Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Kontrolór mesta

KONTROLÓR MESTA

Ing. Ján Brezovský

 

Pracovisko:

Mestský úrad
M.R.Štefánika 1
920 01 Hlohovec

č.dv. 30/1p

telefón: 033/7368217

e-mail:  jan.brezovsky@hlohovec.sk

Kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. 60 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, konaného dňa 10. júla 2014 na funkčné obdobie šesť rokov od 1.9.2014.

 

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.

(2) Hlavný kontrolór

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti podľa osobitného zákona ,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

ROK 2019 - návrhy a výsledky kontrol

ROK 2018 - návrhy a výsledky kontrol

ROK 2017 - návrhy a výsledky kontrol

ROK 2016 - návrhy a výsledky kontrol

ROK 2015 - návrhy a výsledky kontrol

ROK 2014 - návrhy a výsledky kontrol

N Á V R H  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 (pdf, 91,1 kB)

N Á V R H  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 (pdf, 93,2 kB)

N Á V R H  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 (pdf, 149 kB)

N Á V R H  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 (pdf, 150 kB)

N Á V R H  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 (pdf, 148 kB)

N Á V R H  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 (pdf, 149 kB)

N Á V R H  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 (pdf, 149 kB)


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709758

Úvodná stránka