Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

19. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo (schválený uznesením MsZ č.84 zo dňa 6.11.2014)

Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo

bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.84 dňa 6.11.2014.  

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 6.11.2014 (materiál č.8uznesenie č. 84


Dňa 10.11.2014 bola vyhlásená záväzná časť (na základe Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo) dodatkom č.5 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č.2, dodatku č.3  a dodatku č. 4.

Dodatok č. 5 nadobudol účinnosť 15.12.2014.

Registračný list

Dodatok č. 5 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1,  dodatku č.2,  dodatku č.3 a dodatku č.4.

v členení:

dodatok5_kVZN1132010_ZaD20132014OH_text_a_nalozky_U15122014

dodatok5_kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_02KN_10000_U15122014

dodatok5_kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_07REG_10000_15122014

dodatok5_kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_12VPS_10000_U15122014

 

Smerná časť  Zmeny a doplnky 2013/2014- odpadové hospodárstvo
(textová časť júl 2014, grafická časť január 2014)

UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCtextovacast

UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCgrafickacast


ARCHÍV (z procesu obstarávania, prerokovania a schvaľovania):

 

Návrh dodatku č.5 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení

dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4

(pripomienkovacie konanie v termíne od 20.10.2014 do 29.10.2014, vrátane)

 

     Návrh bol preskumaný Okresným úradom Trnava a jeho výsledkom zo dňa 14.10.2014
č.OÚ-TT-OVBP1-2014/022153/Há je odporučenie schválenia Mestským zastupiteľstvom

mesta Hlohovec.

§25preZaD20132014OHzo14102014_43895_2014.pdf


Návrh dodatku č.5
PK_navrh_dodatok5_kVZN113_2010_ZaD20132014OH_komplet. PDF


Materiál „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo a dodatok č.5 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4“  bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 6.11.2014.

 

Podklady MsZ 6.11.2014 nájdete tu.

 

Podklady na preskúmanie podľa § 25 stavebného  a schválenie návrhu
„Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“

 

Zverejnené podklady sú podkladom na doriešenie problematiky verejného prerokovania, podkladom pre prerokovanie v komisiách a pre riešenie preskúmania návrhu podľa § 25 stavebného zákona. V definitívnom znení budú zverejnené v rámci materiálu, ktorý bude predložený schvaľovaciemu orgánu, Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec, na základe výsledku preskúmania návrhu podľa § 25 Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky.

 

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu
"Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

(podklad pre preskúmanie návrhu podľa § 25 stavebného zákona)

Def_vyhod_ZaD20132014OH_092014.pdf

 

Záväzná časť 

Návrhu dodatku č.5 na základe návrhu upraveného  podľa výsledkov verejného prerokovania (júl 2014)
 

navrh§25_dodatok5_kVZN113_2010_ZaD20132014OH_text_a_nalozky.PDF
navrh§25_dodatok5_kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_02KN_10000.PDF
navrh§25_dodatok5_kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_07REG_10000.PDF
navrh§25_dodatok5_kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_12VPS_10000.PDF

 

Smerná časť

Poznámka: v grafickej časti neboli zmeny oproti návrhu január 2014


navrh§25_UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCtextovacast.PDF
navrh§25_UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCgrafickacast.PDF
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.38 zo 26.6.2014 (materiál č.7).

 

Vyhodnotenie prerokovania návrhu „Územného plánu mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“,
január 2014 (v termíne od 23.1.2014 do 21.2.2014, vrátane)

 
     Upozorňujeme, že tento podklad je určený pre oboznámenie sa s vyhodnotením, ktoré bude na základe odporučenia Mestskej rady zo dňa 5.6.2014 predložené v rámci kompletného materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 26.6.2014.

Vyhodnotenie  v tomto znení je podkladom pre prerokovanie stanovísk a písomných pripomienok, ktoré neboli zohľadnené s tými, ktorí ich uplatnili (na základe písomného upovedomenia a pozvánky na stretnutie 24.6.2014).   

Vyhodnotenie uplatnených stanovísk v rámci verejného prerokovania.


Podklady MsZ 26.6.2014 nájdete tu.

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu (č.t. 033/73 68 221).

