Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Kamerový systém

Kamerový systém  a chránené pracovisko
 

     Kamerový monitorovací systém bol daný do užívania dňa 10. 12. 2003. V súčasnej dobe mesto monitoruje 19 bezpečnostných kamier, z toho 14 otočných  a 5  statických.

     Mesto Hlohovec pravidelne, na základe jednotlivých výziev Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu  kriminality,  predkladá   žiadosti  o  poskytnutie   dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

     Na budovanie  kamerového systéme v meste Hlohovec a na jeho rozšírenie  bol na základe týchto žiadostí Mestu Hlohovec 6 krát poskytnutý finančný transfer zo štátneho rozpočtu. V roku 2003 vo výške 500 000,- Sk (16 597,- €), v roku 2006 vo výške 350 000,- Sk (11 617,90,- € ), v roku 2008 vo výške 1 500 000,- Sk (49 790,90,- €) a v roku 2012 vo výške 1000,- €, v roku 2013 bol tiež finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality finančnou čiastkou vo výške 12 000,- € a v roku 2017 finančnou čiastkou 9 000,- €.
     Na uvedené projekty boli použité i  finančné prostriedky Mesta Hlohovec vo výške 20 % z celkových nákladov projektov a sponzorské finančné prostriedky od právnických osôb vo výške 60 500,- Sk (2 008,30,- € ).

 

Bezpečnostné kamery sú umiestnené:


K - 1 (križovatka ulíc M.R.Štefánika a námestia, na rohu budovy MsÚ)

kamera č. 1

K - 2 (križovatka ulíc Za Poštou a SNP)

kamera č. 2

K - 3 (križovatka ulíc Pod Beranom a Hollého)

kamera č. 3

K - 4 (križovatka ulíc Pribinova a Jesenského)

K - 5 (na rohu budovy č. 5, na ulici M.R. Štefánika, pred vstupom na pešiu zónu)

kamera č. 5

K - 6 (na námestí Svätého Michala, pred mestskou knižnicou)

kamera č. 6

K - 7 (na ulici Zábranie)

Kamera na Zábraní

K - 8 (nad vchodom do budovy MsÚ - stacionárna)

kamera č. 8

K - 9 (pred zberným dvorom - stacionárna)

Kamera pri zbernom dvore na Priemyselnej ulici

K - 10 (na križovatke ulíc Šafárikova - Vinohradská)

kamera č. 10

K - 11 (na križovatke ulíc Koperníkova - Vinohradská)

Kamera na križovatke ulíc Koperníkova a Vinohradská

K - 12 (na ulici Manckovičova)

Kamera na ulici Manckovičova

K - 13 (na konci ulice Svätopeterská, na ochrannom vale)

Kamera na konci ulice Svätopeterská, na ochrannom vale

K - 14 (ulica Michalská)

Kamera č. 14 

K - 15 (ulica Nitrianská)

kamera č. 15

K - 16 (empírové divadlo)

Kamerya pri empírovom divadle

K - 17 (terasy v zámockej záhrade)

Kamera na terasách v zámockej záhrade

 

Prevádzkovanie kamerového bezpečnostného systému


Prevádzkovanie kamerového monitorovacieho systému sa riadi prísnymi kritériami režimového pracoviska. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu MsP, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.
Na údaje získané pomocou kamerového monitorovacieho systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
Niektoré poškodené osoby ale žiadajú od príslušníkov MsP sprístupnenie konkrétnych záznamov z kamerového monitorovacieho systému. Takýmto žiadostiam už z uvedených dôvodov nie je možné vyhovieť. I záznamy poskytované príslušným orgánom činným v trestnom konaní sú poskytované len služobnou cestou.


 

Kamerový monitorovací systém sa v meste osvedčil


Dnes už nikto nepochybuje o jeho účinnosti na udržaní bezpečnosti v meste. Pomocou kamerového systému boli zachytené včas rôzne bitky, či rôzne formy vandalizmu, znečisťovanie verejného priestranstva, ale i iná protispoločenská činnosť. Zachytená boli i ozbrojená lúpež v Tatrabanke, krádež tovaru skupinou páchateľov v predajni Tabaku, okradnutie staršieho muža sediaceho na lavičke v parku, vniknutie neznámych osôb do areálu základnej školy, fyzické napadnutie ženy okoloidúcim podnapilým mužom, dosledovanie úteku páchateľov pri pokuse o vlámanie sa do motorového vozidla, zo záznamu krádež kosačky z predajne záhradkárske potreby a identifikácia páchateľa a pod.
Bezpečnostnými kamerami boli zaznamenané i prípady, keď občanom bolo potrebné pre ich nemohúcnosť pomôcť, či zabezpečiť lekárske ošetrenia. Pošmyknutie sa staršieho muža na námestí Sv. Michala, pričom si zlomil členok a nemohol sa postaviť, pomoc imobilnej staršej žene, ktorá sa držala zábradlia a nebola schopná chôdze, pomoc žene, ktorá spadla pred poštou a nemohla sa tiež postaviť.
Bezpečnostnými kamerami sú ale často zaznamenávané i prípady ležania podnapitých osôb na zemi, či na lavičkách .
Tiež sú ním dokumentované niektoré porušenia predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä v stacionárnej doprave.
Z rozširovaním kamerového bezpečnostného systému sa počíta i do budúcnosti. Inštalovaný kamerový systém by mohol prevádzkovať 16 bezpečnostných kamier.

