Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Štatút mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci v zmysle IV. hlavy Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
schvaľuje
tento

 

ŠTATÚT
MESTA HLOHOVEC

 

PREAMBULA

My, obyvatelia mesta Hlohovec,
s úctou k bohatej histórii nášho mesta,
vychádzajúc z tradícií a dedičstva predkov,
v záujme prosperity a všestranného rozvoja Hlohovca,
s dôsledným uplatňovaním demokratických princípov v každej oblasti života,
mysliac na blaho budúcich generácií
uznášame sa
prostredníctvom svojich zvolených zástupcov
na tomto
štatúte.


PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1
 

/1/ Štatút mesta Hlohovec je základný dokument mesta Hlohovec, ktorý upravuje právne postavenie mesta Hlohovec, majetkové postavenie a hospodárenie mesta, spôsob výkonu samosprávy mesta, postavenie, povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva, ustanovuje mestské symboly, spôsob udeľovania čestného občianstva mesta, mestských vyznamenaní, vedenie kroniky mesta a spoluprácu s inými obcami.
/2/ Štatút mesta Hlohovec je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.
 

Čl. 2
Postavenie mesta Hlohovec
 

/1/ Mesto Hlohovec (ďalej len „mesto“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
/2/ Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
/3/ Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 

Čl. 3
Územie mesta
 

/1/ Územie mesta je územný celok, ktorý tvoria dve katastrálne územia, Hlohovec a Šulekovo.
/2/ Mesto má samostatnú mestskú časť Šulekovo.
/3/ Mesto zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo mesto a obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom mesta a na základe stanoviska Obvodného úradu v Trnave.
/4/ O inej zmene územia mesta ako v odseku 3 tohto článku rozhoduje so súhlasom mesta Obvodný úrad v Trnave. ak osobitný zákon neustanovuje inak.
/5/ Mesto sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov; názvy určuje a mení mesto nariadením, pričom prihliada na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.


Čl. 4
Obyvatelia mesta Hlohovec
 

/1/ Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta Hlohovec trvalý pobyt.
/2/ Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum)
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
/3/ Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.
/4/ Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
/5/ Na samospráve mesta Hlohovec má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo mesta Hlohovec.
/6/ Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).
/7/ Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.
 

Čl. 5
Samospráva mesta Hlohovec
 

/1/ Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
/2/ Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
a) orgánmi mesta,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
/3/ Mesto pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m)organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku,
p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
r) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci,
s) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
/4/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
/5/ Mesto spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

 

Čl. 6
Vzťah mesta a štátu a iných subjektov
 

/1/ Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
/2/ Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
/3/ Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
/4/ V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov obecných zastupiteľstiev (ďalej len "poslanec"). Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
/5/ Štát v spolupráci s mestom zabezpečuje ochranu hodnôt a záujmov všeobecného významu vrátane podrobnej inventarizácie prírodných, krajinných a kultúrnych hodnôt v katastri mesta, ako aj vyhodnotenie jej prírodného a životného prostredia.
/6/ Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jeho území sídlo alebo pracovisko.

 

Čl. 7
Všeobecne záväzné nariadenia mesta
 

/1/ Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
/2/ Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
/3/ Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
/4/ Nariadenia sú každému prístupné na Mestskom úrade v Hlohovci a na internetovej stránke mesta.
/5/ V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
/6/ Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
/7/Za vyhodnotenie pripomienok zodpovedá komisia menovaná primátorom. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
/8/ Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
/9/ Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.
/10/ Nariadenia sú každému prístupné na sekretariáte prednostu MsÚ a zverejňujú sa na internetovej stránke mesta.

 

DRUHÁ ČASŤ
MAJETOK A HOSPODÁRENIE MESTA HLOHOVEC

 

Čl. 8
Majetok mesta
 

/1/ Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.
/2/ Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.
/3/ Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
/4/ Majetok mesta možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
/5/ Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
/6/ Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.
/7/ Zásady hospodárenia s majetkom mesta podrobne upravuje vnútorná organizačná norma „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec“.
 

