Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Zásady odmeňovania poslancov MsZ

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto


Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci

Čl. I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci (ďalej len „Zásady“) je určiť pravidlá odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci (ďalej len poslanec) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti tejto funkcie.

Čl. II.
ROZSAH PLATNOSTI

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov
b) poslancov členov mestskej rady (ďalej len MsR)
c) predsedov a členov stálych komisií MsZ
d) odborníkov (občanov), ktorí sú členmi komisií MsZ
2. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie primátora mesta, ktoré je upravené v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov miest v znení zmien a doplnkov.
3. Tieto zásady sa nevzťahujú tiež na odmeňovanie zástupcov primátora mesta, ktorým patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Primeraný plat stanovuje MsZ na návrh primátora mesta na začiatku volebného obdobia a MsZ rozhoduje tiež o všetkých zmenách platu a odmenách vyplatených počas volebného obdobia. Pokiaľ ide o pracovnoprávne nároky, nároky zo zdravotného poistenia a nároky zo sociálneho zabezpečenia, posudzuje sa zástupca primátora ako zamestnanec mesta.
4. Tieto zásady sa nevzťahujú na plat poslankyne dlhodobo uvoľnenej na výkon funkcie v m. č. Šulekovo, ktorej patrí za výkon funkcie mesačný plat od mesta Hlohovec v období od 01. 04. 2010 do ukončenia volebného obdobia v zmysle uznesenia MsZ č. 20 zo dňa 15. 02. 2007 v čiastke 597,50 € a osobný príplatok vo výške 35%.

Čl. III.
ODMENY POSLANCOV, ČLENOV MSR,
PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ MSZ

1. Mesačné sadzby odmien poslancov, členov MsR a ročná sadzba odmeny predsedov komisií sú odvodené z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok na základe údajov vyhlásených ŠÚ SR.
2. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce mesačná odmena, ktorá je násobkom priemernej mesačnej mzdy v zmysle bodu 1 tohoto článku a koeficientu stanoveného v článku IV.
3. Za každú účasť na rokovaní MsZ v Hlohovci patrí poslancovi odmena vo výške 25 €.
4. Za neúčasť na rokovaní MsZ odmena v zmysle bodu 3 tohto článku nepatrí.
5. V prípade oneskoreného príchodu alebo predčasného odchodu z rokovania MsZ o viac ako 30 minút sa odmena v zmysle bodu 3 tohoto článku kráti o 50%.
6. Poslancom s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, za aktivitu pri príprave VZN, účasť v odborných komisiách, alebo reprezentáciu mesta, môže byť raz v roku na návrh MsR, po schválení MsZ, vyplatená mimoriadna odmena do výšky schváleného rozpočtu mesta.
7. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých aktivít sa navzájom nevylučuje.
8. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní MsZ požiada Mesto Hlohovec o náhradu za vyplatenú mzdu alebo inú odmenu za prácu, alebo poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada o náhradu čistého zárobku, odmena podľa bodu 3 tohto článku bude krátená vo výške vyplatenej náhrady. Uvedené ustanovenie sa použije i v prípade účasti poslanca na rokovaní mestskej rady alebo komisie MsZ.
9. Poslancovi, ktorý je členom MsR patrí mesačná odmena, ktorá je násobkom priemernej mesačnej mzdy v zmysle bodu 1 tohto článku a koeficientu uvedeného v článku IV.
10. Členovi MsR patrí za každú účasť na rokovaní MsR odmena vo výške 30 €. Za oneskorený príchod, resp. predčasný odchod z rokovania MsR o viac ako 30 minút sa odmena kráti o 50 %. V prípade neúčasti na rokovaní MsR sa odmena nevyplatí.
11. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie MsZ patrí ročná odmena, ktorá je násobkom priemernej mesačnej mzdy v zmysle bodu 1 tohto článku a koeficientu uvedeného v článku IV, ktorá bude vyplácaná alikvotne v 1/12 mesačne.
12. Predsedovi komisie i členom komisie patrí odmena vo výške 12 € za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
13. Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi i členom komisie odmena v zmysle bodu 12 tohto článku nepriznáva.
14. Odmena podľa bodu 12 sa vyplatí i členom komisií MsZ, ktorí nie sú poslancami MsZ a ich členstvo v komisiách bolo schválené MsZ.
15. V prípade neúčasti členov komisie môže predseda komisie rozdeliť plánované prostriedky na mimoriadne odmeny členov komisie, ktorí sa zúčastňovali výberových konaní alebo predkladali odborné stanoviská.