 

Chránené pracovisko 

Šestnástym marcom 2009 bolo na Mestskej polícii v Hlohovci zriadené chránené pracovisko.
Na pracovisku sú zaradení 4 operátori kamerového monitorovacieho systému – občania so zdravotným postihnutím, na kratší pracovný čas 20 hodín týždenne. Striedajú sa v dvojzmennej prevádzke v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.
Chránené pracovisko sa zriadilo z dvoch dôvodov. Vychádzalo sa z potreby zefektívnenia práce mestskej polície v dôkladnom monitorovaní mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému, ktorý sa vo februári tohto roka rozšíril o ďalšie 4 bezpečnostné kamery a tiež z dôvodu vytvorenia 4 pracovných miest v rámci Národného projektu NP II-2 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.
Zachytené podnety sú vyhodnocované a spracovávané veliteľom zmeny. Zriadením chráneného pracoviska sa predpokladá zvýšená účinnosť zásahov MsP a operatívnejší spôsob riadenia vzniknutej situácie veliteľom zmeny. Očakáva sa výraznejšie zníženie páchania protiprávneho konania v miestach, kde sú bezpečnostné kamery umiestnené. Snahou MsP je prostredníctvom kamerového systému čo najrýchlejšie reagovať na protispoločenskú činnosť, poprípade predísť takejto činnosti včas, tým vytvoriť pre občanov mesta a návštevníkov pocit bezpečnosti v meste.

 

Operačné stredisko

operačné stredisko

 

Priebeh a vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v priestoroch monitorovaných bezpečnostnými kamerami:

     V mesiaci október 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 8 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia - 1
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
§ 24/1a - neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť - 1
§ 50 – proti majetku – 1

 

      V mesiaci september 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 9 priestupkov:
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
B 34 Zákaz zastavenia - 2
§ 25/1n státie na vyhradenom parkovisku - 1
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 25a Pešia zóna – 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo – 1
 

   V mesiaci august 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 9 priestupkov a 1 požiar:
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 4
B 2 Zákaz vjazdu         -  2
B 34 Zákaz zastavenia – 1
§ 25/1s státie na tráve - 1
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo – 1
 

     V mesiaci júl 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 11 priestupkov:
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 6
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
§ 25/1n státie na vyhradenom parkovisku - 1
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
 

     V mesiaci jún 2013  boli kamerovým  monitorovacím  systémom zachytené a riešené 2 priestupky:
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
 

   V mesiaci máj 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 9 priestupkov, spozorovaný bol muž, ktorý dostal epileptický záchvat, bola mu privolaná RZP:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
§ 25/1n státie na vyhradenom parkovisku - 1
§ 50 – proti majetku – 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo – 3
 

    V mesiaci apríl 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 9 priestupkov:
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
§ 50 – proti majetku – 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 4
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo – 1
 

      V mesiaci marec 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 6 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 2
§ 50 – proti majetku – 1
 

       V mesiaci február 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 9 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
IP 25a Pešia zóna – 1
Prikázaný smer jazdy - 1
§ 24/1c - neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
 

    V mesiaci január 2013  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 13 priestupkov:
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 3
B 2 Zákaz vjazdu         -  2
IP 25a Pešia zóna – 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 4
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo – 1
§ 50 – proti majetku – 1
 

     V mesiaci december 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 8 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 4
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo – 1
§ 50 – proti majetku – 2
 

      V mesiaci november 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 10 priestupkov:
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
B 34 Zákaz zastavenia – 3
V 12b Žltá súvislá čiara – 1
IP 25a Pešia zóna – 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
VZN 32/1997  zverejňovanie a vylepovanie plagátov - 2

      V mesiaci október 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 8 priestupkov:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
V 12b Žltá súvislá čiara – 1
IP 25a Pešia zóna - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo – 1
§ 24/1c - neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť - 2

