Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Strategický dokument – Program rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023

Tento dokument bol schválený uznesením č. 126
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, konaného dňa 10. decembra 2015


PREZENTÁCIA PROGRAMU ROZVOJA MESTA - 17. novembra 2015


https://youtube/sNKFsbnSKQc

     Ide o návrh strednodobého programového dokumentu, ktorý je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

     Rovnako podlieha schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom, ktoré tento dokument prerokuje na zasadnutí dňa 10. 12. 2015.

     Program rozvoja mesta odzrkadľuje názory miestnej samosprávy, obyvateľov, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií na to, akým smerom sa má mesto rozvíjať.
Samotný dokument reprezentuje ich spoločnú víziu smerovania Hlohovca. 
Jeho výsledkom je sústava konkrétnych projektov, ktoré sú a na nasledujúce roky budú začlenené do prípravy rozpočtu mesta, a zároveň budú podkladom pre čerpanie dotácií.

     Aktuálne platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020 bol spracovaný v decembri 2013 externou spoločnosťou v čase zásadných zmien legislatívnych podmienok, metodiky vypracovania PRM a neboli tiež uzavreté rokovania SR s Európskou komisiou o obsahu Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020. V dôsledku zmien legislatívy aj metodiky vypracovania PRM bolo preto potrebné vytvoriť nový strategický dokument aj so širším zapojením odbornej a laickej verejnosti.

Program rozvoja mesta Hlohovec 2016-2023.pdf (2.4 MB)


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 2014 - 2020

     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je vypracovaný v súlade s paragrafom 8 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a s princípmi tvorby strategického dokumentu uvedené v Metodickej príručke pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z dielne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia regionálnej politiky.

     Dokument je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie mesta. Spracovaním tohto dokumentu mesto napĺňa jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp programovania.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014 - 2020.pdf (3 MB)


 

Archív:

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Úlohou mesta je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.

Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec na obdobie 2008-2013 je:

I. analýza ekonomických a sociálnych východísk z pohľadu súčasného stavu, potenciálu a možností rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození (kapitoly 1 až 10),

II. stratégia rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov (podkapitoly 11.1 až 11.3),

III. zabezpečenie realizácie stratégie rozvoja mesta na základe navrhnutých opatrení (podkapitola 11.4),

IV. finančný plán spolufinancovania navrhnutých opatrení z fondov EÚ (podkapitola 11.5).

Zámerom PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta.

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719603

Úvodná stránka