Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Generel dopravy mesta Hlohovec

     Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky

     Generel dopravy mesta Hlohovec (návrh z 04/2012),  so zohľadnením  ďalších zmien právnych predpisov, zámerov nadradenej dopravnej infraštruktúry, ktoré neboli v genereli dopravy spracované a záväznej časti nadradenej ÚPD (rieši sa to zosúladením už s novým ÚPN R TTSK) je územnoplánovacím podkladom pri riešení  obstarávania „nového“ Územného plánu mesta Hlohovec.

     Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu, č. t.: 033/73 68 221.


 

 

Generel dopravy mesta Hlohovec

riešený v rokoch 2010 -2012,  bez riešenia problematiky
„cesty I/64 Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec - D1“,
ktorá sa začala riešiť v 02/2012  

Závery vyplývajúce z verejného prerokovania návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec (04/2012) boli predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 13.9.2012 (materiál č.9).

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 13.9.2012.


Spracovateľom Generelu dopravy mesta Hlohovec bol, na základe zmluvy uzatvorenej s mestom Hlohovec dňa 30.8.2010 (na základe verejnej súťaže), Ing. Tomáš Kyseľ – METAG, Banská Bystrica (IČO 10828036).

Generel dopravy bol spracovávaný  v 5. etapách:
1.etapa :  Prieskumy dopravy (október 2010)
2.etapa :  Analýza dopravy (december 2010)
3.etapa :  Prognóza dopravy (február 2011)
4.etapa :  Koncept Generelu dopravy mesta Hlohovec (apríl 2011)
5.etapa:   Návrh Generelu dopravy mesta Hlohovec (apríl 2012)
Súvisiace dokumenty sú zverejnené v rámci archívu, podľa jednotlivých etáp.

Generel dopravy mesta Hlohovec, bude v súlade s uznesením  Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č.69  zo dňa 13.9.2012 územnoplánovacím podkladom, ktorý bude využitý v rámci obstarávania „nového“ Územného plánu mesta Hlohovec a riešenia zmien funkčného a priestorového usporiadania mesta Hlohovec.


Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu, č. t.: 033/73 68 221.


 
Zverejnené 27.1.2010 -pp-
Aktualizované 5.10.2012 -mm-

 

ARCHÍV:

1. etapa : Prieskumy dopravy


 
Generel dopravy mesta Hlohovec A. Prieskumy dopravy (október 2010)
  Generel dopravy mesta Hlohovec_A_Priekumy dopravy.pdf (4.5 MB)

Príloha č.01 - Delenie mesta Hlohovec na dopravné okrsky podľa GD mesta Hlohovec
  Príloha č.01 - Delenie mesta Hlohovec na dopravné okrsky podľa GD mesta Hlohovec.JPG (353.9 kB)

Príloha č.02 - Delenie vonkajšieho územia na segmenty
  Príloha č.02 - Delenie vonkajšieho územia na segmenty.pdf (822.6 kB)

Príloha č.03 - Umiestnenie sčítacích stanovísk automobilovej dopravy a chodcov
  Príloha č.03 - Umiestnenie sčítacích stanovísk automobilovej dopravy a chodcov.JPG (351.4 kB)

Príloha č.04 - Umiestnenie sčítacích stanovísk automobilovej dopravy SSC
  Príloha č.04 - Umiestnenie sčítacích stanovísk automobilovej dopravy SSC.pdf (837.2 kB)

 

Zverejnené 5.10.2012 -mm-


2.etapa : Analýza dopravy

 
  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_Analýza súčasného stavu dopravy.pdf (1.4 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B01.bmp (3.1 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B02.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B03.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B04.pdf (2.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B05.pdf (2.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B06.pdf (2.5 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B07.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B08.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B09.pdf (2.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B10.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B11.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B12.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B13.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B14.pdf (2.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B15.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B16.pdf (1.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B17.pdf (1.3 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B18.pdf (1.3 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_B_vykres_B19.pdf (1.3 MB)

 

Zverejnené 25.11.2010 -pp-
Aktualizované 28.5.2012 -mg-


Podklady generelu dopravy mesta Hlohovec sú k dispozícii k nahliadnu v tlačenej forme na oddelení výstavby a životného prostredia, referáte plánovania a urbanizmu.

 
Zverejnené 17.2.2011 -pp-


3.etapa : Prognóza dopravy

 
  Generel dopravy mesta Hlohovec_ C_ Prognóza dopravy.pdf (1.3 MB)

 

Zverejnené 17.2.2011 -pp-
Aktualizované 18.3.2011 -pp-


4.etapa : Koncept Generelu dopravy mesta Hlohovec

 

V termíne od 5.9.2011 do 4.10.2011 mala verejnosť možnosť oboznámiť sa a dať pripomienky ku konceptu návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec. Verejná diskusia sa uskutočnila dňa 13.9.2011.

Uplatnené pripomienky sú spracované do výsledného materiálu  "Vyhodnotenie pripomienok uplatnených v rámci verejnej diskusie ku Konceptu Generelu dopravy mesta Hlohovec".