Čl. IV.
SADZBY MESAČNÝCH ODMIEN

1.
Funkcia Koeficient
Poslanec 0,06
Člen MsR 0,07
Predseda komisie MsZ 0,09
2. Odmeny poslancov, členov MsR a predsedov a členov komisií MsZ sa zaokrúhľujú na celé desať centy nahor.
3. Prepočet výšky odmien sa vykoná k 01. 04. príslušného kalendárneho roka a bude sa vychádzať z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok. Takto stanovená výška odmien bude platná do 01. 04. nasledujúceho kalendárneho roka.

Čl. V.
ZÚČTOVANIE A VYPLATENIE ODMIEN

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov, členov MsR a členov komisií MsZ sú prezenčné listiny zo zasadnutí uvedených orgánov MsZ.
2. Zúčtovanie odmien poslancov a členov MsR spracuje úsek prednostu MsÚ, zúčtovanie odmien predsedu a členov komisií spracuje predseda príslušnej komisie, ktorý ich predloží prednostovi MsÚ. Vyplatenie odmien schvaľuje primátor mesta.
3. Odmeny poslancov, členov MsR a predsedov komisií sa spracovávajú mesačne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne Mestského úradu v Hlohovci, t. j. do 6 dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave. Odmeny predsedov komisií za počet ich zasadnutí a členov komisií sú splatné polročne, za 1. polrok k 30. 06. a za 2. polrok k 15. 12. príslušného kalendárneho roka a budú poukázané k uvedeným termínom na účet predsedov a členov komisií v peňažnom ústave.
4. Prezenčné listiny z rokovaní jednotlivých orgánov mesta sú prikladané k príslušnému návrhu na vyplatenie odmien.
5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mesta Hlohovec.

Čl. VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci boli schválené uznesením MsZ v Hlohovci č. 48 dňa 24. 6. 2010.
2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje MsZ.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01. 07. 2010.
4. Schválením týchto zásad sa ruší Poriadok odmeňovania Mesta Hlohovec vrátane jeho zmien a dodatkov.

 


Hlohovec dňa 24. 6. 2010

 


                                                                                                                                 PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                                       primátor mesta

___________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 1 zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

 

Dodatok č. 1

k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010:

1. V čl. II Rozsah platnosti sa bod 3 mení nasledovne:

„3. Tieto zásady sa nevzťahujú tiež na odmeňovanie zástupcov primátora mesta, ktorým patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Plat stanovuje primátor, ktorý môže rozhodnúť aj o odmene zástupcovi primátora. O poskytnutí odmeny musí byť spracovaný písomný záznam odôvodňujúci jej poskytnutie. Pokiaľ ide o pracovnoprávne nároky, nároky zo zdravotného poistenia a nároky zo sociálneho zabezpečenia, posudzuje sa zástupca primátora ako zamestnanec mesta.“

2. V čl. II Rozsah platnosti sa ruší bod 4.

3. V čl. III Odmeny poslancov, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ sa bod 5 mení nasledovne:

„5. V prípade oneskoreného príchodu alebo predčasného odchodu o viac ako 30 minút alebo odchodu počas rokovania MsZ na dobu dlhšiu ako 30 minút sa odmena v zmysle bodu 3 tohto článku kráti o 50%.“

4. V čl. III Odmeny poslancov, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ sa bod 10 druhá veta mení nasledovne:

„V prípade oneskoreného príchodu alebo predčasného odchodu o viac ako 30 minút alebo odchodu počas rokovania MsR na dobu dlhšiu ako 30 minút sa odmena kráti o 50%.“

5. V čl. III Odmeny poslancov, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ sa dopĺňa nový odsek 16, ktorý znie:

„16. Odmeny poslanca MsZ a ďalšie odmeny súvisiace s výkonom funkcie poslanca MsZ v Hlohovci podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nepatria poslancovi, ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny.“

6. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci schválené uznesením MsZ v Hlohovci č. 48 dňa 24.06.2010 zostávajú v platnosti bez zmeny.