Čl. 9
Financovanie mesta
 

/1/ Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
/2/ Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
/3/ Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
/4/ Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými mestami a obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
/5/ Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. O použití prostriedkov mimorozpočtových fondov rozhoduje MsZ prostredníctvom rozpočtu mesta. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu mesto zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.
/6/ Financovanie mesta podrobne upravuje interná smernica „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Hlohovec.“

 

Čl. 10
Rozpočet mesta
 

/l/ Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
/2/ Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
/3/ Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
/4/ Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

 

TRETIA ČASŤ
ORGÁNY MESTA

 

Čl. 11
Základné ustanovenie
 

/1/ Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor mesta (ďalej len „primátor“)
/2/ Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
/3/ Orgánmi zriadenými MsZ v Hlohovci sú:
a) mestská rada
b) komisie MsZ
c) hlavný kontrolór
d) mestský úrad
e) mestská polícia
f) mestský hasičský zbor
g) hlavný architekt mesta

Čl. 12
Mestské zastupiteľstvo


/1/ Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
/2/ Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a) primátora,
b) zamestnanca Mesta Hlohovec,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
mestom,
d) podľa osobitného zákona.
/3/ Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v rozpätí od 15 do 25 poslancov.
/4/ Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä mu je vyhradené:
a)určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b)schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu v zmysle Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Hlohovec vykonávať primátor,
c)schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d)rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e)určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
g)uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
/k / schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, zásady odmeňovania poslancov, rokovacie poriadky MsR a komisií MsZ a organizačné poriadky organizácií zriadených mestom,
m) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
n) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
o) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
p) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
q) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.
/5/ Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hlohovci .

 

Čl. 13
Miestne referendum
 

/1/ Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora,
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov.
/2/ Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení.
/3/ Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa odseku 2, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície o odvolaní primátora.
/4/ Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.
/5/ Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
/6/ Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
/7/ Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v meste, ako aj spôsobom v meste obvyklým.
/8/ Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
/9/ Mesto ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

 

Čl. 14
Zhromaždenie obyvateľov mesta
 

/1/ Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

 

Čl. 15
Primátor mesta
 

/1/ Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.
/2/ Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca,
b) zamestnanca mesta,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.
/3/ Primátor:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
/4/ Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
/5/ Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa pravidiel určených zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
/6/ Platobné pomery primátora upravuje osobitný zákon.
/7/ Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638,- €, ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
/8/ Primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.
/9/ Mandát primátora zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
j) smrťou,
k) zrušením mesta.
/10/ Vzdanie sa mandátu primátor musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia Mestskému úradu v Hlohovci. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
/11 / Mestské zastupiteľstvo
a) vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak:
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
/12/ Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
/13/ Zástupca primátora je členom Mestskej rady.
/14/ Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
/15/ Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
/16/ Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa bodu 15, patrí plat podľa osobitného zákona.

 

Čl. 16
Mestská rada
 

/1/ Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
/2/ Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.
/3/ Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
/4/ Podrobné pravidlá o rokovaní mestskej rady upravuje Rokovací poriadok mestskej rady v Hlohovci , ktorý schvaľuje mestského zastupiteľstvo.

 

Čl. 17
Komisie
 

/1/ Komisie sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva.
/2/ Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
/3/ Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci zriaďuje najmä tieto stále komisie:
• komisia ekonomická a prevodov majetku,
• komisia dopravy,
• komisia podnikania, obchodu a služieb,
• komisia zdravotná, sociálna a bytová,
• komisia územného plánovania a životného prostredia,
• komisia kultúry a vzdelávania,
• komisia športu.
/4/ Príprava, obsah rokovania, spôsob uznášania sa a prijímanie uznesení upravuje Rokovací poriadok komisií MsZ v Hlohovci.
/5/ Osobitné postavenie má komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Hlohovec, ktorej zriadenie, zloženie a úlohy sú stanovené v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 

Čl. 18
Mestský úrad
 

/1/ Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
/2/ Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva mestskej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.
/3/ Prácu mestského úradu riadi primátor. Na mestskom úrade v Hlohovci je zriadená funkcia prednostu mestského úradu. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.