     V mesiaci september 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 12 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 3
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
V 12b Žltá súvislá čiara – 1
IP 25a Pešia zóna - 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 3
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 1

 

      V mesiaci august 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 14 priestupkov:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 3
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
B 2 Zákaz vjazdu         -  2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 6
VZN 32/1997  zverejňovanie a vylepovanie plagátov - 1
 

     V mesiaci júl 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 10 priestupkov:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 3
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 3
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 2
 

      V mesiaci jún 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 15 priestupkov a bola poskytnutá prvá pomoc chodcovi, ktorý spadol na zem a zranil sa:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 3
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
§ 25/1q státie na chodníku - 1
IP 25a Pešia zóna – 1
§ 50 proti majetku – 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 1
VZN 120/2011 čl. 8 ods. 2 písm. g) uviazal psa o strom, ktorý je súčasťou parkovej zelene - 1
282/2002 § 7 ods. 1 písm. f  nezabránil voľnému pohybu psa - 1
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 1
Zachytená bitka – 1
 

    V mesiaci máj 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 12 priestupkov:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
§ 25/1n státie na vyhradenom parkovisku - 1
§ 25/1q státie na chodníku - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 3
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 2
VZN 120/2011 čl. 8 ods. 2 písm. f) neodstránil bezprostredne exkrementy - 1
Zachytená bitka – 1
 

    V mesiaci apríl 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 21 priestupkov:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 3
B 2 Zákaz vjazdu         -  2
§ 25/1n státie na vyhradenom parkovisku - 1
IP 25a Pešia zóna – 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
§ 50 proti majetku – 1
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 5
VZN 120/2011 čl. 8 ods. 2 písm. f) neodstránil bezprostredne exkrementy - 1
VZN 32/1997  zverejňovanie a vylepovanie plagátov - 1
Zachytená bitka – 2
 

      V mesiaci marec 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 22  priestupkov a boli spozorovaní dvaja muži, ktorí spadli na zem a zranili sa, bola im privolaná RZP:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
B 34 Zákaz zastavenia – 3
B 2 Zákaz vjazdu         -  3
§ 25/1n státie na vyhradenom parkovisku - 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 3
Zachytená bitka – 3
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 2
VZN 83/2005 o pešej zóne  - 1
 

     V mesiaci február 2012  bolo kamerovým  monitorovacím  systémom zachytených a riešených 13  priestupkov,  spozorovaný bol v noci o 01.45 hod.  dezorientovaný starší muž s barlami a porucha vodovodného potrubia na Vinohradskej ul.:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 3
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
B 34 Zákaz zastavenia – 1
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
§ 25/1u obmedzil výjazd z pozemku - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 6
 

    V mesiaci január 2012  bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 12  priestupkov:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
IP 25a Pešia zóna – 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 1
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 2
§ 47/g – zabratie verejného priestranstva - 1
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f neodstránil výkaly – 1
 

      V mesiaci december 2011  bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 15  priestupkov:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
IP 25a Pešia zóna – 2
B 34 Zákaz zastavenia – 2
B 2 Zákaz vjazdu         -  1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
§ 50 proti majetku – 1
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 3
§ 47/g – zabratie verejného priestranstva - 1
 

      V mesiaci november 2011  bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 17  priestupkov a 1 dopravná nehoda:
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 5
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
IP 25a Pešia zóna – 4
IP 24a Zóna s dopravným obmedzením - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f neodstránil výkaly – 1
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 3
 

    V mesiaci október 2011  bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 24  priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 2
B 2 Zákaz vjazdu         -  2
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 3
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 3
IP 25a Pešia zóna – 2
§ 47/c – verejné pohoršenie – 4
§ 50 proti majetku – 5
§ 49/d úmyselne naruší občianske spolunažívanie - 1
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f neodstránil výkaly – 1
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 1
 

   V mesiaci september 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 9 priestupkov a 1 dopravná nehoda:
B 34 Zákaz zastavenia – 1
B 2 Zákaz vjazdu - 1
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 3
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
IP 25a Pešia zóna – 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
 

    V mesiaci august 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 15 priestupkov a bol spozorovaný duševne chorý mladík, ako chodí po ceste a ohrozuje seba aj bezpečnosť cestnej premávky:
B 34 Zákaz zastavenia – 2
B 2 Zákaz vjazdu - 1
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
IP 25a Pešia zóna – 5
V 12b Žltá súvislá čiara – 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 2
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 1
 

