Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Archív - obstarávanie Územného plánu mesta Hlohovec

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

Dňa 6.3.2014 bola uzatvorená zmluva  o dielo č.118/2014 so spracovateľom nového Územného plánu mesta Hlohovec.

Spracovateľom nového Územného plánu  mesta Hlohovec je spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ Ing. Mária Krumpolcová.

ZoD v aktuálnom znení
 

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 211/2018
o Územnom pláne mesta Hlohovec

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec
 

4.etapa (návrh)
 

Návrh Územného plánu mesta Hlohovec po prerokovaní
(marec 2018)

ÚPN Hlohovec Návrh - Smerná časť.pdf
ÚPN Hlohovec Návrh - Záväzná časť.pdf
ÚPN Hlohovec UN 1 ŠV.pdf
ÚPN Hlohovec UN 2 KX.pdf
ÚPN Hlohovec UN 3 DI.pdf
ÚPN Hlohovec UN 4A TI VH.pdf
ÚPN Hlohovec UN 4B TI ENG.pdf
ÚPN Hlohovec UN 5 OPK.pdf
ÚPN Hlohovec UN 6 PP.pdf
ÚPN Hlohovec UN 7 VPS.pdf


Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Návrhu Územného plánu mesta Hlohovec

Podklady MsZ 22.02.2018

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN mesta Hlohovec sa uskutoční v termíne od 5.10.2017 do 13.11.2017, vrátane. Verejné prerokovanie so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu návrhu spracovateľom sa uskutoční pre verejnosť dňa 18.10.2017 o 15,00 hod. v kine Úsmev, M. R. Štefánika, Hlohovec.

Oznámenie o prerokovaní

Návrh Územného plánu mesta Hlohovec

ÚPN Hlohovec N 1 ŠV.pdf
ÚPN Hlohovec N 2 KX.pdf
ÚPN Hlohovec N 3 DI.pdf
ÚPN Hlohovec N 4A TI VH.pdf
ÚPN Hlohovec N 4B TI ENG.pdf
ÚPN Hlohovec N 5 OPK.pdf
ÚPN Hlohovec N 6 PP.pdf
ÚPN Hlohovec N 7 VPS.pdf
ÚPN Hlohovec Návrh - Smerná časť.pdf
ÚPN Hlohovec Návrh - Záväzná časť.pdf

 

3.etapa (koncept a správa o hodnotení)

Na základe zadania schváleneho Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 23.4.2015 bude spracovávaný koncept  v dvoch variantoch, v termínoch podľa platnej ZoD.

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu, Ing. arch. Vitková (č.t. 033/73 68 221).

Na základe Dodatku č. 3 k ZoD zo dňa 6.3.2014, ktorý bol uzatvorený dňa 22.9.2016 a nadobudol účinnosť dňa 25.9.2016 je termín odovzdania konceptu a Správy o hodnotení posunutý do 31.10.2016.

Koncept Územného plánu mesta Hlohovec

ÚPN Hlohovec Koncept - Smerná časť.pdf
ÚPN Hlohovec Koncept - Záväzná časť.pdf
ÚPN Hlohovec KR 1 ŠV.pdf
ÚPN Hlohovec KR 2 KX V1.pdf
ÚPN Hlohovec KR 2 KX V2.pdf
ÚPN Hlohovec KR 3 DI V1.pdf
ÚPN Hlohovec KR 3 DI V2.pdf
ÚPN Hlohovec KR 4A TI VH V1.pdf
ÚPN Hlohovec KR 4A TI VH V2.pdf
ÚPN Hlohovec KR 4B TI ENG V1.pdf
ÚPN Hlohovec KR 4B TI ENG V2.pdf
ÚPN Hlohovec KR 5 OPK V1.pdf
ÚPN Hlohovec KR 5 OPK V2.pdf
ÚPN Hlohovec KR 6 PP V1.pdf
ÚPN Hlohovec KR 6 PP V2.pdf
ÚPN Hlohovec KR 7 VPS.pdf

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - koncept ÚPN mesta Hlohovec

 

Verejné prerokovanie konceptu ÚPN mesta Hlohovec je v termíne od 8. 11. 2016 do 9. 12. 2016, vrátane. Verejné prerokovanie so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu konceptu spracovateľom a správy o hodnotení sa uskutoční pre verejnosť dňa 23. 11. 2016 v kine Úsmev, M. R. Štefánika, Hlohovec.

Oznámenie prerokovania (PDF, 1,3 MB)

 

2.etapa - zadanie Územného plánu mesta Hlohovec (nového)

Zadanie Územného plánu mesta Hlohovec  (schválené dňa 23.4.2015)

Dňa 17.12.2014 bol uznesením č. 149/2014/08 zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja schválený Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK).

Nadobudnutím účinnosti jeho záväznej časti, ktorá je vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č.33/2014 sa tento územný plán stáva nadradenou dokumentáciou pre územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady mesta Hlohovec.

Bližšie informácie o ÚPN R TTSK sú prístupné cez webové sídlo mesta Hlohovec alebo priamo na webovom sídle Trnavského samosprávneho kraja.