 

Čl. 19
Prednosta mestského úradu
 

/1/ Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
/2/ Prednosta mestského úradu je zamestnancom Mesta Hlohovec, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

 

Čl. 20
Hlavný kontrolór
 

/1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom Mesta Hlohovec. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
/2/ Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
/3/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona.
/4/ Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
f) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa ods. 3 tohto článku,
g) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená.
/5/ Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
a)opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa ods. 1 tohto článku alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
/6/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. Je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi.
/7/ Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti podľa osobitného zákona ,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Čl. 21
Mestská polícia
 

/1/Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.
Zriaďuje a zrušuje sa všeobecne záväzným nariadením.
/2/ Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
/3/ Mestská polícia:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
g)oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom.
/4/ Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
/5/ Mestskú políciu tvoria zamestnanci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami Mesta Hlohovec. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

 

Čl. 22
Mestský hasičský zbor

/1/ Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je zriadiť mestský hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, zabezpečovať odbornú prípravu jeho členov a materiálno-technické vybavenie.
/2/ Mestský hasičský zbor pôsobí najmä na úseku prevencie a ochrany pred požiarmi.
/3/ Mestské zastupiteľstvo schvaľuje „Požiarny poriadok mesta“ a iné nariadenia v oblasti ochrany pred požiarmi.
/4/ Na základe zmluvného vzťahu možno dohodnúť vykonávanie úloh na úseku prevencie a ochrany pred požiarmi prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru.
/5/ Z rozpočtu mesta Hlohovec je poskytovaná dotácia na činnosť mestského hasičského zboru.

 

Čl. 23
Hlavný architekt mesta

/1/ Usmerňuje architektonický rozvoj mesta v súlade s jeho koncepciou a zámermi mesta.
/2/Podieľa sa na tvorbe koncepcií rozvoja mesta a na obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru a zóny, urbanistických štúdií a ďalších dokumentov.
/3/ Hlavného architekta mesta do funkcie vymenúva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA HLOHOVEC
 

Čl. 24
Povinnosti a oprávnenia poslancov
 

/1/ Za poslanca môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
/2/ Poslanec mestského zastupiteľstva je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,
e) na požiadanie informovať voliča o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.
/3/ Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
/4/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
/5/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku. Výška odmeny poslancov je upravená v „Zásadách odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci.“


Čl. 25
Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva
 

/1/ Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne
úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta Hlohovec,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.,
i) zrušením mesta alebo
j) smrťou.


PIATA ČASŤ
MESTSKÉ SYMBOLY MESTA HLOHOVEC

 

Čl. 26
Symboly mesta
 

/1/ Symboly mesta sú mestský erb, mestská pečať a mestská vlajka. Symboly stanovuje Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec.
/2/ Mestský erb tvorí delený ranogotický štít, ktorého horná polovica je strieborná (biela) s modrým brvnom, dolná polovica je modrá. Pomer šírky k výške erbu je 7:8.
/3/ Väčší (obohatený) erb mesta je nad štítom doplnený nosičom štítu zlatovlasým (žltovlasým) anjelom v modrom rúchu so zlatou (žltou) čelenkou, pruhmi a manžetami striebornými (bielymi) krídlami a golierom.
/4/ Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebné plošné alebo priestorové vyhotovenie, pričom sa pri farebnom zobrazení pre jednotlivé farby môže používať heraldické označenie farieb.
/5/ Mestská vlajka sa skladá zo štyroch rovnakých vodorovných pruhov usporiadaných pod sebou v poradí biely, modrý, biely, modrý. Vlajka je v pravej časti ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky. Pomer strán 2:3.

 