  V mesiaci júl 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 15 priestupkov a 1 dopravná nehoda:
B 34 Zákaz zastavenia – 4
B 2 Zákaz vjazdu - 2
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 3
IP 25a Pešia zóna – 1
§ 25/1d státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za ňou - 1
§ 23/1 Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 1
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 1
§ 47/b – porušil nočný kľud - 1

      V mesiaci jún 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 31 priestupkov a kamerou bol spozorovaný maloletý chlapec, ktorý bol nezvestný:
B 34 Zákaz zastavenia – 4
B 2 Zákaz vjazdu - 3
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 2
§ 25/1d státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za ňou - 3
§ 25/1u obmedzil výjazd z pozemku - 1
§ 25/1c státie na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nim – 4
§ 47/c – verejné pohoršenie – 4
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 7
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 1
VZN 32/1997 zverejňovanie a vylepovanie plagátov - 1
 

     V mesiaci máj 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 46 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 9
B 2 Zákaz vjazdu - 4
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 8
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
§ 25/1d státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za ňou - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 11
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 5
§ 50 proti majetku – 4
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f neodstránil výkaly – 1
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 1
VZN 83/2005 o pešej zóne - 1

   V mesiaci apríl 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 46 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 13
B 2 Zákaz vjazdu - 2
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 1
§ 25/1c státie na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nim – 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 1
IP 25a Pešia zóna – 3
V 12b Žltá súvislá čiara – 1
§ 25/1d státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za ňou - 1
§ 25/1u obmedzil výjazd z pozemku - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 6
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 4
§ 47/g – zabratie verejného priestranstva - 2
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 1
§ 50 proti majetku – 3
Chodec spadol a zranil sa – poskytnutá prvá pomoc - 1
Pod vplyvom alkoholu obťažoval okoloidúcich - 1
Zachytená bitka – 1
Poškodená dopravná značka - 2
 

    V mesiaci marec 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 57 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 15
B 2 Zákaz vjazdu - 5
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 4
§ 25/1c státie na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nim – 2
§ 25/1s státie na tráve - 2
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 3
V 12b Žltá súvislá čiara – 1
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f neodstránil výkaly – 2
282/2002 § 7 ods. 2 písm. e nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu psa - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 5
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 4
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 11
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 1
Dopravná nehoda - 1

     V mesiaci február 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 44 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 19
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 4
§ 25/1q státie na chodníku - 3
IP 25a Pešia zóna – 1
§ 23/1 Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy - 1
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f neodstránil výkaly – 5
282/2002 § 7 ods. 1 písm. f nezabránil voľnému pohybu psa - 1
§ 47/c – verejné pohoršenie – 5
§ 47/d – znečistil verejné priestranstvo - 1
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 3
Chodec spadol a zranil sa – poskytnutá prvá pomoc - 1

     V mesiaci január 2011 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 27 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 2
B 2 Zákaz vjazdu - 2
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 7
§ 25/1c státie na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nim – 5
§ 25/1d státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za ňou - 4
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f - neodstráni výkaly – 1
§ 47/c – močil na verejnosti - 2
§ 24/1c – neoprávnene vykonáva obchodnú činnosť – 3
§ 50 – kopal do odpadkového koša - 1

     V mesiaci december 2010 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 40 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 7
B 2 Zákaz vjazdu - 7
B 1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - 1
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 3
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 4
§ 25/1c státie na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nim – 2
§ 25/1d státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za ňou - 6
V 12b Žltá súvislá čiara – 1
IP 25a Pešia zóna – 2
282/2002 § 7 ods. 2 písm. f neodstránil výkaly – 3
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 1
Poškodzovanie plagátov – 1
Zachytená bitka – 1
Chodec sa šmykol a spadol – poskytnutá prvá pomoc - 1

     V mesiaci november 2010 bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených a riešených 75 priestupkov:
B 34 Zákaz zastavenia – 20
B 2 Zákaz vjazdu - 9
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím – 4
V 13 Šikmé rovnobežne čiary – 6
§ 25/1 c priechod pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nim – 5
V 12b Žltá súvislá čiara – 3
§ 25//1a státie v neprehľadnej zákrute – 1
§ 25/1f státie na zastávke - 1
§ 25/1q státie na chodníku – 2
§ 25/1j státie na vyhradenom jazdnom pruhu – 2
Pešia zóna – 2
Psie exkrementy – 6
Pes nemal známku - 1
§ 47/1d znečistenie verejného priestranstva – 3
Močil na verejnosti - 3
Ležal pod vplyvom alkoholu na zemi – 1
VZN 102/2008 požíval alkohol na verejnom priestranstve – 2
VZN 32/1997 vylepovanie plagátov – 2
Zachytená bitka - 2

 

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

4564008

Úvodná stránka