Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2009

Názov projektu: Empírové divadlo - reštaurovanie
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2009
Celkový rozpočet:       18 900,- €
Spolufinancovanie:       1 890,- €
Požadovaná dotácia:  17 010,- €
Zhrnutie projektu: Reštaurovanie objektu – exteriéru národnej kultúrnej pamiatky.
Projekt nebol podporený.

    
 


 

Názov projektu: Zámok – rekonštrukcia strechy
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2009
Celkový rozpočet:       23 236,- €
Spolufinancovanie:       2 324,- €
Požadovaná dotácia:  20 912,- €
Získaná dotácia:        15 000,- €
Zhrnutie projektu: Rekonštrukcia strechy a havarijného stavu krovu národnej kultúrnej pamiatky.

     Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia strechy    logo Ministerstvo kultúry SR


 

Názov projektu: Zámok – vybudovanie osvetlenia
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2009
Celkový rozpočet:       20 000,- €
Spolufinancovanie:       2 000,- €
Požadovaná dotácia:  18 000,- €
Zhrnutie projektu: Žiadosť o dofinancovanie vybudovania osvetlenia exteriéru objektu.
Projekt nebol podporený.

    Zámok v Hlohovci


 

Názov projektu: Deti a mládež rodičom
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: ,, Podpora mládežníckych aktivít v roku 2009“
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2009
Celkový rozpočet:       1 990,- €
Spolufinancovanie:        330,- €
Požadovaná dotácia:  1 660,- €
Získaná dotácia:        1 660,- €
Zhrnutie projektu: Zámerom projektu je usporiadanie podujatí, ktoré pripravili deti
a mládež svojim rodičom pri rôznych príležitostiach, ktoré sa uskutočnia v priestoroch
Mestského klubu AXA. Pripravovaný projekt je prínosom najmä v tom zmysle, že deti
a mládež aj takýmto spôsobom kvalitne využijú svoj voľný čas.

      logo TTSK


 

Názov projektu: Deň študentov
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: ,, Podpora mládežníckych aktivít v roku 2009“
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2009
Celkový rozpočet:    1 000,- €
Spolufinancovanie:     330,- €
Požadovaná dotácia:  670,- €
Získaná dotácia:        664,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom pripravovaného projektu je pripraviť podujatie v rámci osláv
20. výročia boja za slobodu a demokraciu, ktoré sa plánuje uskutočniť v priestoroch
Empírového divadla. Týmto projektom si pripomenieme zrodenie slobody a demokracie.

         logo TTSK
    


 

Názov projektu: Staroba je dar
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: ,, Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: december 2008 (pre rok 2009)
Celkový rozpočet:         1 497,-  €
Požadovaná dotácia:    1 497,-  €
Získaná dotácia:          1 100,-  €
Zhrnutie projektu: Celková fyzická, psychická aktivita seniorov má pozitívny dopad na ich
zdravotný stav a zachovanie primeraného životného štýlu. Realizácia projektu bude mať pre
nich prínos v podobe hodnotného vyplnenia ich voľného času s podstatným vplyvom na ich
duševnú a fyzickú pohodu.

         logo TTSK


 

Názov projektu: Skvalitnenie života seniorov
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: december 2008 (pre rok 2009)
Celkový rozpočet:       1 220,- €
Požadovaná dotácia:  1 220,- €
Získaná dotácia:        1 100,- €
Zhrnutie projektu: Cieľovú skupinu, pre ktorú je projekt určený tvoria seniori mesta Hlohovec
organizovaní v klube dôchodcov „ Peter“.

             logo TTSK


 

Názov projektu: Fotoart 2009
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2009
Celkový rozpočet:        700,- €
Požadovaná dotácia:   550,- €
Spolufinancovanie:      150,- €
Získaná dotácia:         498,- €
Zhrnutie projektu: Ide o usporiadanie celodennej súťaže, ktorá podporí a zviditeľní kreativitu
obyvateľov regiónu.