Čl. 27
Používanie erbu mesta
 

/1/ Erb mesta je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
/2/ Erb mesta Hlohovec používajú:
a) primátor
b) mestské zastupiteľstvo
c) mestská rada
d) mestský úrad
e) mestská polícia
f) hlavný kontrolór mesta
/3/ Právnické osoby zriadené alebo založené mestom môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta.
/4/ Primátor mesta môže povoliť použiť mestský erb i iným fyzickým a právnickým osobám so sídlom v meste Hlohovec na základe ich písomnej žiadosti doloženej náčrtom umiestnenia erbu. V povolení sa určí spôsob, rozsah a podmienky užívania erbu. Primátor môže povolenie kedykoľvek odňať.
/5/ Erb mesta sa používa najmä:
a) na plaketách a vyznamenaniach udeľovaných mestským zastupiteľstvom,
b) na pečati, štandarde, insígniách a vyznamenaniach mesta,
c) na budovách, v ktorých majú sídlo orgány a organizácie mesta ,
d) v kancelárii primátora, v zasadacích a rokovacích miestnostiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
e) na úradných tabuliach mesta Hlohovec,
f) na úradných preukazoch primátora, poslancov a členov komisií,
g) na služobných preukazoch zamestnancov MsÚ,
h) na služobných preukazoch, odznakoch, rovnošatách a aute mestskej polície,
i) na listinách, pečatiach a pečiatkach osôb, orgánov a organizácií mesta.
/6/ Mestský erb sa umiestňuje vždy len na čelnej strane budovy alebo po jej ľavej strane pri pohľade z budovy. Názov orgánu alebo organizácie sa umiestňuje samostatne pod erbom.
/7/ V kancelárii primátora, v zasadacích a rokovacích miestnostiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady sa erb umiestňuje na najčestnejšom mieste spravidla uprostred čelnej steny.
/8/ Mestský erb nemožno umiestniť na budovách a v miestnostiach, kde vzhľadom na ich stav by nebolo použitie erbu dôstojné.
 

Čl. 28
Používanie vlajky mesta
 

/1/ Mestská vlajka sa používa pri oficiálnych a slávnostných príležitostiach miestneho významu na výzdobu ulíc mesta, budov a rokovacích a zasadacích miestností mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
/2/ Výzvu na použitie mestskej vlajky vydáva primátor mesta.
/3/ Ak sa pri výzdobe použijú vedľa mestskej vlajky aj štátna vlajka Slovenskej republiky alebo vlajka Európskej únie, umiestni sa štátna vlajka na najčestnejšom mieste.
/4/ Pri používaní a vyvesovaní mestskej vlajky sa musia dodržať tieto pravidlá:
a) pri vodorovnom umiestnení smeruje nástrih vľavo pri pohľade z ozdobeného objektu,
b) pri zvislom umiestnení je horný biely pruh vždy vpravo pri pohľade z ozdobeného objektu,
c) mestská vlajka sa vyvesuje len na čelnej strane budovy
d) nesmie sa používať mestská vlajka v poškodenom alebo znečistenom stave.

 

Čl. 29
Pečať mesta
 

/1/ Pečať mesta tvorí väčší erb mesta, okolo ktorého je umiestnený kruhový nápis sprava doľava MESTO HLOHOVEC. Na pečatenie sa používa modrý vosk.
/2/ Pečať mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo na pečatenie listín pri slávnostných a iných významných príležitostiach, najmä listín o udelení čestného občianstva.
/3/ Pečať mesta uchováva primátor mesta.
/4/ Z pečate mesta je odvodená pečiatka mesta s priemerom 35 mm.

 

Čl. 30
Ochrana symbolov mesta
 

/1/ Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.
/2/ Zakázané je také používanie mestských symbolov alebo ich častí, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom. Takéto konanie sa posudzuje ako priestupok podľa § 48 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
/3/ Symboly mesta, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto štatútu, vydá príkaz primátor mesta odstrániť tomu, kto symbol používa. Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď sa predmety obsahujúce symbol mesta vyrábajú bez potrebného súhlasu.

 

Čl. 31
Mestské insígnie
 

/1/ Mestské insígnie tvorí väčší erb mesta, okolo ktorého je umiestnený kruhový nápis MESTO HLOHOVEC. Súčasťou insígnií je kovová reťaz.
/2/ Mestské insígnie používa primátor mesta:
a) pri skladaní sľubu poslancov mestského zastupiteľstva,
b) pri uvítaní významných hostí na pôde mesta,
c) pri iných slávnostných a oficiálnych príležitostiach.

 

ŠIESTA ČASŤ
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA HLOHOVEC A
VYZNAMENANIA MESTA HLOHOVEC

 

Čl. 32
Základné ustanovenia
 

/1/ Fyzickým osobám, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Hlohovec a obzvlášť významným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj mesta, o mier a priateľstvo medzi národmi alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Hlohovec.
/2/ Čestné občianstvo možno udeliť i cudzím štátnym príslušníkom.
/3/ Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo mesta má právo podieľať sa na samospráve mesta v zmysle časti čl. 4 ods.5 tohto štatútu.