7. Tento dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci bol schválený uznesením MsZ v Hlohovci č. 87 zo dňa 08.09.2011

V Hlohovci dňa 08.09.2011

Peter Dvoran

primátor

___________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 1 zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento


Dodatok č. 2

k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010, v znení Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010, ktorý bol schválený MsZ dňa 08.09.2011:


1. V Čl. II Rozsah platnosti sa bod 3 mení nasledovne:
Zástupcom primátora poskytne mesto primeraný plat, ktorý stanovuje primátor v zmysle Čl. IV Sadzby mesačných odmien, bod 1.1.
Primátor rozhoduje aj o poskytovaní odmeny zástupcom primátora. O poskytovaní odmeny musí byť spracovaný písomný záznam odôvodňujúci jej poskytnutie.
Pokiaľ ide o pracovnoprávne nároky, nároky zo zdravotného poistenia a nároky zo sociálneho zabezpečenia, posudzujú sa zástupcovia primátora ako zamestnanci mesta.

2. V Čl. IV Sadzby mesačných odmien sa bod 1 mení nasledovne:
1.1. Plat a odmena zástupcov primátora:

Funkcia Koeficient rozpätia Odmena
zástupca primátora 1,8 – 2,5 0 – 45 %


Plat zástupcov primátora sa zaokrúhľuje na 50 centov nahor.
Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, resp. vykonáva funkciu na plný pracovný úväzok, sa neposkytuje odmena za výkon poslaneckej funkcie (poslanec MsZ, člen MsR, predseda, resp. člen komisie).

1.2. Odmeny poslancov MsZ

FUNKCIA  KOEFICIENT
Poslanec MsZ  0,06
Člen MsR  0,07
Predseda komisie MsZ  0,09

3. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci schválené uznesením MsZ v Hlohovci č. 48 zo dňa 24.06.2010, v znení Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010, schváleného uznesením MsZ v Hlohovci č. 87 zo dňa 08.09.2011 zostávajú v platnosti bez zmeny.

4. Tento Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci bol schválený
uznesením MsZ v Hlohovci č. 9 zo dňa 15.12.2014.


Ing. Miroslav Kollár
primátor

___________________________________________________________________

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 1 zákona  č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento
 

Dodatok č. 3


k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010 v znení Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010, ktorý bol schválený MsZ dňa 08.09.2011 a Dodatku č. 2, ktorý bol schválený MsZ dňa 15.12.2014:
 

1. V čl. IV Sadzby mesačných odmien sa bod 1.1. dopĺňa nasledovným znením:

„Zástupcovi primátora, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, resp. nevykonáva funkciu na plný úväzok, sa neposkytuje od mesta plat, ale odmena, ktorú stanoví primátor v rámci koeficientu rozpätia uvedeného v tomto bode primerane v rozsahu skutočne vykonanej práce.“
 

2. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania zo dňa 24.06.2010, vrátane Dodatku č. 1 účinného od 08.09.2011 a Dodatku č. 2 účinného od 15.12.2014 zostávajú v platnosti bez zmeny.
 

3. Tento Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci bol schválený uznesením MsZ v Hlohovci č. 18  zo dňa 12. 2. 2015.


V Hlohovci dňa 12. 2. 2015

 

Ing. Miroslav Kollár

___________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 1 zákona  č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

 

Dodatok č. 4

k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010 v znení Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010, ktorý bol schválený MsZ dňa 08.09.2011, Dodatku č. 2, ktorý bol schválený MsZ dňa 15.12.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 12.2.2015:

1. V čl. III Odmeny poslancov, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ sa dopĺňa nový odsek 17, ktorý znie:

„Účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u, ktorí sú poslancami MsZ, sa vypláca odmena podľa týchto zásad. Odmena sa vypláca za príslušný kalendárny štvrťrok. Jej výška sa určí podľa počtu podujatí, na ktorých poslanec ako člen ZPOZ-u účinkuje a podľa sadzieb stanovených v čl. III. Štatútu Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Mestskom úrade v Hlohovci.“

2. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov MsZ v znení  Dodatku č. 1 zo dňa  08.09.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 12.2.2015 zostávajú v platnosti bez zmeny.