 
  Vyhodnotenie_priloha1_MsZ16022012.pdf (177.6 kB)

 
Kompletný materiál k zasadnutiu MsZ zo dňa 16.2.2012.pdf (1,02MB)


 
  Generel_dopravy_mesta_Hlohovec_Koncpet_navrhu_verejna_vyhlaska.pdf (106 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_textová_časť_str1_52.pdf (1.1 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_textová_časť_str53_64.pdf (4.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_textová_časť_str65_69.pdf (3.8 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_textová_časť_str70_76_schema.pdf (4.1 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_tabuľková_časť.pdf (745.3 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť.pdf (122.3 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha01.pdf (1.1 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha02.pdf (3 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha03.pdf (3 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha04.pdf (2.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha05.pdf (2.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha06.pdf (528.4 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha07.pdf (700.9 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha08.pdf (1.5 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha09.pdf (1.3 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha10.pdf (2.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha11.pdf (2.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha12.pdf (392.9 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha13.pdf (385.1 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha14.pdf (389.2 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha15.pdf (375.9 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha16.pdf (379.5 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha17.pdf (2.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha18.pdf (2.9 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha19.pdf (2.6 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha20.pdf (1 MB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha21.pdf (746.4 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha22.pdf (300.1 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha23.pdf (298.2 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha24.pdf (295.6 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha25.pdf (382.1 kB)

  Generel dopravy mesta Hlohovec_D_Koncept návrhu_grafická_časť_príloha26.pdf (375.2 kB)

 

Zverejnené 6.2.2012 -pp-
Aktualizované 8.2.2012 -pp-

 
Zadanie Generelu dopravy mesta Hlohovec

 
Stanoviská k návrhu zadania Generelu dopravy mesta Hlohovec,   (pdf, 2.5 MB)
 
Verejná vyhláška –oznámenie o prerokovaní zadania Generelu dopravy mesta Hlohovec v termíne 19.2.2010-8.32010  (pdf, 105.9 kB)
 
Generel dopravy mesta Hlohovec-zadanie  (pdf, 784.5 kB)
 
 

Zverejnené 25.11.2010 -pp-
Aktualizované 16.1.2013 -mm-

 

Oznam o schválení zadania Generelu dopravy mesta Hlohovec
  GD_oznam_web_od10052010.pdf (83.3 kB)

 
Generel dopravy mesta Hlohovec – zadanie (čistopis), schválené uznesením MsZ č.29 dňa 29.4.2010
  Zadanie_Generel_dopravy_mesta_Hlohovec-cistopis.pdf (1.5 MB)

 
Aktualizované 16.1.2013 -mm-


5. etapa: Návrh Generelu dopravy mesta Hlohovec

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č.8 zo dňa 16.2.2012 boli schválené pokyny pre dopracovanie návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec.

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 16.2.2012.

 

Zverejnené 5.10.2012 -mm-

 

Návrh Generelu dopravy mesta Hlohovec (04/2012)

(verejné prerokovanie v termíne od 30.5.2012 do 29.6.2012, vrátane)

 

Oznámenie prerokovania návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec

 

Zverejnené 5.10.2012 -mm-


  VV_verejne prerokovanie_navrh Generelu dopravy mesta Hlohovec.pdf (147.3 kB)

 
Zverejnené 24.5.2012 -mg-
 

  
Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - sprievodná správa (pdf, 7.98 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - schéma 1 (pdf, 1.60 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - schéma 2 (pdf, 3.14 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - príloha 1 - širšie vzťahy (pdf, 10.18 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - príloha 2 - komplex. návrh (pdf, 32.18 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - príloha 3 - etapiz. výstavby (pdf, 23.09 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - príloha 4 - cestná doprava (pdf, 22.58 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - príloha 5 - SD_ZD_PHM_MHD (pdf, 23.32 MB)

Návrh Generel dopravy mesta Hlohovec - príloha 6 - PD_VD_CD (pdf, 22.75 MB)

 

V súvislosti s riešením umiestnenia obchvatu mesta Hlohovec na území mesta Leopoldov opätovne zverejňujeme aj subvariant riešenia preložky cesty II/513 na území mesta Leopoldov podľa konceptu (severný variant obchvatu), ktorý bude predmetom prerokovania, vzhľadom na uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov zo dňa 16.4.2012 (H/13/2012, F/13/2012).

Subvariant riešenia obchvatu mesta Hlohovec (preložka cesty II/513) na území mesta Leopoldov podľa konceptu z 04/2011. (výkres č. 3 konceptu, subvariant uzol S8 (705) - uzol S10 (707)) 
 

Zverejnené 24.5.2012 -mg-
Aktualizované 28.5.2012 -mg-


  generel_dopravy_mesta_hlohovec_d_koncept_navrhu_graficka_cast_priloha03.pdf (3 MB)

 
Zverejnené 28.5.2012 -mg-


Výpis z uznesenia z 13. riadneho zasadnutia MZ v Leopoldove konaného dňa 16.4.2012


  Leopoldov_uzn_16042012.pdf (681.8 kB)

 
Zverejnené 28.5.2012 -mg-


V rámci prerokovania návrhu Vás žiadame, aby ste sa vo svojom stanovisku osobitne vyjadrili aj k možnosti riešenia obchvatu mesta Hlohovec podľa navrhnutého riešenia subvariantu, podľa konceptu z 04/2011.

Stanoviská uplatnené v rámci prerokovania návrhu budú podkladom pre rozhodnutie mesta Hlohovec, ako obstarávateľa generelu, pre ďalší postup riešenia v danej veci, v súlade s účelom použitia generelu podľa čistopisu zadania, ktoré bolo schválené 29.4.2010.                             Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu, č. t.: 033/73 68 221.

 
Zverejnené 28.5.2012 -mg-
Aktualizované 5.10.2012 -mm-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716926

Úvodná stránka