 

Čl. 33
Udelenie a odňatie čestného občianstva
 

/1/ Odôvodnený návrh na udelenie čestného občianstva mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta alebo mestská rada.
/2/ Čestné občianstvo mesta je udelené, ak za návrh hlasuje trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
/3/ O udelení čestného občianstva mesta sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa pečatí pečaťou mesta.
/4/ Slávnostné odovzdanie listiny sa vykonáva na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti zapíše do kroniky mesta.
/5/ Mestské zastupiteľstvo môže trojpätinovou väčšinou hlasov udelené čestné občianstvo odňať, na návrh primátora alebo mestskej rady, ak zo závažných dôvodov čestný občan mesta prestane byť tejto pocty hodný alebo bolo udelené nezaslúžene.

 

Čl. 34
Druhy vyznamenaní
 

Mesto Hlohovec môže udeliť tieto vyznamenania:
• plaketa mesta Hlohovec,
• verejné uznanie za zásluhy a rozvoj mesta Hlohovec,
• cena primátora,
• pamätná medaila,
• čestná pocta in memoriam.

 

Čl. 35
Udelenie a odňatie vyznamenaní
 

/1/ Odôvodnené návrhy na udelenie vyznamenaní mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor, alebo mestská rada. Vyznamenanie je udelené, ak zaň hlasuje väčšina všetkých poslancov.
/2/ O udelení vyznamenania mesta sa vydáva diplom, ktorý podpisuje primátor a pečatí sa pečaťou mesta Hlohovec.
/3/ Slávnostné odovzdanie vyznamenaní sa vykonáva na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Udelenie vyznamenaní sa zaznamená do kroniky mesta.
/4/ Mestské zastupiteľstvo môže udelené vyznamenanie odňať na návrh primátora alebo mestskej rady, ak zo závažných dôvodov vyznamenaný prestane byť tohto ocenenia hodný, alebo bolo udelené nezaslúžene.
/5/ Podmienky udeľovania čestného občianstva a vyznamenaní mesta upravuje VZN mesta Hlohovec o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec.

 

SIEDMA ČASŤ
KRONIKA MESTA HLOHOVEC

 

Čl. 36
Vedenie kroniky mesta
 

/1/ Mesto vedie kroniku mesta v slovenskom jazyku.
/2/ Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú v jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú mestskú spoločnosť. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.). Doplňujúca dokumentácia je archivovaná s originálom kroniky.
/3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár, ktorého na návrh mestskej rady vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Kronikár zabezpečuje archiváciu zápisov podľa jednotlivých rokov pomocou počítačových médií.
/4/ Jednotlivé ročné zápisy do kroniky i odmenu kronikára schvaľuje mestská rada.
/5/ Spôsob spracovávania zápisov do kroniky mesta, ich vyhotovenia a archivovania a ďalšie náležitosti s tým spojené upravuje VZN mesta Hlohovec o kronike mesta.


ÔSMA ČASŤ
SPOLUPRÁCA OBCÍ

 

Čl. 37


/1/ Mesto môže spolupracovať na základe zmluvy uzatvorenej na uskutočnenie konkrétnej úlohy s inými mestami a obcami.
/2/ Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať určenie sídla spoločného obecného úradu a určenie primátora, resp. starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.
/3/ Na platnosť zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mesta Hlohovec a každej obce, resp. mesta, ktoré sú účastníkmi zmluvy.
/4/ Mesto môže zriaďovať združenie s inými mestami a obcami. Združenie je právnická osoba, ktorá vzniká dňom registrácie združení obcí Obvodným úradom v Trnave.
/5/ Predmetom činnosti združenia môže byť oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.
/6/ Na platnosť zmluvy o zriadení združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.
/7/ Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
/8/ Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejnými záujmami.

 

DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 38
 

/1/ Štatút mesta Hlohovec je základnou právnou normou mesta Hlohovec.
/2/ Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia orgánov mesta a ostatné vnútorné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.
/3/ Pokiaľ v tomto štatúte neboli uvedené všetky skutočnosti, ktoré upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy majúce vzťah k samospráve, riadia sa týmito zákonmi.
/4/ Štatút, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
/5/ Schválením tohto štatútu sa ruší Štatút mesta Hlohovec schválený uznesením MsZ č. 85 dňa 14. 12. 2004 a Organizačný poriadok MsZ zo dňa 18. 2. 2003.
/6/ Štatút bol schválený MsZ uznesením č. 44 dňa 24.6.2010 a nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2010.