 

1. Oznámenie o strategickom dokumente návrh "Územný plán mesta Hlohovec

–  Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“, január 2014


Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo, január 2014

OSD_UPNmestaHC_ZaD2013_2014OH.pdf

VV_OSD_UPN_ZaD2013_2014_OH.pdf

 

Strategický dokument - návrh  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“, január 2014

Záväzná časť
navrh_dodatok5_kVZN1132010_ZaD20132014OH.PDF
navrh_dodatok5_kVZN1132010_ZaD20132014OH_nalozky_02_07_12.PDF

Úplné znenie výkresov 2., 7. a 12.
navrh_dodatok5kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_02KN10000.PDF
navrh_dodatok5kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_07KN10000.PDF
navrh_dodatok5kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_12VPS10000.PDF

 

Smerná časť
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCtextovacast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCgrafickacast.PDF

 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, vydané Okresným úradom Hlohovec  dňa 25.3.2014


2.  Prerokovanie návrhu podľa ustanovení stavebného zákona, v termíne

od 23.1.2014 do 21.2.2014 (vrátane)


Verejná vyhláška  – Prerokovania návrhu „Územného plánu mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“, január 2014,  v termíne od 23.1.2014 do 21.2.2014, vrátane.

VV_UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_od23012014_do21022014.PDF

 

Záväzná časť
navrh_dodatok5_kVZN1132010_ZaD20132014OH.PDF
navrh_dodatok5_kVZN1132010_ZaD20132014OH_nalozky_02_07_12.PDF

Úplné znenie výkresov 2., 7. a 12.
navrh_dodatok5kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_02KN10000.PDF
navrh_dodatok5kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_07KN10000.PDF
navrh_dodatok5kVZN1132010_UZpoZaD20132014OH_12VPS10000.PDF

 

Smerná časť
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCtextovacast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD20132014OH_SCgrafickacast.PDF

 

Verejné prerokovanie návrhu dňa 11.2.2014 :

Prezentácia z odborného výkladu spracovateľa návrhu Zmien a doplnkov 2013/2014 – OH
ZaD20132014OH_VP11022014_OV_AUREX (PDF, 4 MB)

 

Zvukový záznam  z verejného prerokovania návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo“, január 2014, ktoré sa konalo dňa 11.2.2014

(zázam vyhotovený Mestským úradom v Hlohovci na diktafón):


 

 

 

Záznam z verejného prerokovania

Zostrihy z verejného prerokovania dňa 11.2.2014 a vyjadrenia k téme, ktoré sú zverejnené na webe:


http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=155&adr=201402_09_uzemny_plan01
http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=155&adr=201402_09_uzemny_plan02
http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=155&adr=201402_09_msz07
http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=155&adr=201402_09_odpovede02

 

Mesto Hlohovec zabezpečuje na základe bodu 9. uznesenia č.20 zo dňa 25.4.2013 obstaranie návrhu Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie (ZaD ÚPN mesta Hlohovec 2013/2014 - OH), ktoré budú riešiť problematiku zásad a regulatívov odpadového hospodárstva - skládkovania odpadov na území mesta Hlohovec), podľa uznesenia a dôvodovej správy:

DS_OHSkladkovanie_MsZ25042013.pdf

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 25.04.2012 (bod programu č.9)

Údaje o nakladaní s odpadmi podľa RISO za Trnavský kraj, okres Hlohovec a mesto Hlohovec

 

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu (č. t. 033/73 68 221 Ing. Danišovičová).

 

Problematika dobudovania areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec:

Zámer jún 2012 - komplet je na enviroportáli
Zamer_Vlciehory_jun2012.PDF


Správa o hodnotení júl 2013 (bez príloh) – komplet je na enviroportáli
SoH_Vlciehory_jul2013.PDF


Stanovisko mesta Hlohovec k správe o hodnotení zo dňa 16.8.2013 č. 40253/2013/158

Záznam z verejného prerokovania správy o hodnotení, zo dňa 14.8.2013 (o 10.00 a 16.00 hod.)

 

Záznamy resp. zostrihy z verejného prerokovania správy o hodnotení dňa 14.8.2013, ktoré boli spracované rôznymi subjektmi a sú zverejnené na webe k termínu 28.8.2013.

http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=12
http://tv.hlohovecko.sk/
http://www.hlohovecko.sk/?m=magazin_clanok&id=525


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716954

Úvodná stránka