufinancovanie:                  35 000,- €
Požadovaná dotácia:             665 000,- €

Zhrnutie projektu: Zámerom navrhovaného projektu je rekonštrukcia budovy Polikliniky, jej vnútorných priestorov I. NP, realizácia opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a opatrenia na zabezpečenie bezbariérovosti.

 

Konanie o Žiadosti o NFP bolo zastavené.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716895

Úvodná stránka