Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Úlohy, povinnosti, oprávnenia

Základné úlohy, povinnosti a oprávnenia

 

Mestská polícia Hlohovec je poriadkový útvar zriadený na základe zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou na území mesta Hlohovec a podľa tohto zákona zabezpečuje:
 


Základné úlohy:
 

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústredne zabezpečujúcej signalizácii,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.


Základné povinnosti príslušníka MsP

 • dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora,
 • dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
 • zakročiť podľa svojich možností a schopností a v medziach tohoto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný, alebo je páchaný trestný čin, priestupok, správny delikt, alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
 • zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie, alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
 • oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru, alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
 • poučiť pri vykonaní zákrokov osoby o ich právach,
 • oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú, alebo sťažujú výkon jeho činnosti.

 

Všeobecné oprávnenia

Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený:

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh,
 • obmedziť osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní, alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov /§ 85 ods. 2 Trestného poriadku/,
 • presvedčiť sa, či ten, komu bola obmedzená osobná sloboda, nie je ozbrojený, alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takúto vec odobrať, odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu s osobou, ktorej bola obmedzená osobná sloboda,
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné plnenie úloh mestskej polície, alebo mesta,
 • zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní, alebo ak ide o vozidlo , po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
   

 

Ďalšie oprávnenia

 • požadovať preukázanie totožnosti,
 • požadovať vysvetlenie,
 • otvoriť byt,
 • odňať vec.
   

 

Donucovacie prostriedky, ktoré môže príslušník použiť

 • hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
 • slzotvorné prostriedky,
 • obušok,
 • putá,
 • služobného psa,
 • technický prostriedok na zabránenia odjazdu motorového vozidla.

Príslušník MsP nosí pri pracovnej činnosti zbraň, ak nie je rozhodnuté inak a je oprávnený ju i použiť.
 

 

Prejednanie priestupkov


Ak príslušník MsP zistí priestupok, je oprávnený ho vybaviť na mieste dohováraním, alebo ho prejednať v blokovom konaní. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať.

Priestupky, ktoré môžu prejednať príslušníci MsP:
a.) Niektoré priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

b.) Niektoré z priestupkov, ktoré môže prejednať mesto:

 • proti verejnému poriadku,
 • proti občianskemu spolunažívaniu,
 • proti majetku,
 • priestupky proti poriadku v správe,
 • priestupky na úseku podnikania,
 • na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi,
 • na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
 • na úseku kultúry,
 • na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva,
 • na úseku ochrany životného prostredia,
 • porušenia všeobecne záväzného nariadenia mesta.

 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716978

Úvodná stránka