 

 

V Hlohovci dňa 24. 6. 2010
                                                                                                                         PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                                primátor mesta

_______________________________________________________________

 

Čiastočný výpis uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, konaného 27. decembra 2010

________________________________________________________________


8.
uznesenie
k formovaniu mestských orgánov pre obdobie r. 2010 – 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


MsZ v Hlohovci
3. ruší článok 17 ods. 3 Štatútu mesta Hlohovec v znení:
„Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci zriaďuje najmä tieto stále komisie:
- komisia ekonomická a prevodov majetku,
- komisia dopravy,
- komisia podnikania, obchodu a služieb,
- komisia zdravotná, sociálna a bytová,
- komisia územného plánovania a životného prostredia,
- komisia kultúry a vzdelávania,
- komisia športu.“
4. schvaľuje nové znenie čl. 17 ods. 3 Štatútu mesta:
„Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci zriaďuje najmä tieto stále komisie:
- komisia ekonomická a prevodov majetku,
- komisia dopravy a životného prostredia,
- komisia podnikania, obchodu a služieb,
- komisia zdravotná, sociálna a bytová,
- komisia územného plánovania a regionálneho rozvoja,
- komisia kultúry a vzdelávania,
- komisia športu.“

 

        v. r.
Peter Dvoran
primátor mesta


 

_______________________________________________________________

Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

Dodatok č. 1

 

k Štatútu mesta Hlohovec, ktorý bol schválený dňa 24. 06. 2010 a nadobudol účinnosť dňa 1. 7. 2010 v nasledovnom znení.


1. V Čl. 17 Komisie sa bod 3 mení nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci zriaďuje najmä tieto stále komisie:

- komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb,

- komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia,

- komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry,

- komisia športu.“

 

Tento Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Hlohovec bol schválený uznesením MsZ v Hlohovci č. 8 zo dňa 15.12.2014.

 

V Hlohovci dňa 15.12.2014

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor

_______________________________________________________________

Dodatok č. 2 k Štatútu Mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento


Dodatok č. 2 k Štatútu Mesta Hlohovec.


Čl. I.
Predmet dodatku


1. Čl. 36 vrátane nadpisu znie:

„Čl. 36
Vedenie kroniky mesta

 

 1. Mesto vedie kroniku mesta v štátnom jazyku.
 2. Mestského kronikára na návrh primátora mesta menuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci.
 3. Podrobnosti o vedení kroniky, o spracovávaní zápisov do kroniky, o uchovávaní kroniky, ako aj o postavení a úlohách kronikára ustanovuje Štatút kroniky mesta Hlohovec, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.“

 

2. Ostatné ustanovenia Štatútu mesta Hlohovec v znení jeho dodatku č. 1 zostávajú v platnosti tak, ako boli prijaté.


Čl. II.
Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Dodatok č. 2 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Hlohovci č. 115 bod 2. zo dňa 5.11.2015
 2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 1.12.2015.


Ing. Miroslav Kollár
Primátor mesta

_______________________________________________________________

 

Dodatok č. 3 k Štatútu Mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

 

Dodatok č. 3 k Štatútu Mesta Hlohovec.

 

Čl. I.
Predmet dodatku

 

/1/        Čl. 17 vrátane nadpisu znie:

„Čl. 17
Komisie

 

 1. Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.
 2. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 3. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje stále komisie na ustanovujúcom zasadnutí.
 4. Zložením sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období.
 5. Na návrh poslanca alebo poslaneckého klubu, mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva predsedov komisií a členov komisií z radov poslancov a členov komisií z radov obyvateľov mesta, ako aj z radov iných odborníkov, ktorí nie sú obyvateľmi mesta.
 6. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Po dosiahnutí účelu, na ktorý bola dočasná komisia zriadená, rozhodne mestské zastupiteľstvo o jej zrušení, ak zánik komisie neupraví pri jej zriadení iným spôsobom. Na činnosť dočasných komisií sa ustanovenia Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec nevzťahujú, pokiaľ mestské zastupiteľstvo pri ich zriadení nerozhodne inak.
 7. Odmeňovanie členov stálych komisií upravujú Zásady odmeňovania poslancov MsZ.
 8. Štruktúru, činnosť a zasadnutia stálych komisií upravuje Štatút komisií Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.“