Zadanie nového Územného plánu mesta Hlohovec, na základe výsledkov prerokovania a výsledku posúdenia podľa § 20 ods. 5 a 6 stavebného zákona Okreným úradom Trnava bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Podklady MsZ 23.4.2015.

 

2. etapa (pokračovanie v roku 2015)

 

Návrh zadania Územného plánu mesta Hlohovec, verzia január 2015,

 predĺženie verejného prerokovanie v termíne

od 27.1.2015 do 25.2.2015 (vrátane)

 

Oznámenie predĺženia verejného prerokovania návrhu  zadania Územného plánu mesta Hlohovec (nového)


Návrhu zadania Územného plánu mesta Hlohovec (nového), verzia január 2015

Grafické znázornenie koridoru cesty I. triedy na území mesta Hlohovec podľa schváleného ÚPN R TTSK
 


Archív z procesu obstarávania za roky 2012-2014:

Stav plnenia procesu obstarávania nového Územného plánu mesta Hlohovec  v roku 2014:

Na základe verejného prerokovania návrhu zadania Územného plánu mesta Hlohovec (verzia september 2014) bol stav v riešení zadania predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 11.12.2014 (podklady zverejnené tu).

Schválenie zadania je taktiež  závislé aj od procesu schválenia Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Návrh ÚPN R TTSK 2014, v ktorom sú zohľadnené pripomienky z procesu prerokovania je zverejnený tu.


Grafické znázornenie koridoru cesty I. triedy na území mesta Hlohovec podľa návrhu ÚPN R TTSK 2014
 

2. etapa – návrh zadania Územného plánu mesta Hlohovec - verejné

prerokovanie v termíne od 14.7.2014 do 13.8.2014, vrátane

Vyhodnotenie doterajšieho priebehu verejného prerokovania návrhu zadania nového Územného plánu mesta Hlohovec


Podklady MsZ  11.12.2014 (materiál č.4, uznesenie č.96)

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu zadania Územného plánu mesta Hlohovec (nového), v termíne od 14.7.2014 do 13.8.2014 (vrátane)


Návrh zadania Územného plánu mesta Hlohovec (06/2014) na verejné prerokovanie v termíne od 14.7.2014 do 13.8.2014, vrátane

 

 

1. etapa – prieskumy a rozbory:

 

Výsledky 1.etapy „Prieskumy a rozbory“, ktorá bola realizovaná v 03 až 06/2014, obsahujú:

Prieskumy a rozbory - textová časť

Výkres – širšie vzťahy

Výkres – komplexný urbanistický rozbor

Výkres – rozbor dopravnej infraštruktúry

Výkres - rozbor technickej infraštruktúry – zásobovanie energiami a telekomunikácie

Výkres - rozbor technickej infraštruktúry – vodné hospodárstvo

Výkres – ochrana prírody a krajiny a prvky ÚSES

Problémový výkres

Krajinnoekologický plán – textová časť

Krajinnoekologický plán – grafická časť

 

Kompletné prieskumy a rozbory v tlačenej forme sú k nahliadnutiu na referáte územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci, č.d. 306, III. poschodie, č.t. 033/73 68 221.

 

Verejná vyhláška  „Spracovanie nového Územného plánu mesta Hlohovec“

VV_oznam_NUPN_web.pdf

 

Prípravné práce:

Mesto Hlohovec, na základe uznesenia č. 69, písm. d)  zo dňa  13.9.2012 (zmena uznesenie č. 20 zo dňa 25.4.2013 – bod 10 a uznesenie č.36 zo dňa 26.6.2014) , obstaráva “nový” Územný plán mesta Hlohovec.

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 13.9.2012

 

Obstarávanie „nového“ Územného plánu mesta Hlohovec

 

Oznámenie strategického dokumentu „Územný plán mesta Hlohovec“, január 2013

 

Rozsah_hodnotenia_SD_UPNmestaHlohovec_22022013.pdf

 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák. č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obstaráva podlimitnú zákazku na poskytnutie služby: „Územný plán mesta Hlohovec (ÚPN mesta Hlohovec)".

Príslušná výzva na predloženie ponuky vyšla dňa 20.12.2013 vo vestníku VO č. 250/2013 pod č. 20032 - WYS a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/227831

Výzva vo vestníku VO č. 250/2013 (príloha)

 

Bodom č.10 uznesenia č.20 zo dňa 25.4.2013 bola schválená zmena termínu predloženia návrhu zadania pre Územný plán mesta Hlohovec na schválenie MsZ do 09/2014.


Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu (č.t. 033/73 68 221).

 

ARCHÍV

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec prijalo dňa 27.10.2011 uznesenie č.100 k preskúmaniu
Územného plánu mesta Hlohovec.

 

Podklady na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 27.10.2011.

 

Preskúmanie Územného plánu mesta Hlohovec, v termíne 1.3.2011 až 31.5.2011

 

Zverejnené 8.11.2011 -pp-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709644

Úvodná stránka