           logo TTSK


 

Názov projektu: Promenádne koncerty
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: 07.01.2009
Celkový rozpočet:        4 190,- €
Spolufinancovanie:         665,- €
Požadovaná dotácia:   3 525,- €
Získaná dotácia:        1 991,- €
Zhrnutie projektu: Zámerom projektu je kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov
mesta Hlohovec.

               logo TTSK


 

Názov projektu: Domov dôchodcov Harmonia Hlohovec - nadstavba
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Regionálny operačný program
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: júl 2009
Celkový rozpočet:       829 840,- €
Spolufinancovanie:       41 492,- €
Požadovaná dotácia:  788 348,- €
Zhrnutie projektu: Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a zvýšenie kapacity domova dôchodcov prostredníctvom nadstavby existujúcej budovy a obstaraním jej vybavenia
Projekt nebol podporený.

      

      


 

Názov projektu: Domov dôchodcov Harmonia Hlohovec – interiérové dovybavenie
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Podpora rozvoja sociálnych služieb
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2009
Celkový rozpočet:       3 120,- €
Spolufinancovanie:        312,- €
Požadovaná dotácia:  2 808,- €
Získaná dotácia:        2 808,- €
Zhrnutie projektu: Dovybavenie polohovateľných lôžok Domova dôchodcov Harmonia Hlohovec.

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore MPSVR SR.


 

Názov projektu: Rekonštrukcia II.ZŠ, Koperníkova 24,Hlohovec - rekonštrukcia
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Regionálny operačný program
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2009
Celkový rozpočet:       983 899,- €
Spolufinancovanie:       49 195,- €
Požadovaná dotácia:  934 704,- €
Získaná dotácia:        934 704,- €
Zhrnutie projektu: Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a podmienok žiakov rekonštrukciou objektu základnej školy.

       

       


 

Názov projektu: ZŠ Koperníkova, Hlohovec – výmena podlahy telocvične
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Materiálno – technická podpora rozvoja športu a mládež. aktivít.-
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2009
Celkový rozpočet:     18 366,- €
Spolufinancovanie:     9 183,- €
Požadovaná dotácia:  9 183,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je vytvoriť vhodnejšie prostredie pre rozvoj športu a telesnej kultúry výmenou podlahy v objekte telocvične základnej školy.
Projekt nebol podporený.

     II. ZŠ Hlohovec


 

Názov projektu: Hlohovec – Šulekovo, II. etapa - odkanalizovanie miestnej časti                          Poskytovateľ grantu: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov programu: Operačný program Životné prostredie
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: október 2009
Celkový rozpočet:       2 323 539,- €
Spolufinancovanie:        116 176,- €
Požadovaná dotácia:  2 207 363,- €
Získaná dotácia:       2 207 363,- €
Zhrnutie projektu: Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe v súlade so záväzkami SR voči EÚ.

       

      
 


 

Názov projektu: Revitalizácia zámockej záhrady
Poskytovateľ grantu:
Ekopolis
Názov programu: Zelené oázy 2009
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: október 2009
Celkový rozpočet:       10 635,- €
Spolufinancovanie:       2 135,- €
Požadovaná dotácia:    8 500,- €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je nákup a inštaláciu smetných košov a lavičiek v zámockej záhrade v rámci pripravovanej revitalizácie zámockej záhrady.
Projekt nebol podporený.

     Zámocká záhrada v Hlohovci


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – I. etapa
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Regionálny operačný program
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: november 2009
Celkový rozpočet:        2 482 791,- €
Spolufinancovanie:        124 140,- €
Požadovaná dotácia:  2 358 651,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je rekonštrukcia časti objektu zámku so zachovaním jeho historickej hodnoty pri súčasnej zmene jeho využitia na múzejnícke a kultúrno-spoločenské účely.
Projekt nebol podporený.

       

    

    


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716972

Úvodná stránka