Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Bytová výstavba Chríby, Salatne (pri Koplotovciach)

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

Ortofotomapa - Chríby

 

    Úlohy územného plánovania (§ 2 ods.2  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  sa v záujmovom území  postupne zabezpečujú rozhodovaním v územnom konaní.

     Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, obdržal dňa 18.2.2015 od žiadateľa: Gymex s.r.o., so sídlom Pribinova č. 96, 920 01 Hlohovec – ako splnomocnenca spoločenstva vlastníkov pozemkov, návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa § 39a a § 39b stavebného zákona na umiestnenie stavby a využívanie územia: "IBV Koplotovce - Chríby“ na pozemkoch v katastrálnom území Hlohovec.

Verejná vyhláška – Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania – „IBV Koplotovce – Chríby“

 

   Nazeranie do dokumentácie upravuje §133 stavebného zákona, v nadväznosti na § 131 stavebného zákona.

     Upozorňujeme, že napriek názvu stavby, ktorú používa navrhovateľ ide o výstavbu na území mesta Hlohovec, v  k.ú. Hlohovec.

Záväzná časť Územného plánu mesta Hlohovec

 

     Zastavovacie podmienky pre lokalitu Chríby sú stanovené v čistopise Urbanistickej štúdie IBV Hlohovec – lokalita Chríby, z októbra 2012, podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec  č. 70 zo dňa 13.9.2012.

     V prípade zámeru zmeny zastavovacích podmienok je potrebné zmeny urbanistickej štúdie verejne prerokovať a predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. Podmienkou výstavby v lokalite Chríby je najprv zabezpečenie zásobovania územia pitnou vodou, buď napojením sa na verejný vodovod obce Koplotovce alebo zo studní; podmienkou zásobovania územia vodou zo studní je dostatočná výdatnosť a najmä kvalita vody spĺňajúca parametre pitnej vody v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov,  a až následná realizácia výstavby rodinných domov.

     Závery vyplývajúce z verejného prerokovania návrhu urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby“ z 09/2011  boli  predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 13.9.2012 (materiál č.10).

 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 13.9.2012.

 

Uznesenie MsZ č.70 k urbanistickej štúdii „IBV Hlohovec, lokalita Chríby"

Zverejnené 13.1.2011 -pp-
Aktualizované 25.2.2016 -mm-

Zmena zastavovacích podmienok pre lokalitu Chríby bola po prerokovaní MsZ mesta Hlohovec schválená uznesením MsZ č.  52 zo dňa 26.5.2016.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA INDIVIDUÁLNEJ BYTOVEJ VÝSTAVBY - IBV HLOHOVEC, LOKALITA CHRÍBY - ZMENA

Uznesenia č. 52 zo dňa 26.5.2016

 

 

Čistopis urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby“


 
UŠ IBV Hlohovec - lokalita Chríby čistopis textová časť oprava 20.11.2012  (PDF, 1.1 MB)
 
UŠ IBV Hlohovec - lokalita Chríby čistopis grafická časť  (PDF, 4.7 MB)
 
UŠ IBV Hlohovec - lokalita Chríby čistopis príloha A osadzované rodinné domy  (PDF, 4.6 MB)
 
UŠ IBV Hlohovec - lokalita Chríby čistopis príloha B prešetrenie bonity pôdy  (PDF, 3.7 MB)
 
UŠ IBV Hlohovec - lokalita Chríby čistopis príloha C záznam z rokovania  (PDF, 280.8 kB)
 
UŠ IBV Hlohovec - lokalita Chríby čistopis príloha D výpis katastra nehnutelností  (PDF, 620.2 kB)
 
UŠ IBV Hlohovec - lokalita Chríby čistopis príloha E hydrogeologický posudok  (PDF, 3.7 MB)


 
Zverejnené 29.10.2012 -mm-
Aktualizované 18.12.2012 -mm-


ARCHÍV:

Výpisy z uznesení č.68 a 69 zo dňa 9.9.2010:

 
  uzn68_09092010.pdf (122.1 kB)

  uzn69_09092010.pdf (121 kB)

Zverejnené 11.10.2011 -pp-
Aktualizované 16.1.2013 -mm- 

 

Oznámenie prerokovania návrhu urbanistickej štúdie IBV Hlohovec lokalita Chríby (z 09/2011),

oznámenie_prerokovania_návrh_urbanistickej_štúdie_Chríby.pdf (104.6 kB)

 
Návrh Urbanistickej štúdie IBV Hlohovec lokalita Chríby (z 09/2011)

  návrh_UŠ_Chríby_1časť.pdf (5.8 MB)

  návrh_UŠ_Chríby_2časť.pdf (3.3 MB)

  návrh_UŠ_Chríby_3časť.pdf (5.1 MB)

 
Čistopis zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec - lokalita Chríby, Salatne


čistopis_zadanie urbanistickej štúdie_IBV Hlohovec, lokalita Chríby,Salatne_grafická časť.pdf (5.1 MB)

čistopis_zadanie urbanistickej štúdie_IBV Hlohovec, lokalita Chríby,Salatne_textová časť.pdf (644.6 kB)

 
  uzn60_23062011.pdf (150.5 kB) 

Zverejnené 14.7.2011 -pp-
Aktualizované 16.1.2013 -mm-


 

Prerokovanie návrhu zadania urbanistickej štúdie
„IBV Hlohovec lokalita Chríby, Salatne“


  Návrh zadania urbanistickej študie IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne - oznámenie o prerokovaní v termíne_20_1_2011_az_9_2_2011.pdf (89.2 kB)

 
  Navrh_zadania_urbanistickej_štúdie_ IBV_Hlohovec_Chríby_Salatne.pdf (3.1 MB)

  Navrh_zadania_urbanistickej_štúdie_ IBV_Hlohovec_Chríby_Salatne_vykres2.pdf (5.8 MB)

 

Zverejnené 13.1.2011 -pp-
Aktualizované 16.1.2013 -mm-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716861

Úvodná stránka