 

/2/        Čl. 12 bod /4/ písm. /k/ znie:

„/k/ schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, zásady odmeňovania poslancov, rokovací poriadok MsR a štatút komisií MsZ,“

/3/        Ostatné ustanovenia Štatútu mesta Hlohovec v znení jeho dodatku č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.


Čl. II.
Záverečné ustanovenia

 1. Tento Dodatok č. 3 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v mesta Hlohovec č. 130 zo dňa 10.12.2015.
 2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

 

V Hlohovci, dňa 18.12.2015

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

_________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento


Dodatok č. 4 k Štatútu Mesta Hlohovec


Čl. I.
Predmet dodatku


1) Čl. 15 bod /12/ znie:

„/12/ Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor môže poveriť zastupovaním jedného zástupcu primátora.

Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.“


2) Čl. 15 bod /15/ znie:

„/15/ Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.“

3) Ostatné ustanovenia Štatútu mesta Hlohovec v znení jeho dodatku č. 3 zostávajú v platnosti bez zmien.


Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1) Tento Dodatok č. 4 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v mesta Hlohovec č. 76 zo dňa 29. 6. 2016.

2) Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2016.

 


V Hlohovci, dňa 29. 06. 2016


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

__________________________________________________________________

Dodatok č. 5 k Štatútu Mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe § 11 ods. 4 písm k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento


Dodatok č. 5 k Štatútu Mesta Hlohovec.


Čl. I.
Predmet dodatku

1. Čl. 32 až 35 vrátane nadpisov znejú:

„Čl. 32
Základné ustanovenia

/1/ Fyzickým osobám, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Hlohovec a obzvlášť významným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj mesta, o mier a priateľstvo medzi národmi alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Hlohovec.

/2/ Čestné občianstvo možno udeliť i cudzím štátnym príslušníkom.

/3/ Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo mesta má právo podieľať sa na samospráve mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení.


Čl. 33
Udelenie a odňatie čestného občianstva

/1/ Podrobnosti o udeľovaní a odňatí čestného občianstva upravujú Zásady udeľovania čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec schválené mestským zastupiteľstvom.


Čl. 34
Druhy vyznamenaní

Mesto Hlohovec môže udeliť tieto vyznamenania:
a) plaketa mesta Hlohovec,
b) verejné uznanie za zásluhy a rozvoj mesta Hlohovec,
c) cena primátora,
d) pamätná medaila,
e) čestná pocta in memoriam.


Čl. 35
Udelenie a odňatie vyznamenaní

/1/ Podrobnosti o udeľovaní a odňatí vyznamenaní upravujú Zásady udeľovania čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec schválené mestským zastupiteľstvom.“

2. Ostatné ustanovenia Štatútu mesta Hlohovec v znení jeho dodatkov č. 1 až 4 zostávajú v platnosti tak, ako boli prijaté.


Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 5 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Hlohovci č. 89 bod 2. zo dňa 21. 09. 2017.

2. Tento Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2017.


Ing. Miroslav Kollár
Primátor mesta


 
statut-mesta.pdf(182.9 kB)Štatút mesta
prilohy.pdf(1.1 MB)Prílohy
Dodatok_c_1_k_Statutu_mesta_Hlohovec.pdf(238.8 kB)Dodatok č. 1 - Zmena čl.17 ods. 3 Štatútu mesta Hlohovec - 15. 12. 2014
Dodatok_c_2_k_Statutu_mesta_Hlohovec.pdf(201.3 kB)Dodatok č. 2 - Zmena čl. 36
Dodatok_c_5_k_Statutu_mesta_Hlohovec.pdf(208.3 kB)Dodatok č. 4 - Zmena č. 32 - 35

Symboly mesta


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716883

Úvodná stránka