Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

História

História
 

Začiatky mestských polícii možno spojovať už so vznikom prvých mestských štátnych útvarov.
Postupne, v náväznosti na vznik rôznych mestských orgánov sa činnosť mestských polícii vyšpecifikovala. Z historického kontextu je známe, že mestské polície zohrávali významnú úlohu pri udržiavaní poriadku na verejných miestach, vyšetrovaní krádeží či pátrania po postihovaných osobách, a pri evidencii obyvateľstva. Vykonávali tiež strážnu službu, či výkon exekúcie. Ich zriaďovanie bolo vo výlučnej kompetencii príslušných mestských zastupiteľstiev, špeciálne starostu.
Na čele mestskej polície bol vždy mestský kapitán s osobitným postavením a právami v mestských orgánoch.
Významným medzníkom v činnosti mestských polícií sa ale stáva rok 1918, keď zákonom č. 11/1918 Zb. bola rozdelená pôsobnosť bezpečnostnej služby medzi obecnú (mestskú) políciu, štátnu políciu a četníctvo. Tiež rok 1948, keď ich činnosť bola nahradená inými bezpečnostnými zložkami.
Až zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov dal obciam a mestám priestor vytvoriť si vlastné obecné (mestské) polície, ako poriadkové útvary na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a na vykonanie všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.


Niečo z histórie mestskej polície nášho mesta:


Hlohovcu bola v roku 1362 kráľom Ľudovítom I. udelená trhová výsadná listina a zriadená určitá forma samosprávy so svojim predstavenstvom. Právom sa preto domnievame, že začiatky mestskej polície na území mesta Hlohovec siahajú až do tohto obdobia. Z dobových listín sa tiež dozvedáme, že v roku 1598, pri predstavovaní sa celej mestskej rady a niektorých zamestnancov mesta zemepánovi Turzovi, bol predstavený i mestský kapitán Staray. V listine z roku 1755 je spomenutá povinnosť fraštackých richtárov zabezpečiť ochranu majetku obyvateľstva a udržania poriadku v meste pomocou strážnikov. V neskoršom období táto povinnosť bola nahradená inými strážnymi, či bezpečnostnými formami.

MsZ Hlohovec dňa 4. 7. 1991 svojim všeobecne záväzným nariadením č. 2/1991 zriadilo poriadkový útvar, s úlohou zabezpečiť verejný poriadok, ochranu životného prostredia, majetku mesta a obyvateľov, dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách mesta, ukladať a vyberať pokuty za priestupky v súlade s priestupkovým zákonom a VZN.
Mestská polícia Hlohovec sa konštituovala v auguste 1991 s počtom 8 príslušníkov a náčelník. Jej sídlo bolo v priestoroch budovy mestského úradu Hlohovec na ulici M. R. Štefánika 3. Hliadková služba sa vykonávala v štvorčlenných a neskôr v dvojčlenných hliadkach a to nielen pešo či autom, ale i na motocykloch - Babetách. K posilneniu hliadok bola zriadená funkcia psovoda, ktorá bola zrušená v roku 1994. V roku 1993 sa rady mestských policajtov rozšírili o ďalších 4 príslušníkov a ekonomickú pracovníčku. Postupne sa doplňovala technika, dobudovala sa rádiová i telefónna sieť a mestská polícia sa dovyzbrojila.
Po personálnej stránke sa realizovali vzdelávacie aktivity k doplneniu požadovanej odbornej spôsobilosti. V roku 1994 sa právomoci príslušníkov rozšírili o objasňovanie priestupkov. Pre občanov sa zriadila bezplatná tiesňová telefónna linka 159.
V roku 2003 pribudol mestskej polícii ďalší automobil a v tom istom roku bol sprevádzkovaný kamerový monitorovovací systém. Začiatkom roka 2006 sa počet príslušníkov mestskej polície zvýšil na 19 a dňom 1. marca 2007 na 20 príslušníkov.

Dňom 16. marca 2009 bolo na mestskej polícii zriadené chránené pracovisko (operačné stredisko kamerového monitorovacieho systému). Na pracovisko boli zaradení 4 operátori - občania so zdravotným postihnutím.
Mestská polícia pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s Policajným zborom, Obvodným úradom, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, so súdmi, ale i so samotnými občanmi mesta, ktorí sa na ňu obracajú so žiadosťami a podnetmi.


 


9731148

Úvodná stránka