3. Tento Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci bol schválený uznesením MsZ v Hlohovci č.  76,  zo dňa 25. 6. 2015.

 

V Hlohovci dňa 25. 6. 2015

 

Ing. Miroslav Kollár

  primátor   

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

 

Dodatok č. 5

k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010

v znení Dodatku č. 1  až Dodatku č. 4

 

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010  v znení Dodatku č. 1  až Dodatku č. 4 sa menia nasledovne:

 1. V čl. III Odmeny poslancov, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ sa mení znenie odseku 17,  pričom nový ods. 17 znie:

„17. Poslancovi MsZ ako:

 1. rečníkovi, recitátorovi, spevákovi, hudobníkovi alebo inej osobe vystupujúcej na podujatí podľa čl. II. ods. 1 písm. a) Štatútu Zboru pre občianske záležitosti mesta Hlohovec prináleží odmena 10,- eur za každý obrad;
 2. rečníkovi na smútočnom obrade podľa čl. II. ods. 1 písm. b) Štatútu Zboru pre občianske záležitosti mesta Hlohovec prináleží odmena vo výške 30,- eur za každý obrad,
 3. rečníkovi, recitátorovi, spevákovi, hudobníkovi alebo inej osobe vystupujúcej na podujatí podľa čl. II. ods. 1 písm. c) Štatútu Zboru pre občianske záležitosti mesta Hlohovec prináleží odmena 10,- eur za jedno podujatie,
 4. moderátorovi celého spoločensko-kultúrneho podujatia podľa čl. II. ods. 1 písm. c)    Štatútu Zboru pre občianske záležitosti mesta Hlohovec prináleží odmena 20,- eur za celé podujatie,
 5. ako sobášiacemu, t.j. osobe, pred ktorou sa uzatvára manželstvo podľa osobitného predpisu, prináleží odmena vo výške 15,- eur za každý obrad.

Odmena sa poskytuje mesačne. Výška odmeny zohľadňuje aj výšku primeraných nákladov spojených s ošatením a úpravou zovňajšku poslanca, ako aj dopravné náklady poslanca na miesto a z miesta podujatia.“

 1. V čl. V. Zúčtovanie a vyplatenie odmien, v ods. 3 sa mení znenie prvej vety, pričom prvá veta znie: „Odmeny poslancov, členov MsR a predsedov komisií sa spracovávajú mesačne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne Mesta Hlohovec, t. j. do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac, poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave.“ 
 2. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov MsZ v znení  Dodatku č. 1 zo dňa  08.09.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2014,  Dodatku č. 3 zo dňa 12.2.2015  a Dodatku č. 4 zo dňa 25.06.2015 zostávajú v platnosti bez zmeny.
 3. Tento Dodatok č. 5 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci bol schválený uznesením MsZ v Hlohovci č. 104 bod 2,  zo dňa  09.11.2017  a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

                  

 Ing. Miroslav Kollár

Primátor

___________________________________________________________________


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

Dodatok č. 6

k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010 v znení Dodatku č. 1 až Dodatku č. 5

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci zo dňa 24.06.2010 v znení Dodatku č. 1 až Dodatku č. 5 sa menia nasledovne:

 1.  V čl. III   Odmeny poslancov, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ sa v ods. 16 na konci dopĺňa nasledovný text, ktorý znie:„Odmena členovi komisie z radov odbornej verejnosti podľa týchto zásad nepatrí tomu členovi komisie z radov odbornej verejnosti, ktorý písomne vyhlási, že svoju funkciu člena komisie bude vykonávať bez odmeny. Písomné vyhlásenie podľa prvej a druhej vety tohto ustanovenia je účinné dňom jeho doručenia Mestu Hlohovec, ak v tomto písomnom vyhlásení nie je uvedený neskorší termín účinnosti.“
 2. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov MsZ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 12.2.2015, Dodatku č. 4 zo dňa 25.06.2015 a Dodatku č. 5 zo dňa 09.11.2017 zostávajú v platnosti bez zmeny.
 3. Tento Dodatok č. 6 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci bol schválený uznesením MsZ v Hlohovci č. 213/2019, zo dňa 25. 06. 2019 a nadobúda účinnosť dňa 01. 07. 2019.

 

 

                                                                                                         Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                        Primátor
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709687

Úvodná stránka