Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

O kronike

 P a m ä t n á   k n i h a
 

  

                                                   pamätná kniha Hlohovec - obal

 

K r o n i k a

 

 V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.

 

Kroniky sa vedú v zmysle zákonov a nariadení: 

  • Zákon č. 80/1920 o pamětných knihách obecních z 30. 1. 1920,
  • Podrobné úpravy na vykonávanie zákona č. 80/1920 prinieslo Vládní nařízení o  pamětních knihách obecních  č. 169/1932 zo 17. 11. 1932,  ktoré na  Slovensku dopĺňal Výnos Ministerstva školstva o národnej osvete č. 19746 z 23. 3. 1933,
  • Obežník zn.353-1-950 Arch. č. 494 Povereníctva vnútra z 18.4.  1950,
  • Smernica č. 32367/1955-O-II/1 Povereníctva kultúry z 5. 1. 1956,
  • Pokyny Ministerstva kultúry SSR č. 6502/1983-31 o obecných kronikách z  9. 12.  1983 a výklad k týmto pokynom č. MK 6502/1983-31, Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 zo 6. septembra 1990.


Mesto Hlohovec vedie kroniku, do ktorej sa každoročne zaznamenávajú správy o dôležitých a pamätihodných udalostiach v meste. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického dedičstva mesta zachovaním podstatných informácií celomestského významu pre potreby súčasných i budúcich generácií.

Dňa 1. 7. 1933 bola založená prvá pamätná kniha obce Hlohovec. Vznikla uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 12. 1932, kedy bol za prvého kronikára obce Hlohovec ustanovený Augustín Čúzy, správca a učiteľ v Hlohovci. Do súčasného obdobia je kronika mesta Hlohovec písaná ručne s číslovanými listami. Kronika je zabezpečená proti strate, poškodeniu a neoprávnenému prístupu.

Kronika mesta Hlohovec sa vedie v slovenskom jazyku a zápisy do nej sa vykonávajú v ročných intervaloch. Sú pravdivé, verné a vecné. Obsahujú v časovej postupnosti zoradené pamätihodné mieste udalosti, usporiadané v tématických celkoch, ktoré výstižne zobrazujú mesto po stránke verejnej, hospodárskej, kultúrnej, sociálnej, náboženskej, národopisnej a i. Spracovaním zápisov do kroniky je poverná mestská kronikárka. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky z dôvodu objektívnosti posudzuje expertná skupina poslancov a obyvateľov mesta.

 

V snahe zachovať autentickosť diela sú niektoré výrazy prepísané a použité v pôvodnej podobe.

 

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719757

Úvodná stránka